Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze OV s vedením města 2017

2. 1. 2018

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 11.01.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Jiří Pavelka, Petr Bloudek, Miloš Brabec, Martina Němcová, Milan Zich, Radka Remarová

Položka OV - Osadní výbory – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části

 

2016 čerpáno zůstatek

Mělkovice       36 tis. Kč (108 obyv.)             35.626Kč                         374Kč       

Radonín          24 tis. Kč (68  obyv.)                   384Kč                    22.616Kč

Stržanov         80 tis. Kč (243 obyv.)             79.957Kč                           43Kč

Veselíčko        62 tis. Kč (186 obyv.)             61.979Kč                           21Kč

 

2017

Mělkovice       36 tis. Kč (108 obyv.)

Radonín          24 tis. Kč (71 obyv.)

Stržanov         80 tis. Kč (241 obyv.)

Veselíčko        62 tis. Kč (186 obyv.)

 

dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015                                   a počtu obyvatel k 1. 1. 2016.

 

 • žádost o  vyúčtování do 15.12.2017

 

Komunální odpad – platba 2017

Mělkovice       450Kč/rok/vývoz 1x za 14 dní (po dodání kontejnerů jaro 2017, oznámíme)

Stržanov         580Kč/rok/vývoz 1x za 7 dní

Veselíčko        580Kč/rok/vývoz 1x za 7 dní

Radonín          580Kč/rok/vývoz 1x za 7 dní

Biopopopelnice by měly být dodány v únoru 2017. Odbor komunálních služeb zašle na OV formulář – žádosti pro zájemce o biopopelnici.

Obecně závazné vyhlášky

 • připravujeme k projednání na březnové zastupitelstvo, bude zasláno OV k připomínkování

(rušení nočního klidu, alkohol, psi)

Veselíčko

1.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)

2. Sociální zařízení v hasičské zbrojnici – dle financí v roce 2017

3.  Revitalizace Veselíčko:

     schůzka pana projektanta, Ing. Radek Gregor, s OV 13.12.2016, zadány požadavky, připomínky.

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • klade se důraz na prostranství okolo KD
 • nové místo pro památník
 • okolí hřiště, samotné hřiště, okolí obchodu
 • vše za předpokladu získání dotace
 • požádáno o studii: propojení chodníkem, vyřešili by se návazné vztahy – není to přímo v projektu, nejsou to uznatelné náklady
 • v II. polovině února lze projekt ukázat OV
 1. kabelová televize 

František Sobola

ředitel divize ICT

SATT a. s.

 • v místních částech v tuto chvíli napojení na rozvody kabelové televize možné není a v nejbližší době ani tyto lokality neplánujeme. Nicméně od příštího měsíce začneme nabízet novou službu iTV, což bude plnohodnotná alternativa ke stávající službě kabelové televize. Kabelovou televizi pak bude možné přijímat prostřednictvím připojení k síti internet. Televizi je možné sledovat na klasickém televizoru prostřednictvím set top boxu, u novějších typů televize nebude set top box nutný. Obecně lze říci, že základní stanice jako veřejnoprávní a volně dostupné komerční stanice lze dnes v přijatelné kvalitě přijímat z terestriálního vysílání a v případě požadavku na nadstandardní nabídku a vyšší kvalitu vysílání lze spolehlivě použít internetovou televizi. Ta kromě nabídky velkého počtu programů nabízí i interaktivní funkce jako je např. automatický archiv všech kanálů nebo pauza vysílání.

další schůzka:            01.03.2017  15:00  v zasedací místnosti rady města

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 01.03.2017

 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška, Radka Remarová

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 

 • poděkování za zaslané připomínky
 • odbor majetkoprávní připravuje k projednání na zastupitelstvo města konané 23.03.2017

Ing. Josef Klement

 • dnes 01.03.obecně závazné vyhlášky předloženy k projednání na kontrolním výboru
 • zaslání ke schválení na ministerstvo

BIOpopelnice:

 •  na základě žádosti občanů se uzavírají smlouvy

duben 2017 -  termín dodání biopopelnic, hromadný rozvoz od firmy AVE

 • duben 2017 – dodání kompostérů do Mělkovic oKS paní Miluše Kozáková
 • vývoz 1x za 14 dní, v sezóně 1x za týden, veškeré informace budou zveřejněny na stránkách města

Kompostéry:

 • objednáno 40ks velikosti 1400 l

 

Životní jubilea:

Ing. Josef Klement

 • Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) – vede, eviduje veškerá výročí
 • na pravidelných poradách jsme informováni, ti, kteří si přejí být navštíveni – navštěvujeme
 • každý oslavenec dostává domů písemný dotaz, zda si přeje být navštíven

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky

 

 • ve výrobě, při výměně čekárny dojde k opravě podesty
 • Ing. Wurzelová bude konzultovat možnost dotace z Bezpečné silnice
 • žádost OV:  na bokách plakátovací plochu
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • osadní výbor dodá předchozí korespondenci s SUS na OKS
 • prověřit majitele pozemku dle sdělení SUS není v jejich správě
 1. oprava a znovu zprovoznění kulturního domu na Veselíčku (viz.Veselíčko)
 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 1. žádost o prověření funkčnosti VO u spodní zastávky u silnice č.18
 • při prověřování funkčnosti nebyla objevena závada, pokud bude nový poznatek, hned zareagujeme 
 1. zaměření a obnovení cest

Ing. Jan Zástěra

 • nefunkční
 • problém: přejezdy (2x) – pokud zde nebude funkční cesta, ČD je mohou zrušit
 • při uzavření silnice I. třídy dochází k problémům

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • nejdříve rok 2018

Ing. Dana Wurzelová

 • jsou dvě možnosti řešení: posunout cesty a majetkoprávně  vyřešit nebo směnit –pokud je to reálné
 • R. Remarová svolá jednání majetkoprávního odboru, OKS – prověřit situaci

Ing. Jan Zástěra

 • žádost o zapůjčení stanu 1.7. a 22.7.2017 – zamluveno u p.Hrstkové

Radonín

 1. kanalizace

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • prověřují se i další možnosti

 

 1. prosba o obnovu chodníku – opravu ke kapličce  
 • zrealizujeme

3. prodloužení cyklostezky od Hettichu

Ing. Kadlec:   

 • v souvislosti řešení křižovatky Chelčického
 • Ing. Škodová: na jednání s ŘSD bude připomínkovat

Veselíčko

1.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • podaná žádost o změnu užívání
 • podaná žádost o VPS, další vyjádření (OD, VAS, EoN). Dále je zadaná projektová dokumentace na elektriku, topení a zdravotechniku

