Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zprávy

 

Výroční zpráva osadního výboru Veselíčko za rok 2020

Z důvodu vládních nařízení ohledně pandemie Covid 19 se v dohledné době nemůže konat výroční schůze osadního výboru, proto je výroční zpráva za rok 2020 občanům Veselíčka doručena do schránek. Najdete ji také na www.veselicko.estranky.cz.

V roce 2020 se kvůli nouzovému stavu uskutečnily pouze tři schůze všech osadních výborů s vedením města. Komunikace s vedením, komunitní koordinátorkou, odborem komunálních služeb a správou budov probíhala především telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Osadní výbor se během roku sešel celkem 9x. Zápisy ze všech schůzí jsou ukládány na webové stránky Veselíčka.

Na začátku roku 2020 odbor komunálních služeb prořezal větve stromů u cesty směrem k silnici č.19. Do kulturního domu jsme pořídili úklidové prostředky, papírové ručníky a popelnici – financováno správou budov. Z prostředků OV nakoupeny židle do společenské místnosti KD. Do obce byl dodán druhý kontejner na sklo.

V březnu jsme požadovali opravu komunikace u železničního přejezdu, která byla po zimě ve velmi špatném stavu. Komunikace byla opravena provizorně a současně Správy železnic řešila jako reklamaci u svého dodavatele. Celková oprava pak proběhla koncem dubna.

Osadní výbor obdržel od zřizovatele Vesnické hokejové ligy žádost o finanční výpomoc při jubilejním 20. ročníku. Obec Veselíčko má ve Vesnické lize své zastoupení, proto jsme se rozhodli VHL podpořit příspěvkem 5000kč a zažádat o proplacení z dotačních programů města. Dotace uvolněných zastupitelů pro rok 2020 ovšem nebyla kvůli pandemii vypsána, prostředky se podařilo získat z reprofondu starosty města.

Na správu budov zaslán požadavek na pořízení vertikálních žaluzií do společenské místnosti a lavičky do šatny kulturního domu. Po výběru dodavatele a schválení cenové nabídky bylo dodáno.

Dále jsme na schůzce s vedením řešili požadavek na vymalování a zprovoznění topení dvou místností v 1.patře kulturního domu. Rekonstrukce topení byla schválena a v březnu proběhla výměna 2 ks otopných těles a přívodního potrubí, dále byl osazen elektrický přímotop. Jedna místnost slouží pro Osadní výbor, druhá je k dispozici SDH Veselíčko. Malba a zednické práce proběhly svépomocí, zajistili členové SDH.

Sečení trávy – požadované termíny sečení zaslány na město v únoru, dále řešeno během roku přímo s firmou, která sečení prováděla. Termíny a četnost přizpůsobeny dle klimatických podmínek, řešeny případné nedostatky.

V dubnu proběhla brigáda na jarní úklid hřiště a okolí, odvoz odpadu zajistil oKS. Nově bylo osazeno světlo veřejného osvětlení na poslední sloup v obci směrem k silnici č.19.

V květnu Katastrální úřad prováděl ve Veselíčku podrobné měření hraničních bodů, na základě naměřených souřadnic vypočítal nové výměry pozemků. Parcelní čísla zůstanou stejná.

V letních měsících jsme pořídili hračky na pískoviště, box na hračky a na asfalt namalovali skákacího panáka. Do autobusové čekárny jsme umístili poličku na knihy. Původně byla plánována do čekárny vlakového nádraží, ale majitel měl nesplnitelné podmínky.

V září osadní výbor inicioval akci znovuobnovení studánky nad hájenkou, Byl zajištěn bagr na zemní práce, kámen od ZD Nové Město na Moravě a vyhlášena brigáda pro občany, kteří se chtěli na této akci podílet. Studánka byla vyložena kamenem a jílem, došlo k úpravě okolí a zbudování laviček k sezení. V letošním roce je plánováno dřevěné zastřešení studánky.

V říjnu správa budov zajistila částečnou opravu oken v kapličce, která byla v havarijním stavu. Dále jsme žádali opravu vodárny. Při demontáži střechy byl zjištěn havarijní stav zdiva, správa budov navrhovala demolici vodárny. OV na město zaslal požadavek na celkovou opravu. Zatím proběhla výměna střechy a betonového poklopu. V letošním roce je plánována oprava zdiva.