Ing. Jaroslav Kadlec

 • návrh konzultován s OV
 • začátek realizace v roce 2017, jakmile bude administrativně vyřešeno
 1. Sociální zařízení v hasičské zbrojnici – dle financí
 2. Zvážit vydláždění pod kontejnery, dodání 1 kontejneru u hasičské zbrojnice

4.  Revitalizace Veselíčko:

 • dne 15.02.2017 proběhl II. výrobní výbor nad projektovou dokumentací. Bylo dohodnuto, že navržená varianta bude konzultována s poskytovatelem dotace. Proběhla konzultace s poskytovatelem dotace – nyní se návrhy zapracovávají (oRUP).
 • OV bude pozván na III. Výrobní výbor

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • dotace: částka na zeleň v projektu je velmi nízká
 • na projektu se stále pracuje, bude připraven tak, aby se dal rozdělit na etapy (realizace dle priorit OV)
 • cílem je smysluplný projekt, s reprezentativním centrem obce

Miloš Brabec

 • prosba o dodání biopopelnice na hřiště (plánovaná brigáda OV - hasičů)

Jaroslav Blažíček

 • žádost o prořezání stromů v obci

Stržanov

 

 1. oprava rozhlasu provedena dne 13.02.2017
 2. silnice 37/I, radar, zklidnění dopravy
 • dne 28.02.2017 proběhla interní schůzka za účasti vedení města, vedoucího MP, zástupců odboru dopravy a komunálních služeb

výstup:            I. podání žádosti  o dlouhodobé obousměrné měření  PČR

II. na opětovné podání žádosti na kraj o povolení snížení rychlosti z 70Km/h -50Km/h

III. jednání, žádost na kraj:  vyjádření k zajíždění  všech spojů autobusů na točnu – oboustranná zastávka

 1. Realizace projektu:        Revitalizace obce:
 • bude vydáno územní rozhodnutí o změně užívání území  (oRUP)
 1. Rybník u hřiště - Stržanovský:
 • úprava okolí – štěpková cesta
 • prověřujeme dotační možnosti z ministerstva zemědělství
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • zahájeno spojené územní a stavební řízení  
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • 30.01.2017 projekční kancelář pana Pohanky – zjištění stavu, zaměření – návrh

06.03 plánovaná schůzka s OV přímo na místě, konzultace návrhu (pan Zich + projektantka paní Matoušková, pan Šorf, paní Remarová)

 1. oprava střechy budovy školy
 • plánovaná kontrolu + kontrola stavu trámů – březen-duben 2017 za účasti OV
 1. Připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 • v řešení:  Eon připravuje projekt – předpoklad realizace 2017
 1. Zajištění odpadkových košů v obci: 
 • k obchodu (akutní) – ano duben
 • u kapličky – řeší projekt
 1. Plánované akce VO:
 • projektant od E.onu započne činnost na jaře

  další schůzka:            05.04.2017  15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 05.04.2017

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Ing. Jaroslav Kadlec, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Martina Němcová, Radka Remarová

 

 

Vývěsky v místních částech města Žďáru nad Sázavou:

 

 • s platností od 15.03.2017 budou na kontaktní mailové adresy OV zasílány dokumenty pouze v elektronické podobě a nebudou již ve vývěskách fyzicky vyvěšovány pracovníky MěÚ. Od tohoto data tedy bude pouze pravomocí OV rozhodnout o tom, zda a které zaslané informace ve vývěskách zveřejní. Chceme tímto dát větší prostor pro vlastní aktivitu místní správy  a aktuálnost prezentovaných informací

 

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 

 • zastupitelstvo města stáhlo tento bod z jednání Dne 23.03.2017
 • k projednání na klubu Zastupitelů dne 27.04.2017

Mgr. Zdeněk Navrátil

 

 • nová aplikace Přeplněný či rozbitý kontejner, kterou si můžete zdarma stáhnout do svých chytrých telefonů, umožnuje velice rychlý způsob předání takových informací odpovědným osobám
 •  

BIOpopelnice:

Ing. Dana Wurzelová

 • bio popelnice budou po převzetí od AVE postupně předávány, podle množství zájemců nahlášených u paní Kozákové budou žadatelé postupně uspokojováni
 • v současné době máme vyčerpán limit biopoplenic, pokud vznikne větší poptávka, zváží OKS jejich doobjednání, systémově budeme řešit, stále se ozývají noví zájemci
 • vývoz pro místní části bude 1x za 14 dní, budeme sledovat, pokud vznikne potřeba četnějšího vývozu, budeme  řešit aktuálně; zájmem a povinností města je především předcházet vzniku odpadů
 • informace o rozvozu popelnic budou zasílány sms

Kompostéry:

 

 • objednáno 40ks velikosti 1400 l
 • dodání do ZR  07.04. případně 10.04.2017, po té dle domluvy složeny na Mělkovicích, předání kompostérů na základě smlouvy (1x založeno na MěÚ, 1x majitel)
 • kontaktní osoba – pan Zástěra

Čištění místních částí:

 

 • pro Žďár je řešen blokovým čištěním
 • v místních částech počítáme nejdéle do konce dubna, pokud to postup čištění města umožní, tak i dříve
 • základní informace zveřejněna na stránkách města pod informacemi o blokovém čištění

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:

 

 • zahrnuto do plánu, budeme vás informovat o termínu

 

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 • čekárna, je vyrobená dle požadavků OV, proběhlo zadání výměny vč. nutných oprav, akce proběhne dle volné kapacity firem, předpoklad do konce dubna. Nelze hradit z dotace.

 

 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • oKS - prověří majitele pozemku, požádá o vyjádření SUS
 1. žádost o prověření funkčnosti VO u spodní zastávky u silnice č.18
 • funkčnost celé soustavy je průběžně sledována
 • prověřit OV od p.Bloudka, dochází k výpadkům
 1. zaměření a obnovení cest
 • naplánovaná schůzka oKS, oP, po té bude OV informován
 1. vánoční ozdoby
 • prověřit možnost převzetí staršího tipu od MěÚ (Sherkl)
 1. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice

Radonín

 

 1. kanalizace

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • prověřuje se technicky provozně nejvhodnější varianta
 • pracuje se na dokumentaci, SVAK prověřuje možnost dotací
 • VAS – předloží drobnou studii s vyčíslením nákladů (při využití varianty ČOV-ŽĎAS)
 1. oprava chodníku ke kapličce 
 • zahrnuto do plánu oprav
 • požadavek na umístění 2Ks laviček

Veselíčko

El.energie – hřiště:

 

 • evidence  spotřeby el. Energie, na konci roku bude přefakturováno na OV.  Nyní je odběr evidován na město.