Další brigáda - tentokrát na shrabání listí na hřišti se uskutečnila v listopadu, odvoz zajistil komunální odbor. Děkujeme tímto všem, kdo se zúčastnili kterékoliv brigády a také všem, kteří se během roku podílejí na úklidu a údržbě veřejného prostranství.

Ke konci roku byl z prostředků OV pořízen nový herní prvek na dětské hřiště – vahadlová houpačka od firmy Bonita, ozdoben vánoční stromek u KD a do společenské místnosti v kulturním domě pověšeny fotografie Veselíčka a informační panel o obci.

Kulturní, společenské a sportovní akce v roce 2020

V únoru OV v místním hostinci uspořádal 5.Obecní ples. K tanci a poslechu hrála skupina Knajpa, díky sponzorům se podařila zajistit bohatá tombola. Ve stejném měsíci jsme domluvili pronájem ledové plochy na zimním stadioně ve Žďáře n. S., občané Veselíčka a jejich známí měli možnost si zdarma zabruslit, případně zahrát hokej. Akce se těšila velkému zájmu.

Osadní výbor přispěl na akce pořádané místním SDH - tombola na Dětský karneval, zajištění hudební produkce na Poutovou zábavu a příspěvek na Dětský den - ceny pro děti při soutěžích, materiál na soutěžní disciplíny a úhrada Vyjížďky dětí na koních, kterou zajistila stáj Claudie.

Kvůli pandemii se nemohli uskutečnit jiné již tradiční akce - Turnaj ve stolním tenise, Turnaj ve hře Člověče nezlob se, Soutěží o nejlepší buchtu, Turnaje v mariáši, Vánoční dobročinné tvoření . V prosinci se nebylo možné společně sejít na rozsvícení vánočního stromu, mikulášskou nadílku a silvestrovský ohňostroj. Doufáme, že v roce letošním bude situace lepší.

 

Zpráva o hospodaření osadního výboru za rok 2020

Pro rok 2020 byla schválena částka 61 000 Kč. Na základě rozpočtových opatření z června 2020 byla tato částka krácena o 10% , k dispozici jsme tedy měli 55 000 Kč Přehled čerpání je přiložen k výroční zprávě a je také vystaven na webových stránkách. Finance byly využity na společenské a sportovní akce pořádané osadním výborem – ples, zimní stadion. Dále na akce pořádané sborem dobrovolných hasičů – tj. příspěvek na dětský karneval, pouťovou zábavu a Den dětí. Byly pořízeny židle do společenské místnosti KD, herní prvek, biopopelnice a nářadí na hřiště. V prosinci jsme zakoupili ohňostroj, který ovšem zůstal nevyužitý, je ponechán na Silvestr 2021.

Na příští rok je schválena částka 55 000 Kč- počítáno dle počtu obyvatel k 1.9.2020 164 obyvatel – částka 333 Kč/obyvatele.

Pokud má někdo návrh, co z Položky pro Osadní výbor v roce 2021 pořídit, může ho sdělit na e-mail veselicko@post.cz, osobně nebo vhozením zprávy do schránky na KD.

VYUŽITÍ FINANCÍ PRO OV VESELÍČKO V ROCE 2020

 

Kancelářské potřeby 463,00 Kč

Muzikanti - Obecní ples 6 000,00 Kč

Židle konferenční - 16 ks 8 552,00 Kč

pronájem ledové plochy - zimní stadion ZR 3 000,00 Kč

Dětský karneval 1 942,00 Kč

Barvy -oprava nátěrů zařízení na hřišti, skákací panák 816,00 Kč

Hračky na pískoviště + úložný box 489,00 Kč

Poutová zábava - hudební produkce 2 023,00 Kč

Dětský den - ceny pro děti 1 722,00 Kč

Dětský den - koně 1 300,00 Kč

Herní prvek Bonita na dětské hřiště - houpačka 17 436,00 Kč

Biopopelnice na hřiště 1 643,00 Kč

Nářadí hřiště, KD 1 880,00 Kč

Ohňostroj 5 408,00 Kč

foto Veselíčka do KD 804,00 Kč

Občerstvení ohňostroj 376,00 Kč

Kancelářské potřeby , kelímky 834,00 Kč

Pálky pingpong 237,00 Kč

CELKEM 54 925,00 Kč

 