1.  Kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 1. vydláždění pod kontejnery
 • byl dodán požadovaný kontejner, OKS prověří nutnost vydláždit plochu pod kontejnery
 1. Stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník

4.  Revitalizace Veselíčko:

 

 • účast na III. výrobní výbor na projektovou dokumentaci na akci " Revitalizace centrální části Veselíčko "konaný dne 17/3/2017 v 10 hodin v RM
 • po předání dokumentace, zjištění ceny přesunu pomníku bude zažádáno o povolení o přesun
 • OV zvát na všechny výrobní výbory
 1. žádost zavedení 2x rozhlasu

k hájence, k bytové jednotce na silo

 1. VO – 1x
 • k bytové jednotce
 • oKS – prověří technické řešení

Stržanov

 

 

 1. Realizace projektu:          Revitalizace obce:
 • zažádáno o dotaci: Na projekt: NÁVRH ÚPRAVY ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU – STRŽANOV (v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvy 56 specifického cíle 4.4
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • zahájeno spojené územní a stavební řízení   (předpoklad do 09.04.2017 vydáno rozhodnutí)
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 1. Připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 • v řešení:  Eon připravuje projekt – předpoklad realizace 2017
 1. Zajištění odpadkových košů v obci: 
 • dodání 07.04.2017
 • k obchodu, ke kapličce
 1. plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • oKS prověří termíny  
 1. v roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti
 • na základě výsledku měření a dle vyjádření pana Vodičky ŘSD vzniká nárok rodinným domům na nová okna
 1. opona
 • OV zašle stanovisko, záměr, plán s oponou

 

další schůzka:            17.05.2017      15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 17.05.2017

 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Ing. Jaroslav Kadlec, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Martina Němcová, Radka Remarová

 

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 • zastupitelstvo města stáhlo tento bod z jednání Dne 23.03.2017
 • projednáno na klubu Zastupitelů dne 27.04.2017
 • k projednání 18.5. na zastupitelstvu města

BIOpopelnice: dodány - Radonín, Veselíčko, Stržanov – celkem předáno 97 kusů popelnic

Ing. Dana Wurzelová

 • město koupilo a předávalo použité biopopelnice
 • poškozené popelnice budou vyměněny až ve chvíli, kdy bude mít město znovu k dispozici jiné – bude nakupovat pouze s účastí dotace nebo jiné finanční spoluúčasti
 • vývoz v místních částech 1x 14 dní, bude sledováno a v případě potřeby zvážen častější svoz
 • vykryty veškeré žádosti, které byly podány do konce roku 2016
 • další žádosti případně výměny nefunkčních bio popelnic budou řešeny, jakmile budeme mít finanční spoluúčast z cizích zdrojů na zakoupení, pokud si občané zakoupí vlastní bio popelnici a nahlásí toto na úřad (paní Kozákové) bude město i tyto bio popelnice vyvážet

Kompostéry:

 • předáno 31 ks: Mělkovicím (financováno městem), 9 ks nabízíme dalším zájemcům – místní část Veselíčko zjistí zájem
 • pořízení dalších ks: čekáme na výsledek dotace, loňská žádost byla neúspěšná, výsledek letošní budeme vědět  ke konci roku

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:

 • pan Kvirín Klíma po dohodě s oKS osloví zástupce OV, aby se domluvili na konkrétním termínu

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 • čekárna, je vyrobená dle požadavků OV, proběhlo zadání výměny vč. nutných oprav, akce proběhne dle volné kapacity firem, předpoklad do konce dubna. Nelze hradit z dotace.

 Posun termínu, nejpozději do konce června.

 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • v řešení: oKS zaslalo dotaz na SÚS, vpusť je na pozemku kraje napojená komunikace v soukromém vlastnictví. Z SÚS odpověděli, že vpusť není v jejich správě, dle jejich názoru se o vpusť má starat vlastník napojené komunikace, poslán doplňující dotaz, jestli to skutečně takto vnímají.
 • dalším krokem by bylo oslovení kraje, který je vlastníkem komunikace.
 1. žádost o prověření funkčnosti VO u spodní zastávky u silnice č.18
 • OV si zajišťuje  opravy sám, oslovuje pana Sherkla – způsobeno projíždějícím vlakem
 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhla schůzka a prohlídka na místě oKS, oP – p.Prokopová,, p.Kasper, p.Dvořák , po upřesnění zadání lze provést zaměření cest
 • komunitní kooridnátorka svolá schůzku i s osadním výborem na místě pro upřesnění požadavků
 1. vánoční ozdoby
 • prověřit možnost převzetí staršího tipu od MěÚ (Sherkl)

starší tip je v podstatě nepoužitelný – už do něj nejsou žárovky, nové cenově cca 10x dražší, pokud není nezbytně potřeba, nedoporučujeme rozšiřovat stávající rozsah

 1. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice
 • zaslána žádost na SÚS

Radonín

 1. kanalizace

Mgr. Zdeněk Navrátil

Zastupitelstvo bude na svém zasedání 18.5. projednávat změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací – krajský plán ( ke stávajícím možnostem přidat možnost připojení na ŽĎAS), případě odsouhlasení zaslání žádosti na kraj.

 • po té následují projekční práce
 • odbor životního prostředí informován
 • snaha využít dotační programy
 1. oprava chodníku ke kapličce 
 • zahrnuto do plánu oprav – požadavek na mozaiku, máme k dispozici, nutno přebrat ze zbytků: s panem  Kasperem dohodnuto
 • požadavek na umístění 2Ks laviček – mobilní, objednáno
 1. žádost o kontejner na bio Na Vejpustku – 1100L

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • pan projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení).
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 1. vydláždění pod kontejnery

 

 • byl dodán požadovaný kontejner, OKS prověří nutnost vydláždit plochu pod kontejnery

schůzka 15.5. 2017 na místě – nový kontejner dodán, kontejnery přesunuty mimo  hasičárnu na pevnější terén, oKS nedoporučuje v tomto místě zpevnění, není nezbytné

 • pokud vznikne problém s nepořádkem okolo kontejneru, budeme řešit
 1. stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník - zjistit – dohledat majitele: požádat: oP o součinnost

4.  revitalizace Veselíčko

 • po předání dokumentace, zjištění ceny přesunu pomníku bude zažádáno o povolení o přesun - PD předána – řešení povolení přesunu
 • OV žádá prověření jiného místa, navržené místo dle OV je nevhodné, velmi frekventované-exponované místo
 1. žádost zavedení 2x rozhlasu

k hájence, k bytové jednotce na silo

 1. VO
 • v obou místech nutno přívod el. přes žel. trať, což je technicky i finančně nevýhodné. Možnost napojit přes stávající nemovitost přes odpočtový elektroměr – nutná dohoda s vlastníkem nemovitosti a E.ON - nedoporučujeme. Solární panely jsou pro rozhlas nedostatečným zdrojem. Cena instalace VO se solárem cca 100 tis. Kč.
 • oKS osloví majitele hájenky, prověří možnost napojení, upozorňuje však, že je zde zapotřebí to právně řádně ošetřit (nestandartní, nemusí být trvalé řešení)
 • oKS prověří i podmínky dodání „radio vysílače“ veřejného rozhlasu do uvedených lokalit.