Návrh investic OV Veselíčko do rozpočtu města pro rok 2021

- zbudování plotu + popínavé rostliny na hřišti – oddělení hřiště od silnice

- zadání projektové dokumentace pro realizace chodníku od vlakového nádraží

- pokračování rekonstrukce KD – rekonstrukce sálu, elektroinstalací, vytápění

- zatrubnění otevřené kanalizační struhy podél silnice od kapličky naproti KD

- zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

- údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

- výměna vrat v hasičárně

- pitná voda na výletiště

- soc. zařízení v hasičárně

Návrhy na investice, které jsme zaslali na město v září jsou téměř totožné s požadavky pro rok 2020, protože se žádná investice nepodařila zrealizovat. I přes opakované žádosti Osadního výboru, ústní jednání, e-mailové urgence není ze strany města snaha do místních částí investovat. Na letošní lednové schůzce jsme proto zahájili jednání o změně financování místních částí, aby do rozpočtu města byla každý rok začleněna částka na drobné investice v místních částech – musí být schváleno zastupitelstvem města.

Plot na hřišti – na začátku roku 2020 vybrána varianta pevný pletivový plot + popínavé rostliny. Realizace plotu byla městem přislíbena na rok 2020, proběhlo jednání s VAS ohledně umístění nadzemního hydrantu a byla podána žádost na stavební úřad. Již v červnu byla realizace pozastavena z důvodu rozpočtových opatření. Letos na lednové schůzi s vedením opětovně vznesena žádost na realizaci. V prvním pololetí roku 2021 jsou všechny investice pozastaveny, pokud bude možné, bude provedeno na podzim.

Zatrubnění otevřené kanalizační strouhy – žádáno opětovně od roku 2016, řešil oKS se stavebním úřadem, v roce 2020 přislíbeno zadání a vypracování projektové dokumentace. V září sděleno, že MÚ zatrubnění nedoporučuje, protože podél silnice je rezerva pro chodník a otevřený příkop. Úprava bude provedena pouze v rámci celkové revitalizace centra.

Chodník – dle sdělení města v roce 2021 nebude projektová dokumentace zpracována.

KD – v lednu 2020 proběhla schůzka s projektantem, který předložil návrhy studie na úpravu KD ve Veselíčku. Statik prověřil stav krovů a stropu – řešení střechy a stropu bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace. OV opakovaně žádá, aby PD byla zpracována co nejdříve a rekonstrukce mohla být provedena v rámci dotací.

 

Informace pro občany

V prosinci jsme prostřednictvím města oslovili operátory O2 a T-mobile ohledně pokrytí jejich sítě - špatného signálu ve Veselíčku.

Odpověd O2 - O2 prověřil, neshledal závadu, ze 4 čárek se mu hlásí plošně po Veselíčku 3-4. Doporučení: v případě problému ihned volat technickou podporu, nebo číslo 800 02 02 02.

Odpověd T-mobile - situaci rádi prověříme, ovšem potřebujeme podrobnější údaje. Uživatelé nás mohou sami kontaktovat e-mailem nebo telefonicky na Zákaznickém centru.

Obnova katastrálního operátu -v letošním roce proběhne námětkové řízení, kdy budou srovnávací sestavy vystaveny 10 dní na webových stránkách. Jeden den přijede paní Šmídová z Katastrálního úřadu do Veselíčka, bude možno do srovnávacích sestav nahlédnout , případně podat námitku. Poté proběhne zplatnění srovnávacích sestav. V lednu roku 2022 budou muset majitelé pozemků podat na finančním úřadě podklady pro výpočet daně z nemovitosti podle nových výměr. V roce 2022 má dojít k celkové změně územního plánu města, na březen je naplánovaná schůzka ve věci rozvoje místních částí. Požadavky na změny územního plánu možno doručit přímo na MÚ nebo prostřednictvím OV.

Občané si můžou zapůjčit kroniku Veselíčka z let 1928-1978 oproti podpisu na dobu 1 měsíc.