Stržanov

 

 1. realizace projektu:            Revitalizace obce
 • zažádáno o dotaci (leden – cca 6 měsíců rozhodnutí): Na projekt: NÁVRH ÚPRAVY ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU – STRŽANOV (v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvy 56 specifického cíle 4.4
 1. realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • zahájeno spojené územní a stavební řízení   (předpoklad do 09.04.2017 vydáno rozhodnutí)
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace: výzva září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzávírky silnice I/37
 1. rekonstrukce WC v budově školy:
 • 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 • příprava projektu – cenová kalkulace
 1. připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 • v řešení:  Eon připravuje projekt – předpoklad realizace 2017
 • žádost Eon o stavební povolení
 • žádost o opravu nefunkční lampy – v areálu hřiště
 1. Zajištění odpadkových košů v obci:  vyřešeno, dodáno
 2. plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO
 1. přemístění kontejnerů od Jednoty
 • domluveno místo s paní Kozákovou
 • nová žádost o 2 kontejnery: modrý, žlutý – oKS prověří nutnost a  možné umístění ve spolupráci s osadním výborem
 1. Požadavek na 2 zrcadla
 • OV – upřesní místa
 1. v roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let) 
 • na základě výsledku měření a dle vyjádření pana Vodičky ŘSD vzniká nárok rodinným domům na nová okna – prověřeno na HOK ve Žďáře nad Sázavou – nárok nevznikl, doporučují zaslat námět, požadavek na nové měření
 1. opona
 • OV zašle stanovisko, záměr, plán s oponou
 1. FOND Vysočina, VENKOVSKÉ PRODEJNY 2017
 • žádost si může podat obec s méně jak 2.000 obyvateli. Bohužel tedy nemůžete být možnými žadateli. Počet obyvatel se nepočítá jen v místní části, ale v celé obce.
 1. Stržanovský rybník
 • zpracování projektu: oprava hráze, odbahnění - snaha o dotaci
 1. Prosba o materiál na lávku přes potok – požádat správce lesů

další schůzka:            28.06.2017      15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďárnad Sázavou konaného dne 28.06.2017

 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Dana Wurzelová, Jaroslav Blažíček, Ing. Jaroslav Kadlec, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Martina Němcová, Radka Remarová

 

Mgr. Zdeněk Navrátil: poděkoval SDH Veselíčko za účast na DNI ŽĎÁRU.

Obecně závazné vyhlášky (rušení nočního klidu, alkohol, psi)

 • OV Stržanov požádán o zaslání oficiální žádosti adresované radě města k projednání v radě města

BIOpopelnice:

Ing. Dana Wurzelová

 • GRANT VYSOČINA - dotace: po podepsání smlouvy budou zakoupeny nové (uznatelné náklady jsou až po podepsání smlouvy). Poškozené popelnice budou opraveny nebo vyměněny (pokud bude dostatečné množství nových koupených s podílem dotace).
 • předpoklad dodání: konec srpna

Kompostéry:

 • předáno:  31 ks Mělkovice, 9 ks předáno Veselíčko
 • bude opět podána žádost o dotaci (týká se roku 2018)

 

Prořezávání stromů, větví v místních částech – aktuální požadavky Veselíčko, Mělkovice:

 • zahrnuto do plánu (nyní se řeší aktuální požadavky po bouřce)

 

Zajíždění aut ke škol:

 • příprava preventivní projektu BEZPEČNĚ DO ŠKOLY
 • žádost OV o důslednější kontrolu MP, represi

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 • dodavatel chce opravit obě zastávky cca současně (i s Radonínem).
 • požadavek realizace: nejdéle do konce prázdnin
 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (probíhá administrativní proces)
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • v řešení: oKS urgoval dotaz na SÚS – zatím neúspěšně
 • uvažováno o svolání jednání kraj jako vlastník hlavní komunikace + vlastník napojené komunikace + město, bude projednáno ze strany KS s odborem dopravy
 1. zaměření a obnovení cest
 • komunitní koordinátorka svolá schůzku i s osadním výborem na místě pro upřesnění požadavků
 1. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice
 • zaslána žádost na SÚS – 19.06. posečeno
 • při posečení trávy svépomocí (po předchozí dohodě s oKS ) budou proplaceny náklady  na pohonné hmoty, oKS sdělí limity
 1. žádost o opravu komunikace (díra)
 2. oprava označníku – zastávka u ACHP
 3. žádost o kanalizaci - dlouhodobě

Radonín

 1. kanalizace

Mgr. Zdeněk Navrátil

 • ZM schválilo záměr na řešení odvodu splaškových vod z Radonína na  ČOV ŽDAS. Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • požadavek OV na průběžné seznámení s projektem
 1. oprava chodníku ke kapličce 
 • zahrnuto do plánu oprav – předpoklad konec července
 • 2Ks laviček – dodáno
 1. žádost o kontejner na bio Na Vejpustku – 1100L – kontejner na BIO byl umístěn
 2. dle podmínek dotace  bude vyměněna čekárna na zastávce a opravena nástupní plocha.
 3. prosba o označení nové cyklotrasy na Nové Veselí ( 1.na začátku, rozcestí  Březí – Nové Veselí)
 4. osvětlení cyklostezky
 5. prověřit možnost 70 Km/h přes místní část

 

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení).
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 • předpoklad odevzdání projektu 10.07. – následuje stavební řízení (seznámení OV Veselíčko + Mělkovice)
 1. stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník - zjistit – dohledat majitele
 • OV - pravděpodobně postavilo původní JZD (prověřit – komunitní koordinátorka)

(bez záznamu: archiv MěÚ, katastr, Vodárenská a.s.)

 1. revitalizace Veselíčko
 • přesun pomníku: povolení stavebního úřadu (podepsán souhlas s vlastníkem sousedního objektu)
 • zaslaná žádost na ministerstvo obrany
 1. žádost zavedení 2x rozhlasu  (k hájence, k bytové jednotce na silo)
 • s nejvyšší prioritou bude prověřena varianta zasílání zpráv, záznamu hlášení rozhlasu do emailu
 • solární panely jsou pro rozhlas nedostatečným zdrojem.
 • domovní přijímač nyní stojí cca 4.000 Kč, má menší citlivost, proto musí být vzdálen od ústředny do 1 km
 1. VO
 • v obou místech nutno přívod el. přes žel. trať, což je technicky i finančně nevýhodné. Možnost napojit přes stávající nemovitost přes odpočtový elektroměr – nutná dohoda s vlastníkem nemovitosti a E.ON - nedoporučujeme.
 • Cena instalace sloupu a svítidla VO se solárem cca 100 tis. Kč - nedoporučujeme.

Stržanov

 1. realizace projektu:            Revitalizace obce
 • zažádáno o dotaci (31.3.2017 – cca 6 měsíců rozhodnutí): Na projekt: NÁVRH ÚPRAVY ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU – STRŽANOV (v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvy 56 specifického cíle 4.4
 1. realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno rozhodnutí o umístění a povolení stavby – nabytí právní moci 14.6.2017
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 1. rekonstrukce WC v budově školy:
 • 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 • příprava projektu – cenová kalkulace slíbená projekční kanceláří do konce července
 1. připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 • v řešení:  Eon připravuje projekt – předpoklad realizace 2017
 • žádost Eon o stavební povolení
 • žádost o opravu nefunkční lampy – v areálu hřiště
 • odběrné místo zřízeno, do konce července bude dopojeno – přívod vedený zemí
 1. plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO
 1. přemístění kontejnerů od Jednoty
 • přemístěno 25.5.2017
 • umístěn žlutý na plasty
 1. Požadavek na 2 zrcadla
 • 30.6.2017 – souhlasné stanovisko PČR: Místní úprava DZ – místní komunikace v obci Stržanov, v místě připojení s komunikacemi u č.p. 56 a 57 – 2x odrazové zrcadlo.
 • nyní bude stanoveno dopravní značení a následně budou zrcadla umístěna
 1. v roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let) 
 • 3.7. 2017 zaslána žádost OV na opětovné měření, žádost předána na KHS kraje Vysočina – vedoucímu oddělení HOK ve Žďáře nad Sázavou
 1. opona
 • OV zašle stanovisko, záměr, plán s oponou
 1. Stržanovský rybník (u hřiště)
 • stanovisko správce: tento rybník není vhodný pro rybniční hospodářství
 • schválený manipulační řád
 1. Prosba o materiál na lávku přes potok:
 • správce lesů informován, po upřesnění množství, druhu bude dodáno
 1. kontrolní měření na silnici /37
 • na základě požadavku Města Žďár nad Sázavou, bylo provedeno kontrolní měření

Územním odborem Žďár nad Sázavou, Dopravním inspektorátem a písemností ze dne 7.4.2017 k rukám starosty Města Žďár nad Sázavou sděleny i zjištěné počty překročených povolených rychlostí ze dne 2.4.2017 a 6.4.2017, kdy celkově bylo naměřeno 19 vozidel, jejichž řidiči překročili povolenou rychlost. V dané záležitosti bylo provedeno následné kontrolní měření v úseku I/37 dne 24.5.2017 a 29.5.2017 v celkovém čase šesti hodin v průběhu od ranních do odpoledních hodin, kdy bylo zjištěno 12 vozidel, jejichž řidiči překročili povolenou rychlost.

Na I/37 ve Stržanově je ze strany policie prováděno měření rychlosti vozidel při běžném výkonu služby namátkově a nepravidelně.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA Odbor služby dopravní policie na základě svých zjištění konstatuje, že :

- průjezdní úsek obcí Stržanov nelze hodnotit jako nehodovou lokalitu

- úsek silnice I/37 ve Stržanově se prozatím nejeví jako zcela vhodný pro úsekové měření

další schůzka:            6. září 2017                15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďárunad Sázavou konaného dne 06.09.2017

 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

 

 

hlášení městského rozhlasu

 • 18.7. zaslán na OV návod pro zobrazení na webových stránkách MěÚ www.zdarns.cz

 

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 • dodavatel chce opravit obě zastávky cca současně (i s Radonínem).
 • osazení v tomto týdnu – předpoklad ve čtvrtek 7.9.2017.
 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 • domluvena schůzka s OV, majiteli + oRUP
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • v řešení: oKS urgoval dotaz na SÚS – zatím neúspěšně
 • uvažováno o svolání jednání kraj jako vlastník hlavní komunikace + vlastník napojené komunikace + město, bude projednáno ze strany KS s odborem dopravy
 • projednáno s odborem dopravy, bude svoláno jednání na místě s majiteli dotčených komunikací (pozemků včetně odboru dopravy)
 1. zaměření a obnovení cest
 • dlouhodobý proces  I. vyřešení majetkoprávních vztahů
 1. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice
 • žádost na SÚS
 • při posečení trávy svépomocí (po předchozí dohodě s oKS ) budou proplaceny náklady  na pohonné hmoty, oKS stanovil limit na m2 ošetřovaného veřejného trávníku a rok. OV ve spolupráci s oKS – stanovení, zakreslení ploch, dle toho se stanoví celková výměra v místní části a max. možné náklady na údržbu za rok.
 1. žádost o opravu komunikace (díra)
 • předáno k řešení, 6.9.2017 opraveno
 1. oprava označníku – zastávka - opraveno
 2. žádost o kanalizaci - dlouhodobě
 3. OV – poděkování oKS, paní Miluši Kozákové za zajištění vývozu plastů 2x týdně

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení).
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 • předpoklad odevzdání projektu 10.07. – následuje stavební řízení (seznámení OV Veselíčko + Mělkovice – domluveno s Ing. Kadlecem + Ing. Petrem kdykoliv  dle časových možností OV po tel. domluvě)

 

 1. stará vodárna
 • nyní nevyužitá ve velmi špatném stavu (vedle hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník - zjistit – dohledat majitele
 • OV - pravděpodobně postavilo původní JZD (prověřit – komunitní koordinátorka – prověřeno – není v majetku)

(bez záznamu: archiv MěÚ, katastr, Vodárenská a.s. JZD - Ing. Zajíček – předseda)