Veškeré dotazy, návrhy a připomínky možno zasílat na e-mail veselicko@post.cz, vhodit do schránky OV umístěné u vchodu do KD nebo řešit osobně s členy OV.

 

 

 

Za Osadní výbor Blažíčková Jana, Brabec Miloš, Blažíček Jaroslav, Kalábová Veronika

Výroční zpráva osadního výboru Veselíčko za rok 2019

Na zasedání Zastupitelstva Ždáru n.S. v prosinci 2018 byl schválen Osadní výbor místní části Veselíčko ve složení – Blažíčková Jana, Brabec Miloš, Blažíček Jaroslav, Kalábová Veronika. Další navržená - Michaela Stejskalová nemůže být členem OV, protože nemá ve Veselíčku trvalé bydliště. Přesto souhlasila, že bude s OV spolupracovat, pomáhat při organizaci akcí OV a vytvářet webové stránky.

V loňském roce se uskutečnilo celkem 10 schůzí našeho osadního výboru a 6 schůzí všech osadních výborů s vedením města. Mimo tyto schůzky s vedením města jsou naše požadavky řešeny telefonicky nebo e-mailem s komunitní koordinátorkou paní Remarovou nebo s místostarostkou paní Řezníčkovou. Dále probíhá komunikace především s odborem Komunálních služeb ohledně vyhrnování sněhu, posypu a úklidu místních komunikací, sečení trávy, vývozu odpadů, oprav veřejného osvětlení a rozhlasu a drobných oprav komunikací.

V únoru podal OV požadavek na vývoz bioodpadu jednou týdně alespoň v měsících květen a září - komunální odbor nepovažuje za nutné zvýšit četnost vývozu bioodpadu – doporučuje pořídit si na vlastní náklady další nádobu na bioodpad. Do KD pořízeny prostředky a náčiní na úklid a piktogramy – financováno správou budov. V březnu jsme jednali o harmonogramu sečení trávy v obci, požadavek na sečení 3x ročně nebyl schválen - sečení trávy v roce 2019 proběhlo v obci 2x, podařilo se domluvit pouze častější sečení na hřišti. V dubnu proběhla brigáda na úklid hřiště a okolí, děkuji tímto všem, kdo se zúčastnili a také všem, kteří se během roku podílejí na úklidu a údržbě veřejného prostranství.

V květnu OV požádal Státní okresní archiv o digitalizaci kroniky obce Veselíčko z let 1928-1978.

V období od 6.května do 5. června prováděl Katastrální úřad v obci zjišťování průběhu hranic a vnějšího obvodu budov z důvodu obnovy katastrálního operátu. O dalším postupu vás budu informovat v samostatné zprávě.

V červnu proběhla oprava silnice na úseku ze silnice I/19 do Veselíčka – na opravu komunikace byla poskytnuta krajská dotace. Protože část komunikace směrem k silnici I*19 nebyla ještě majetkově vypořádána a zanesena do katastru, nemohla být předmětem dotace. Délka opraveného úseku byla zvolena podle předpokládaných nákladů na podílu města.

V letních měsících jsme žádali o zvýšení četnosti vývozu kontejnerů na plast a papír. Požadavek nebyl vyslyšen –vývoz zůstává 1x týdně – požádali jsme proto o navýšení ppočtu kontejnerů. Nově byl k obchodu dodán kontejner na lehké kovy.

V srpnu jsme obnovili nátěr na nízkých dřevěných lavičkách. Opravu 4 laviček na hřišti zajistilo na své náklady město.

V září jsme obdrželi digitální kopii kroniky Veselíčka, nechali ji vytisknout a vyvázat.

V říjnu byla opravena místní komunikace, která vede před domy č.p. 69, 72,68,a 75 od Brostíků ke Krčilům.

V listopadu bylo provedeno prohloubení příkopu, obnažení a pročištění propustky pod silnicí z Veselíčka na silnici I/19.

V prosinci byly dodány kontejnery na plast a papír – jsou umístěny naproti Zetě. Správa budov osadila do KD sanitární doplňky, zrcadla a fólie na okna v sociálních zařízeních. Z prostředků OV byly do KD pořízeny židle a věšáky.