 • OV:  zda a jaký záměr by měla místní část?
 1. revitalizace Veselíčko
 • přesun pomníku: povolení stavebního úřadu (podepsán souhlas s vlastníkem sousedního objektu) zaslaná žádost na ministerstvo obrany: 1. srpna obdržení souhlasu o přemístění, realizace podzim
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě): napojení od vlakového nádraží na stávající.   
 • schůzka přímo na místě komunitní koordinátorka + OV
 • prověření dotačních zdrojů
 • zjištění v jaké kroky byly učiněny

Stržanov

 

 1. realizace projektu:            Revitalizace obce
 • zažádáno o dotaci (31.3.2017 – cca 6 měsíců rozhodnutí): Na projekt: NÁVRH ÚPRAVY ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU – STRŽANOV (v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvy 56 specifického cíle 4.4
 • čekáme na písemné vyjádření poskytovatele dotace, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
 1. realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno rozhodnutí o umístění a povolení stavby – nabytí právní moci 14.6.2017
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

 lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018
 1. rekonstrukce WC v budově školy:
 • 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 • příprava projektu – cenová kalkulace slíbená projekční kanceláří do konce července
 • 07.08. – zaslána kalkulace od projekční kanceláře, poskytnuta OV
 1. připojení buňky na hřišti na elektřinu:
 • 11.08. dokončeno, pozván revizní technik - revize dne: 22.8.2017
 1. plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO - trvá stav
 1. Požadavek na 2 zrcadla
 • umístěny
 • poděkování oD a oKS
 1. v roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let) 
 • 3.7. 2017 zaslána žádost OV na opětovné měření, žádost předána na KHS kraje Vysočina – vedoucímu oddělení HOK ve Žďáře nad Sázavou
 • zaslán dle požadavku KHS podnět ( dle finančních možností KHS, měření se o prázdninách a v zimních měsících neprovádí)
 • 7.9. informace od KHS – měření provedeno v roce 2016, stále trvá vyhodnocení, cca do 30 dnů zašlou výsledky měření.
 1. Stržanovský rybník (u hřiště)
 • stanovisko správce: tento rybník není vhodný pro rybniční hospodářství
 • schválený manipulační řád
 • OV zašle vyjádření, na základě zaslaných materiálů, zda je zájem o správu rybníku
 1. Poděkování oKS – paní Kozákové za odstranění nahlášené černé skládky: čp.74 oKS odstraněno.

další schůzka:            18. října 2017             15:00  v zasedací místnosti rady města

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 18.10.2017

Přítomni: Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Ing. Miloslav Dvořák, Milan Zich, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Roman Kaláb, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová,

Mělkovice

 1. oprava (výměna) autobusové zastávky u kapličky
 • zrealizováno, potvrzena dodavatelem záruka i na betonovou podlahu – bude natřeno penetračním nátěrem
 • na přístřešek bude připevněn označník zastávky

žádosti:

 • doplnění zámkovou dlažbou (mezi betonem a zastávkou nedokončená část) nebo bude zvolena jiná alternativa
 • 2 lavičky ze zastávek dát na hřiště – jaro 2018
 • osvětlení
 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 • 20.9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • v řešení: oKS urgoval dotaz na SÚS– zatím neúspěšně
 • uvažováno o svolání jednání kraj jako vlastník hlavní komunikace + vlastník napojené komunikace + město, bude projednáno ze strany KS s odborem dopravy
 • projednáno s odborem dopravy, bude svoláno jednání na místě s majiteli dotčených komunikací (pozemků včetně odboru dopravy)
 • naplánováno jednání se zástupci města a zástupci Kraje Vysočina dne 2.11.2017 ve 13:00
 1. zaměření a obnovení cest
 • provést geodetické zaměření hranic pozemků ((Fouskova cesta) důvodu zprůjezdnění cest, zachování železničního přejezdu na dotčené cestě
 • vyzvat majitele dle bodu 5 (viz. uvedené výše), zásah do zeleně je nutný provést     v době vegetačního klidu 
 1. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice
 • žádost na SÚS: současně na jednání ohledně liniové vpusti konané dne: 2.11.2017
 • vyřešit úpravu zeleně (živé ploty, větve stromů,..) přesahující ze soukromých pozemků na cesty v majetku města Žďár nad Sázavou které zužují průjezdní profil komunikace. Konkrétně živý plot na p.č. 8703 zasahuje na obecní cestu p.č. 8693 a p.č. 8692 vše v k.ú. Město Žďár
 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 2. svoz bioodpadu:
 • žádost o lepší naplánování termínu (tentokrát nebyl odvezen žádný bioodpad)
 • návrh OV: vše svézt na jedno místo, domluva s oKS na termínu odvozu
 1. nedodržení rychlosti
 • návrh o účinné řešení
 • měření v čase po 14:00, 17:00

Radonín

 1. kanalizace
 • Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • oRUP – zažádal o změnu v PRVKUK
 1. dle podmínek dotace bude vyměněna čekárna na zastávce a opravena nástupní plocha
 • dokončeno, v provozu
 • žádost o dodání venkovního, odpadkového koše
 1. sečení trávy okolo cyklostezky
 • v roce 2017 neposečeno: uplatněna sankce, bude dodatečně provedeno
 • zařazeno v plánu v roce 2018
 1. prověřit možnost 70 Km/h přes místní část
 • PČR – 24.7.2017 – souhlasné stanovisko
 • oD požádán o stanovení trvalého dopravního značení (zveřejněno na úřední desce po dobu 30 dní), následně umístění
 • 21.09. umístěno, zakryty – odkryty budou po nabytí právní moci – po 30.10.2017
 • probíhá jednání oD + PČR ve věci nevyhovujícího dopravního značení v místní části Radonín, připomínky OV vzal odbor dopravy na vědomí

 

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočtováno 650.000Kč (sociální zařízení)
 • zkompletováno vyjádření pro stavební povolení, podmínkách Vodárenské přípojka vody (příprava realizace přípojky)
 • projektant ing. Leoš Pohanka dokončuje projektovou dokumentaci na opravu stávající vodovodní přípojky- dodatečný požadavek ze strany VAS a.s. a dokumentaci na ZTI (zdravotně technická instalace)  a ÚT (ústřední topení)
 • předpoklad dokončení prací: začátek prosince
 • předpoklad odevzdání projektu 10.07. – následuje stavební řízení (seznámení OV Veselíčko + Mělkovice – domluveno s Ing. Kadlecem + Ing. Petrem kdykoliv  dle časových možností OV po tel.domluvě)