 

Kulturní, společenské a sportovní akce v roce 2019

V lednu OV v místním hostinci uspořádal 4.Obecní ples,na který se podařila díky sponzorům zajistit bohatá tombola, hrála skupina Singl. V únoru jsme domluvili pronájem ledové plochy na zimním stadioně ve Žďáře n.S., občané Veselíčka a jejich známí měli možnost si zdarma zabruslit případně zahrát hokej. Akce se těšila velkému zájmu, proto v letošním roce plánujeme pronájem zajistit také – pokud bude o víkendu volný termín. Dále Osadní výbor zajistil u příspěvkové organizace Sportis projetí běžeckých tratí na lyžařské závody pořádané ve Veselíčku Na duben byl plánován společně s Osadním výborem Stržanov zájezd na Floru Olomouc. Tento se neuskutečnil z důvodu malého počtu přihlášených zájemců. V květnu jsme v Kulturním domě uspořádali turnaj ve stolním tenise – soutěžilo se v kategoriích muži, ženy, děti.

Další dvě akce jsme pořádali společně s SDH Veselíčko. V srpnu proběhlo na hřišti Ukončení prázdnin - Osadní výbor zajistil vystoupení kouzelníka, ukázku práce psovodů Městské policie a ukázku vyprošťování osob z havarovaného auta-tuto předvedla Jednotka sboru dobrovolných hasičů Ždár n.S. Zámek. V říjnu to byl Turnaj ve hře Člověče nezlob se. Uskutečnil se v kulturním domě současně se Soutěží o nejlepší buchtu.

V listopadu se v místním hostinci uskutečnil již 4.ročník turnaje v mariáši, zúčastnilo se ho 44 hráčů. Díky podpoře sponzorů byl každý náležitě oceněn, vítěz si odvezl skleněný putovní pohár. Hned o týden později se v kulturním domě sešly ženy a děti, které chtěli svými výrobky přispět na dobročinný vánoční jarmark ZŠ Palachova. Výtěžek z jarmarku byl věnován dětskému oddělení nemocnice v NMNM. Vánoční dobročinné tvoření podpořil projekt Aktivně pro Žďár.

Poslední dvě akce se uskutečnily v prosinci. Již tradičně jsme první adventní neděli rozsvítili vánoční strom. Děti stromek nazdobily, odměnou jim byla nadílka od Mikuláše s andělem. Rok jsme zakončili setkáním občanů u KD, kde byl v podvečer za asistence hasičů odpálen silvestrovský ohňostroj. Obě akce se těšily velkému zájmu, jako každoročně byly podávány teplé nápoje.

 

Výroční zpráva o činnosti osadního výboru 2018

V letošním roce se celkem uskutečnilo celkem 5 schůzí našeho osadního výboru a 5 schůzí všech osadních výboru s vedením města. V lednu se konala výroční schůze osadního výboru za rok 2017. V únoru jsme pořádali již 3.Obecní ples,který se velmi vydařil. Na plese hrála hudební skupina Singl. V červenci byly dokončeny práce ve spodním patře KD, mimo sál a tyto prostory jsou nyní k užívání. Nyní se dokončují práce na dvou místnostech v patře. V říjnu jsme společně s SDH Veselíčko uspořádali turnaj v ping pongu a soutěž o nejlepší buchtu. Zároveň jsme v tento den tj. 20.10. zasadili u KD lípu, při příležitosti 100.výroční založení Československa. Kolegům z výboru a hasičům tímto děkuji za organizaci celého dne. 

 

Výroční zpráva osadního výboru Veselíčko 2017

V loňském roce se celkem uskutečnilo celkem 9 schůzí našeho osadního výboru a 8 schůzí všech osadních výboru s vedením města. V únoru jsme pořádali již 2.Obecní ples,který se vydařil. Na plese hrála skupina Singl. V dubnu byly lidem rozdány BIOPOPELNICE. V červnu byla zakoupena krycí plachta na pískoviště pro děti a venkovní stůl pro stolní tenis. Dále bylo předáno 9 kompostérů lidem, kteří o ně projevili zájem. Tuto akci zařídil pan Blažíček, za což mu děkuji. V říjnu jsme pořádali již tradiční turnaj v nohejbale, ve kterém opět zvítězili Růžový sloníci. Občerstvení nám zajišťovali místní hasiči. Dále jsme pořádali turnaj v mariáši, který se konal zde v hostinci. Za organizaci děkuji panu Blažíčkovi a všem členům osadního výboru. V tomto měsíci byl přesunut pomník ze hřiště na místo vedle prodejny. V listopadu jsme pořádali rozsvícení vánočního stromu, kde Mikuláš s andělem předali dětem nadílku. Tímto děkuji Jardovi a Denise.  Na silvestra se konal ohňostroj, kde se občanům Veselíčka podával svařák a čaj, stejně jako na rozsvícení stromu.  

 

Výroční zpráva OV Veselíčko za rok 2016

V loňském roce se celkem uskutečnilo 10 schůzí našeho osadního výboru, dvě schůze s OV Mělkovice a 5 schůzí všech OV s vedením města. Na lednové schůzi jsme sestavovali návrh financí pro rok 2016, který se poté zaslal na město. V únoru jsme pořádali  1.obecní ples, který byl velmi povedenou akcí. Po plese odstoupil z OV jeho člen Jiří Šíma, a tak jsme dále pokračovali do řádných voleb pouze ve čtyřčlenném složení. V květnu se konala schůze OV v hostinci, kde se odhlasoval vývoz odpadu pro rok 2017. Na této schůzi byla zvolena ve volbách jako 5.člen Jana Blažíčková. V červnu jsme koupily hračky na dětské pískoviště a byla uskutečněna oprava cesty nad obchodem směrem k panu Mužátkovi. V srpnu jsme zakoupili nářadí pro úklid hřiště. V září byl vybudován kanál na cestě u Brostíkových. Dále bylo zhotoveno zrcadlo na křižovatce u pana Tejkala. V září OV pořádal již druhý ročník v nohejbale. Na město byla zaslána žádost pro rok 2017, ve které byly tyto body:

 

1. vybudování chodníku  od autobusové zastávky k vlakové

2.Kulturní dům – přestavba

3. Sociální zařízení v hasičské zbrojnici

4. Výměna vrat v hasičské zbrojnici

5. Struha od kapličky k obchodu

6. Zavedení pitné vody na výletiště

7. Oprava nájezdu u cesty na silnici vedle hasičské zbrojnice

V listopadu jsme pořádali Marijášový turnaj a dále proběhlo rozsvícení vánočního stromu, kde se podával občanům svařák a čaj. V prosinci jsme společně s OV Mělkovice uspořádali Mikulášskou besídku pro děti. 14. Prosince proběhla schůzka s projektantem ohledně revitalizace návsi. Koncem roku byl schválen rozpočet města, kdy opět dosáhneme na 62000 kč pro zachování tradic v obci. Dále byla schválena částka 650 000 Kč na opravu KD. Konec roku jsme zakončili silvestrovským ohňostrojem, kde se opět podával občanům svařák a čaj.  

 

Výroční zpráva osadního výboru Veselíčko 2015

V loňském roce proběhlo šest schůzí všech osadních výborů s vedením města Žďáru nad Sázavou ohledně rozpočtového opatření pro rok 2016. Jednání probíhala v kanceláři pana starosty a jejím cílem bylo navýšit částku 10 000 Kč, která byla dosud osadním výborům přidělena. Výsledkem těchto schůzí je to, že osadní výbor Veselíčko má pro letošní rok k dispozici 67 334 Kč pro zachování a obnovu tradic, konání akcí a různé drobné opravy. Další tři schůze proběhly s panem Odvárkou za firmu ODAS, na kterých se řešilo, za jakých podmínek zde bude do konce roku 2015 bezproblémově fungovat firma ODAS v budově bývalého kulturního domu. Uvedu zde pár vybraných bodů, které stojí za pozornost. Pro místní mládež jsme získali jednu místnost v patře KD, kterou si sami zařídili a užívali ji jako klubovnu. Pan Odvárka nechal oplotit volně ložené elektrospotřebiče a byla zde domluva, aby alespoň o víkendu bylo vše uklizené a umístěné za mobilním plotem. Dále pan Odvárka nechal vybudovat dopravní zrcadlo u kapličky a nechal nám vysadit vánoční strom u kulturního domu. Byla zde dohoda ohledně celkového pořádku kolem budovy, hluku a důležitých oprav budovy. Občas něco z dohody nefungovalo, ale myslíme si, že se situace oproti předešlému roku výrazně zlepšila.  Osadní výbor uspořádal devět vlastních schůzí, ze kterých zde uvedu nejdůležitější body.  První měsíce minulého roku se hlavně řešil již zmíněný problém s firmou ODAS . Od února se až do začátku letošních prázdnin hlavně řešilo na městském úřadě, přímé financování osadních výboru. Výsledek těchto jednání jsem již také uvedl v začátku této zprávy. V květnu jsme projednávali odprodej pozemku manželům Švomovým z Nového Města na Moravě. Odprodej nebyl městu doporučen. V dubnu byl zakoupen skákací hrad, který slouží na různé akce osadního výboru, dále na kacích SDH Veselíčko, ale může být i zapůjčen na rodinné oslavy občanů Veselíčka.  V červnu jsme požádali město o příspěvek na opravu tzv.boudy pro kapelu na hřišti. Město žádosti vyhovělo a přispělo částkou 15000 Kč na materiál. V červnu byly na místním hřišti umístěny tři herní prvky, kolotoč, houpačka, prolézačka. Do konce roku zde ještě byla umístěna skluzavka a pískoviště. Dále se vybudovalo oplocení hřiště a jeho osvětlení. Osvětlení je již funkční, čeká se na oficiální předání. Zavedení elektrické přípojky do boudy a buňky by mělo být provedeno v první polovině tohoto roku. Během podzimu byl proveden nátěr podhledu autobusové zastávky a byly zde v obou směrech označeny zastávky cedulemi ZDAR. V záři jsme pořádali sportovní den, kde nejmenší sportovci získali medaile za běh a Ti starší si zahráli nohejbalový turnaj. Akce to byla úspěšná. Na další listopadové schůzi jsme hlasovali ohledně žádosti pana Ing. Mrkose ohledně odkoupení pozemku před jeho garáží. Odkoupení nebylo doporučeno. Koncem listopadu byl vysazen vánoční strom a slavnostně rozsvícen. Je to tradice, která tu teprve začíná, takže do budoucna, až bude potřebné zázemí v kulturním domě, počítáme s nějakým dalším programem. 6.prosince jsme společně s OV Mělkovice uspořádali Mikulášskou besídku pro děti. Celý minulý rok byl tedy hlavně o jednání s vedením města, ale myslíme si, že alespoň nějaký výsledek to přineslo.

 

Výroční zpráva osadního výboru Veselíčko 2014

V loňském roce odstupující OV ukončil činnost na vlastní žádost k 31.lednu loňského roku. Nově zvolený OV nastoupil oficiálně do funkce po zasedání zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou dne 6.března. Jako členové byli zvoleni Roman Kaláb, který byl poté zvolen předsedou OV, Petr Michal, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, Jiří Šíma. Ihned po zvolení občany Veselíčka jsme svolali první schůzi dne 25.2., kde jsme sepsali požadavky na město pro rok 2014. Mezi úspěšné požadavky z této žádosti patří oprava všech komunikací ve Veselíčku a oprava silnice vedoucí k silnici číslo 19. směr Lhotka., dále pak změna značení názvu obce z tohoto směru, kde byl odstraněn název Žďár nad Sázavou. Mezi další splněné body patří kompletní zametení obce po zimě nejen na hlavní státní silnici a vybudování plakátovací plochy u autobusové zastávky. Na schůzi dne 22.5.2014 jsme řešili odprodej pozemků manželům Michalovým, prodej byl schválen. Na jedné další schůzi ze dne 31.7. jsme řešili směnu pozemků Otakara a Jany Ondráčkových za pozemky ve vlastnictví města ZR, tato směna byla po úpravě velikosti pozemku města na další schůzi schválena, dále se pak řešil odprodej pozemku Markétě Kostelencové, který byl taktéž na další schůzi schválen. 2.srpna jsme položily věnec společně se sborem dobrovolných hasičů k pomníku obětem 1.světové války. Věnec jsme dostali od města. 7.září jsme uspořádali dětské rybářské závody, které byly velice povedenou akcí. Poděkování patří všem členům osadního výboru, kteří se aktivně na této akci podíleli. Petrovi Michalovi patří dík za myšlenku této akce, za zapůjčení rybníka a darování ryb, které si soutěžící ulovili. Manželky na tuto akci upekly nějaké sladkosti, za což jim také patří dík. V září byly opraveny díry v plotě u hřiště kolem chodníku. Opravu provedl komunální odbor města ZR, který při té příležitosti přivezl dvě lavičky na hřiště z v té době rekonstruovaného náměstí ve Žďáře nad Sázavou. Na schůzi 17.září jsme sepsali požadavky na město pro rok 2015, které jsem poté odnesl na městský úřad. 1.listopadu jsme zabetonovali plakátovací plochu autobusové zastávky. Plochu nám přivezl opět komunální odbor ZR, tím byl splněn jeden z bodů požadavků pro rok 2014. Práci provedli Petr Michal, Jaroslav Blažíček, Miloš Brabec, za což jim zde veřejně děkuji. Při té příležitosti pan Blažíček s manželkou vymalovali autobusovou čekárnu a odstranili plakáty z oken a ze sloupu. I jim patří dík. Na schůzi 13.listopadu jsme řešili odprodej pozemku Jiřímu Šímovi. Po úpravě velikosti pozemku byl prodej schválen, ale poté byl prodej nedoporučen komunálním odborem města ZR. Rada města ZR o prodeji rozhodne na zasedání v lednu 2015. 7.prosince jsme uspořádali společnou Mikulášskou nadílku s OV Mělkovice. Akce to byla opět úspěšná. Nadílky pro děti, moderátorku, čerty zařídil OV Mělkovice. My jsme obstarali hudbu, prostory, Mikuláše s andělem. Za tuto akci opět děkuji všem členům našeho OV. Na 2.12.byla naplánovaná schůze na městském úřadě ve Žďáře za přítomnosti pana starosty Navrátila, pana Kadlece za komunální odbor města ZR, pana Odvárky st. a ml. za firmu ODAS a mě s panem Blažíčkem za OV. Na této schůzce jsme se bavili o problému s naším bývalým kulturním domem. Po přesunutí dalších prací ze ZR sem k nám, se výrazně zvýšil nepořádek u budovy a tím se i zvýšila doprava a počet kontejnerů. V neposlední řadě se zvyšují stížnosti ohledně hluku v brzkých ranních hodinách. Po tomto asi hodinovém jednání jsme se dohodli pokračovat v jednání na místě, tedy u bývalého kulturního domu ve Veselíčku. Tato schůzka byla domluvena na 9.12. Zde se již účastnili všichni členové osadního výboru. Po prohlídce kolem budovy a uvnitř budovy jsme se přemístili do místnosti v patře, kde probíhalo asi hodinové jednání, ze kterého vyplynulo následující. ODAS budovu opustí a předá do konce kalendářního roku 2015 a poté by budova měla sloužit občanům Veselíčka jako kulturní zařízení. OV předloží panu Odvárkovi seznam požadavků, za kterých zde může bezproblémově pokračovat ve své činnosti firma ODAS v roce 2015. Dále pak předložíme oficiální žádost na navrácení KD Veselíčku a sepíšeme body k jeho užívání. Kompletní zápis z jednání je možno si přečíst na našich internetových stránkách. Na schůzi 15.prosince jsme sepsali požadavky na pana Odvárku(ODAS), které jsem mu poté zaslal. Závěrem bych chtěl říct, že si myslíme, že vykonáváme svoji práci OV dobře. Nastoupili jsme do funkce až během roku 2014, ale rozpočet na ten rok se dělá již v září předchozího roku a schvaloval se v prosinci 2014. Tím chci říct, že se nám ani žádné větší akce nemohli podařit a sami za sebe si myslíme, že jsme alespoň něčeho dosáhly. Pokud v nás vaše důvěra bude pokračovat, tak se opět budeme snažit pro Veselíčko dělat jen to nejlepší.