12.10.2017  vyhlášeno výběrové řízení

23.10.2017  proběhne elektronická aukce

 1. stará vodárna
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník - zjistit – dohledat majitele
 • OV - pravděpodobně postavilo původní JZD (prověřit – komunitní koordinátorka – prověřeno – není v majetku)

(bez záznamu: archiv MěÚ, katastr, Vodárenská a.s. JZD - Ing. Zajíček – předseda)

 • OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
 1. revitalizace Veselíčko
 • přesun pomníku: povolení stavebního úřadu (podepsán souhlas s vlastníkem sousedního objektu)zaslaná žádost na ministerstvo obrany: 1. srpna obdržení souhlasu o přemístění, realizace podzim
 • proběhla schůzka s fi GRANIT – Emil Fiala + Blažíček
 • 18.10.2017 byly zahájeny práce
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě)
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. dopravní značení:
 • označit ze silnice I./19 odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 1. zvýšit počet sečení ze 2x na 3x ročně
 2. biopopelnice: žádost o vývoz 1x týdně (duben, květen, září, říjen, listopad)
 3. pařezy(2x bříza, 1x javor)(na hřišti): hromadně objednáno společně s dalšími v ZR, předpoklad realizaci během období vegetačního klidu

Stržanov

 

 1. Veškerá emailová korespondence bude zasílána všem  členům osadního výboru.
 2. 19.09. proběhla informativní schůzka v místní části za účasti vedení města,vedoucí odboru rozvoje a územního plánování, projektového koordinátora:

Program: Revitalizace obce, realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova, anketa k určení členů osadního výboru dne 06.10.2017.23.10.2017 projednání nových členů osadního výboru na radě města. 02.11.2017 projednání nových členů osadního výboru na zastupitelstvu města. 02.11.2017 nutná účast nominovaných.

 1. Revitalizace obce:
 • zažádáno o dotaci (31.3.2017 – cca 6 měsíců rozhodnutí): Na projekt: NÁVRH ÚPRAVY ZELENĚ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ V MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA ŽDÁR NAD SÁZAVOU – STRŽANOV (v rámci Operačního programu Životní prostředí výzvy 56 specifického cíle 4.4
 • čekáme na písemné vyjádření poskytovatele dotace, probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno rozhodnutí o umístění a povolení stavby – nabytí právní moci 14.6.2017
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • 24.03. zaslán návrh se zapracovanými připomínkami na OV
 • příprava projektu – cenová kalkulace slíbená projekční kanceláří do konce července
 • 07.08.– zaslána kalkulace od projekční kanceláře, poskytnuta OV
 • plánováno v roce 2018, v rozpočtu města (TSBM)
 • žádost od OV na cenovou nabídku na opravu střechy
 1. Plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO - trvá stav
 • oprava sloupu u rybníka – opraveno k 20.10.2017
 1. V roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let) 
 • 3.7. 2017 zaslána žádost OV na opětovné měření, žádost předána na KHS kraje Vysočina – vedoucímu oddělení HOK ve Žďáře nad Sázavou
 • zaslán dle požadavku KHS podnět ( dle finančních možností KHS, měření se o prázdninách a v zimních měsících neprovádí)
 • 7.9. informace od KHS – měření provedeno v roce 2016, stále trvá vyhodnocení, cca do 30 dnů zašlou výsledky měření.
 1. Stržanovský rybník (u hřiště)
 • stanovisko správce: tento rybník není vhodný pro rybniční hospodářství
 • schválený manipulační řád
 • OV zašle vyjádření, na základě zaslaných materiálů, zda je zájem o správu rybníku
 1. Předáno dřevo, materiál na lávku přes potok.
 2. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek

další schůzka:            22.11.2017      15:00  v zasedací místnosti zastupitelstva města

Zapsala:                      Radka Remarová

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 22.11.2017

 

Přítomni: Mgr. Zdeněk NavrátilIng. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Ing. Jaroslav Kadlec, Olga Strašilová, Milan Zich, Adam Jelínek, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Roman Kaláb, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

svoz odpadu:

 • jedná se o pravidelný svoz objemného odpadu, neslouží prioritně pouze pro svoz bia. Pokud o tento svoz nebude na místních částech zájem, nemusí být zajištěn.
 • prosíme místní části, aby zvážily a případně navrhly, jak vzniku odpadů a jeho následnému odvozu, likvidaci a dalšímu nakládání předcházet. Příkladem je posečení hřiště na Veselíčku a následný požadavek trávu odvézt do bioplynové stanice v ZR

 

Mělkovice

 1. autobusové zastávky u kapličky
 2. úklid zastávek zajišťuje odbor komunálních služeb
 • na přístřešek byl připevněn označník zastávky
 • doplnění zámkovou dlažbou (mezi betonem a zastávkou nedokončená část) nebo bude zvolena jiná alternativa: provedeno jinou alternativou, doplněno materiálem z opláštění
 • 2 lavičky ze zastávek umístit na hřiště – jaro 2018
 • osvětlení: převěs přes silnici a světlo na stávající cizí sloup telekomunikační společnosti, jedná se o provizorní řešení) bude provedeno dle možností a počasí po novém roce
 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 • 20.9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 1. oprava liniové vpusti u kapličky (viz. příloha)
 • dne 2.11.2017 proběhlo jednání se zástupci města a zástupci Kraje Vysočina, vlastníka komunikace, zápis z jednání  byl zaslán na OV
 • vlastník komunikace byl informován o možnost, variantách, nyní je na jeho zvážení, kterou z doporučených variant zvolí
 1. zaměření a obnovení cest
 • provést geodetické zaměření hranic pozemků ((Fouskova cesta). Důvodem pro zaměření je určení vlastníků dřevin rostoucích kolem cesty. Dřeviny v současné době znemožňují průjezd zemědělské techniky a záchranných složek, které tuto cestu používají v případě neprůjezdnosti silnice I/19. V případě neobnovení průjezdnosti cesty, dle vyjádření osadního výboru, hrozí zrušení železničního přejezdu. Po provedení zaměření vyzvat majitele pozemků k odstranění zeleně za účelem obnovení průjezdnosti. Zásah je možné provést pouze v době vegetačního klidu
 1. žádost o častější sečení trávy (SUS) okolo silnice
 • projednáno současně na jednání ohledně liniové vpusti konané dne: 2.11.2017
 • vyřešit úpravu zeleně (živé ploty, větve stromů,..) přesahující ze soukromých pozemků na cesty v majetku města Žďár nad Sázavou které zužují průjezdní profil komunikace. Konkrétně živý plot na p.č. 8703 zasahuje na obecní cestu p.č. 8693 a p.č. 8692 vše v k.ú. Město Žďár
 • v souvislosti s odstraněním živého plotu byl vlastník pozemku vyzván, v případě neprovedení řezu předmětného živého plotu, zajistí ošetření odbor komunálních služeb
 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 2. nedodržení rychlosti
 • návrh o účinné řešení:
 • účinné opatření je takové, které svým stavebně – technickým stavem „přirozeně přinutí“ řidiče dodržovat maximální povolenou rychlost. Jako vhodné řešení se může jevit stavba chodníku se zvýšeným obrubníkem po obou stranách silnice.
 • zabránit např. vozidlům bez RZ z autobazaru v testování vozidel rychlou jízdou i přes zastavěné území Mělkovic nelze umístěním žádné dopravní značky ani informativního ukazatele rychlosti či obdobným opatřením.
 • mezi okamžité a přiměřeně účinné opatření může patřit dohled policejních složek nad dodržováním zákona max. povolené rychlosti dle zákona č. 361/2000 Sb.  

24.11.2017 zaslána žádost na měření  maximální povolené rychlosti vozidel, dohledu nad BESIP na  MP a PČR dopravní inspektorát

Radonín

 1. kanalizace
 • Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • oRUP – zažádal o změnu v PRVKUK (předpoklad do konce roku 2017)
 • OV bude průběžně informován, seznámen s projektovou dokumentací
 1. dle podmínek dotace bude vyměněna čekárna na zastávce a opravena nástupní plocha
 • dokončeno, v provozu
 • žádost o dodání venkovního, odpadkového koše  instalován do 24. 11. 2017
 1. probíhá jednání oD + PČR ve věci nevyhovujícího dopravního značení v místní části Radonín, připomínky OV vzal odbor dopravy na vědomí: dopravní značení ponecháno, vyměněno za nové
 2. osvětlení cyklostezky
 • orientační odhad  - náklady na realizaci,  informace na příští pravidelné schůzce

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč          návrh do rozpočtu 2018:  650.000Kč
 • 12.10.2017  vyhlášeno výběrové řízení
 • 23.10.2017  proběhla elektronická aukce
 • stavební práce zahájeny
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
 • OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
 • zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku  
 • po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat další kroky k opravě a zachování zdroje vody
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • přesun pomníku: 18.10.2017 byly zahájeny práce, nyní přesunuto, dokončeno, uhrazeno
 • úprava okolí pomníku, hřiště: prověřit možnosti na oRUP: co nezasahuje do plánované revitalizace, je realizovatelné
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu  2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. dopravní značení:
 • označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 • prověřit na odboru dopravy:
 • značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustraně
 • směrovka Veselíčko
 • určit co je vše zapotřebí ke zvýšení bezpečnosti
 • prověřit na PČR nehodovost úseku
 1. zvýšit počet sečení ze 2x na 3x ročně
 • počet sečí Veselíčko a Stržanov 3x ročně vzhledem ke stávajícímu výkonu zhotovitele není možný. Obě místní části jsou zařazeny do ploch IV. intenzitní třídy sečení spolu s dalšími takto definovanými plochami se sečí cca 2x ročně. Příslušné rozhodnutí bude vždy nutné zvážit i v návaznosti na rozpočet města a zařazení i ostatních obdobných ploch do systému sečení
 1. biopopelnice: žádost o vývoz 1x týdně (duben, květen, září, říjen, listopad)
 • pokud toto nebude nezbytné, nebude rozšířen na týdenní. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz.

 

 1. pařezy (2x bříza, 1x javor, na hřišti): hromadně objednáno společně s dalšími v ZR, předpoklad realizaci během období vegetačního klidu

 

 1. kaplička: očištění oken – zajistí TSBM
 2. oprava světla: VO ((naproti obchodu)

 

Stržanov

 1. Revitalizace obce:
 • stavba předána: fi 3D zahrady + EKO GREEN technický dozor pan Radek Studený, kácení dle počasí
 • OV  průběžně informován, v kontaktu s panem Studeným, zván na KD
 • uskladnění dřeva ha hřišti, bude použito na herní prvky
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018
 • připravuje se ještě žádost ze SFDI – termín podání leden 2018
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • plánováno v roce 2018, v rozpočtu města (TSBM)
 • žádost od OV na cenovou nabídku na opravu střechy
 • oprava vstupních dveří
 1. Plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO - trvá stav
 • oprava sloupu u rybníka: opraveno k 20.10.2017
 1. V roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let) 
 • 3.7. 2017 zaslána žádost OV na opětovné měření, žádost předána na KHS kraje Vysočina – vedoucímu oddělení HOK ve Žďáře nad Sázavou
 • zaslán dle požadavku KHS podnět ( dle finančních možností KHS, měření se o prázdninách a v zimních měsících neprovádí)
 • 7.9. informace od KHS – měření provedeno v roce 2016, stále trvá vyhodnocení, cca do 30 dnů zašlou výsledky měření.
 • 31.10.2017 – zaslán výsledek, dán na vědomí OV, v případě zájmu možná osobní návštěva a poskytnutí informací, není možné přeposlat, tisknout
 1. Stržanovský rybník (u hřiště)
 • stanovisko správce: tento rybník není vhodný pro rybniční hospodářství
 • schválený manipulační řád
 • OV nemá zájem o správu rybníku
 1. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek
 • momentálně na skladě KČT nemá k dispozici mapy, bude je však objednávat a budou k převzetí na jaře 2018. Dodávají je již v rámech, na všech místech stejně. Přesné umístění budeme konzultovat s odborem rozvoje a územního plánování, abychom nezasáhli do revitalizace zeleně
 1. požadavek na novou vývěsku:  stávající ve velmi špatném stavu
 • zajistí TSBM
 1. el. zvonění ke kapličce
 • TSBM zjistí možnosti, cenu
 1. návrh na snížení rychlosti v obci:
 • s ohledem na stavební a technický stav komunikace, a přihlédneme-li ještě k tomu, že tuto komunikaci využívají téměř výlučně řidiči místně znalí, se jeví snižování rychlosti jakýmkoli dopravním značením jako nadbytečné. Navíc pravděpodobnost, že by policejní orgány dohlížely na dodržování případné dopravní značky omezující maximální rychlost, se prakticky  přibližuje nule
 1. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 • prověření zákonné šířky vozovky
 • zvážit možnosti řešení
 1. informativní radar
 • prověřit možnosti
 • napojení na VO
 • náklady

další schůzka:            17.01.2018      15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová