Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze OV s vedením města 2018

20. 2. 2018

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 17.01.2018

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Strašilová, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

Rozpočet 2018

Osadní výbory – 202 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho Mělkovice 38 tis. Kč (114 obyv.), Radonín 23 tis. Kč (70 obyv.), Stržanov 81 tis. Kč (243 obyv.) a Veselíčko 60 tis. Kč (181 obyv.) dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2017

Proplácení dokladů:

 • při akcích doložit pozvánkou, plakátem, fotografiemi
 • proplácení hovorného – dobíjení telefonů max. 1.000Kč/rok

Příprava na sečení trávy 2018

 • návrh rámcového harmonogramu sečí zaslán na OV 11.1.2018
 • místní části jsou zahrnuty do plánu sečí 2x ročně – požadují 3x ročně: odbor KS za současného stavu nemůže nabídnout zvýšení počtu sečí. Kapacita dodavatele je s otázkou, s navýšením sečí pro místní části bude vhodné i zvážení počtu sečí v ostatních lokalitách města, což bude mít vliv i na rozpočet, …

Vývoz kontejnerů, biopopelnic

 • pokud nebude vývoz zajištěn dle časového harmonogramu, oznámit oKS, který zajistí nápravu

Požadavek OV: při příštím zpracování, tisku informačních materiálů MHD, zahrnout informace o linkových spojích do místních částí.

Mělkovice

 1. autobusové zastávky u kapličky
 • 2 lavičky ze zastávek umístit na hřiště – jaro 2018
 • osvětlení: převěs přes silnici a světlo na stávající cizí sloup telekomunikační společnosti, jedná se o provizorní řešení) bude provedeno dle možností a počasí po novém roce
 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 • 20.9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • stále v řešení, oRUP v kontaktu s OV
 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města
 • majitelé sousedních pozemků jsou informováni, připraveni zahájit údržbu zeleně zasahující do komunikace
 • zahájit jednání s majitelem pozemku zasahujícím ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města
 • v souvislosti s odstraněním živého plotu jsou postupně oslovováni vlastníci pozemků, v případě neprovedení řezu předmětného živého plotu, zajistí ošetření odbor komunálních služeb
 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 2. nedodržení rychlosti
 • 24.11.2017 zaslána žádost na měření  maximální povolené rychlosti vozidel, dohledu nad BESIP na  MP a PČR dopravní inspektorát
 • měření v měsíci proběhlo, stále průběžně probíhá, OV bude na příštím setkání informován
 1. úklid zastávky u silnice I/19
 • zajistí oKS
 1. žádost o zaměření Hraniční cesty
 2. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • prověřit majetkoprávní vztahy: ve vlastnictví města
 1.  úklid okolo kontejneru
 • v případě potřeby zavolat na oKS, který zajistí odvoz
 1. vývoz kontejnerů
 • pokud nebude vývoz zajištěn – nahlásit oKS, zajistí nápravu

Radonín

 1. kanalizace
 • Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • oRUP – zažádal o změnu v PRVKUK (předpoklad do konce roku 2017)

změna PRVKUK provedena

 • OV bude průběžně informován, seznámen s projektovou dokumentací
 1. osvětlení cyklostezky
 • Napojení elektro nutné z obou stran od posledního sloupu VO před Hettichem a u sloupu v Radoníně přes rozpojovací pilířky. Délka cca 750 m, při předpokládané výšce sloupů VO 5 m a rozteče cca 30 m je cena odvozená dle průměrných cen dopravní a technické infrastruktury 2017 ÚUR ve výšce cca 40 tis. Kč bez DPH na jedno svítidlo, tj  předpokládané náklady na realizaci cca 1 mil. Kč bez DPH bez projektu a případných dalších nákladů na přeložky apod.

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • požadavek na výměnu vchodových dveří

Soupis prací provedených do 05.01.2018 na objektu KD Veselíčko.

 • veškeré bourací práce
 • vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna
 • oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení
 • nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení
 • vyzdění všech příček nových sociálních zařízení
 • rošt pro nový podhled  sociálního zařízení
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
 • OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
 • zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku  
 • po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat další kroky k opravě a zachování zdroje vody:  v řešení
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště:

oKS na jaře prověří možnosti i dle již zpracovaného návrhu ORÚP i za účasti OV

 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. dopravní značení:
 • označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 • prověřit na odboru dopravy:
 • značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustranně
 • směrovka Veselíčko – schváleno PČR, odeslána žádost na ŘSD a následně KÚ o stanovení DZ – stále bez stanoviska z ŘSD – poté KÚ
 1. biopopelnice: žádost o vývoz 1x týdně (duben, květen, září, říjen, listopad)
 • pokud toto nebude nezbytné, nebude rozšířen na týdenní. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu by byl ponížen svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku odpadu např. kompostováním.
 1. pařezy (2x bříza, 1x javor, na hřišti): hromadně objednáno společně s dalšími v ZR, předpoklad realizaci během období vegetačního klidu
 2. Požadavky:

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule:     výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička:                    očištění oken: zajistí TSBM (jaro ¨- dle počasí)

hřiště:                         nátěr dřevěného přístřešku: zajistí TSBM – květen, červen 2018

Stržanov

 1. Revitalizace obce:
 • stavba předána: fi 3D zahrady + EKO GREEN technický dozor pan Radek Studený, kácení dle počasí
 • uskladnění dřeva ha hřišti, bude použito na herní prvky
 • kontrolní dny za účasti OV (p.Strašilová)
 • probíhá stále kácení – změny konzultovány na KD, budou zapracovány do projektové dokumentace a na dalších KD předloženy projektantkou
 •  úprava struhy naproti hřiště:  oKS provede místní šetření, situaci budeme sledovat, struhu udržovat, (není součástí projektu) u č.p.59 – parcela č. 31: požadavek OV na pokácení zeleně v nepřehledné zatáčce
 • v rámci revitalizace bylo provedeno kácení zeleně po oplocení, dále se jedná o zeleň na soukromém pozemku
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018 - IROP
 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018 - předpoklad rozhodnutí – květen 2018
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • plánováno v roce 2018, v rozpočtu města (TSBM) – předpoklad červenec, srpen
 • žádost od OV na cenovou nabídku na opravu střechy – drobné opravy střechy + výměna 2 trámů cca 20.000Kč - rekonstrukce celé: cca 500.000Kč
 • oprava vstupních dveří – zadáno fi Knoflíček k posouzení – částečně opraveno – zpevnění výztuží, dořešení jaro 2018
 1. Plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO - trvá stav
 • oprava sloupu u rybníka: opraveno k 20.10.2017.
 1. V roce 2016 bylo provedeno měření hlučnosti (mapování – 2006 let)
 • 31.10.2017 – zaslán výsledek, dán na vědomí OV, v případě zájmu možná osobní návštěva a poskytnutí informací, není možné přeposlat, tisknout
 • zaslán dopis paní Ing. Tesařová (ředitelka ŘSD), žádost o informaci
 • ŘSD projednal výsledky měření se zástupci Krajské hygienické stanice kraje Vysočina, na základě výsledku zadává studii proveditelnosti protihlukových stěn u domů, jejichž vlastníci s výstavbou předběžně souhlasili (předpoklad zpracování červen 2018)
 • vlastníci, kteří si přejí výměnu oken budou ŘSD informováni o podmínkách a podle jejich rozhodnutí ŘSD zajistí výměnu, předpoklad 2018
 1. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek
 • momentálně na skladě KČT nemá k dispozici mapy, bude je však objednávat a budou k převzetí na jaře 2018. Dodávají je již v rámech, na všech místech stejně. Přesné umístění budeme konzultovat s odborem rozvoje a územního plánování, abychom nezasáhli do revitalizace zeleně
 1. požadavek na novou vývěsku: stávající ve velmi špatném stavu
 • odsouhlasen typ vývěsky s OV
 • zaslána žádost o souhlas na COOP
 1. el. zvonění ke kapličce
 • zadána poptávka, realizace do konce května
 1. návrh na snížení rychlosti v obci:
 • s ohledem na stavební a technický stav komunikace, a přihlédneme-li ještě k tomu, že tuto komunikaci využívají téměř výlučně řidiči místně znalí, se jeví snižování rychlosti jakýmkoli dopravním značením jako nadbytečné. Navíc pravděpodobnost, že by policejní orgány dohlížely na dodržování případné dopravní značky omezující maximální rychlost, se prakticky  přibližuje nule
 1. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 • vykáceno, plánována nová výsadba: Habrový plot, bude prováděna údržba živého plotu tak, aby nebránil rozhledům
 • šetření, prověření možnosti dopravního značení na místě: oD
 1. informativní radar
 • prověřit možnosti, napojení na VO, náklady
 1. Biopopelnice:
 • žádost o vývoz 1x týdně v letním období, tj. od začátku dubna do konce října. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu by byl ponížen svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku odpadu např. kompostováním.

další schůzka:            05.03.2018      15:00  v kanceláři pana místostarosty

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 05.03.2018

 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Strašilová, Adam Jelínek, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Petr Bloudek, Zdeněk Zikuška, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

 

 1. město bylo vyzváno k vyjádření ohledně přejezdů obou polních cest na Mělkovicích přes koleje, 22.3.2018 bude jednání – v 8.45 na prvním přejezdu od města, v 9.30 na druhém přejezdu a v 11.30 u přejezdu na Veselíčku (návrh dopravního řešení na základě podnětu SŽDC)
 • zástupci osadních výborů jsou na tato jednání přizváni
 • o účast požádáno pana Prokopa PČR, zástupce HZS

 

 1. úklid okolo kontejneru
 • v případě potřeby zavolat na oKS, který zajistí odvoz
 1. vývoz kontejnerů
 • pokud nebude vývoz zajištěn nahlásit oKS, zajistí nápravu

 

Mělkovice

 1. autobusové zastávky u kapličky
 • 2 lavičky ze zastávek umístit na hřiště – jaro 2018
 • osvětlení: převěs přes silnici a světlo na stávající cizí sloup telekomunikační společnosti, jedná se o provizorní řešení) bude provedeno dle možností a počasí
 1. chodník podél komunikace
 • připravena projektová dokumentace, řeší se podklady pro povolení s majiteli pozemků (týká se cca 8 osob - probíhá administrativní proces)
 • 20.9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • stále v řešení, oRUP v kontaktu s OV
 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města
 • majitelé sousedních pozemků jsou informováni, připraveni zahájit údržbu zeleně zasahující do komunikace
 • zahájit jednání s majitelem pozemku zasahujícím ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města
 • v souvislosti s odstraněním živého plotu jsou postupně oslovováni vlastníci pozemků, v případě neprovedení řezu předmětného živého plotu, zajistí ošetření odbor komunálních služeb
 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 2. nedodržení rychlosti
 • 24.11.2017 zaslána žádost na měření  maximální povolené rychlosti vozidel, dohledu nad BESIP na  MP a PČR dopravní inspektorát
 • měření v měsíci proběhlo, stále průběžně probíhá, OV bude na příštím setkání informován
 • v uplynulém období bylo provedeno 4x měření, celkem bylo řešeno 5 řidičů, kteří porušili povolenou rychlost.
 1. žádost o zaměření Hraniční cesty
 2. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • zaslán dopis oP na ZD Nové Město n.M.: Sdělení k pozemku KÚ Veselíčko u ZR
 • 5.3.2018 podána tel. informace: cestu nezoralo ZD, ZD plánuje schůzku přímo na místě, cestu zachová
 1. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení.

 

Radonín

 1. kanalizace
 • Změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • oRUP – zažádal o změnu v PRVKUK (předpoklad do konce roku 2017)

změna PRVKUK provedena

 • podána žádost na Svaz vodovodů a kanalizací na přípravu projektu
 1. osvětlení cyklostezky
 • Napojení elektro nutné z obou stran od posledního sloupu VO před Hettichem a u sloupu v Radoníně přes rozpojovací pilířky. Délka cca 750 m, při předpokládané výšce sloupů VO 5 m a rozteče cca 30 m je cena odvozená dle průměrných cen dopravní a technické infrastruktury 2017 ÚUR ve výšce cca 40 tis. Kč bez DPH na jedno svítidlo, tj  předpokládané náklady na realizaci cca 1 mil. Kč bez DPH bez projektu a případných dalších nákladů na přeložky apod.
 1. informace o plánovaném projektu: Naučná stezka kolem Vetelských rybníků

Veselíčko

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • KD dne 27.03.2018 v 11:00 hod za účasti zástupců OV Veselíčka a Mělkovic

Soupis prací provedených do 26.02.2018 na objektu KD Veselíčko.

 • veškeré bourací práce
 • vybudování nového imobilního WC v místě pod schodištěm-původně šatna
 • oprava místnosti naproti novým sociálním zařízení
 • nové rozvody kanalizace od nového imobilního WC a od nových sociálních zařízení
 • vyzdění všech příček nových sociálních zařízení
 • rošt+ sádrokartonový podhled s tepelnou izolací
 • rozvody vody a kanalizace pro nové sociální zařízení
 • rozvody elektroinstalace
 • rozvody topení-bez radiátorů
 • probíhají nové omítky pod obklady a nad obklady
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • betonová nádrž postavená JZD, cca 20 let nevyužívaná, neznámý vlastník
 • OV: záměr: zachování vodárny jako zásobárna vody pro SDH Veselíčko, oprava: SDH-práce svépomocí, materiál město
 • zjištění stavu na místě: přívod vody ze 3 studní, zjištěny čísla svazku  
 • po projednání se stavebním odborem a odborem životního prostředí budou následovat další kroky k opravě a zachování zdroje vody:  v řešení
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště:

oKS na jaře prověří možnosti i dle již zpracovaného návrhu ORÚP i za účasti OV

 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 1. dopravní značení:
 • označit ze silnice I./19 (správce silnice ŘSD) odbočku na Veselíčko – oboustranně (křižovatka Veselíčko, Lhotka)
 • prověřit na odboru dopravy:
 • značení: křižovatka – prověřeno, označeno oboustranně
 • směrovka Veselíčko – schváleno PČR, odeslána žádost na ŘSD a následně KÚ o stanovení DZ – stále bez stanoviska z ŘSD – poté KÚ
 • 26.02.2018:  Krajský úřad vydal stanovení DZ, ŘSD dopravní značky objednalo. Až budou vyrobeny a dodány, budou osazeny
 • 01.03.2018 – Značky vyrobeny a dodány, v dohledné době (cca 2 – 3 týdny) budou instalovány
 • 5.3.2018 umístěny
 1. Požadavky:

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule:     výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička:                    očištění oken: zajistí TSBM (jaro ¨- dle počasí)

hřiště:                         nátěr dřevěného přístřešku: zajistí TSBM – květen, červen 2018

 1. dopravní značka č. B 20a nejvyšší dovolená rychlost – 30 km/h
 • umístěna bez příslušného projednání s dotčeným orgánem Policie ČR a bez řádného stanovení ze strany MěÚ Žďár n.S.  Tím se ten, kdo tam značku umístil, dopustil přestupku se sazbou pokuty až do 300.000,- Kč  zákon č. 13/1997 Sb.

Stržanov

 

 1. Revitalizace obce:

Provedené práce v období 29.1.2018 - 27.2.2018

 • Frézování pařezů
 • Kácení a ošetření dřevin
 • Odvoz a likvidace dřevní hmoty
 • Štěpkování dřevní hmoty
 • Pozastavení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek

 

Plán práce na období 27.2.2018 - 13.3.2018

 • Zemní práce na objektu SO 02 - Obnova rybníčku (v závislosti na počasí budou zahájeny práce na obnově rybníčku u kapličky)
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018 - IROP
 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018 - předpoklad rozhodnutí – květen 2018
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • plánováno v roce 2018, v rozpočtu města (TSBM) – předpoklad červenec, srpen
 • žádost od OV na cenovou nabídku na opravu střechy – drobné opravy střechy + výměna 2 trámů cca 20.000Kč - rekonstrukce celé: cca 500.000Kč
 • oprava vstupních dveří – zadáno fi Knoflíček k posouzení – částečně opraveno – zpevnění výztuží, dořešení jaro 2018
 1. Plánované akce VO:
 • po dokončení projektové dokumentace Eon – budeme navazovat s naším VO
 • E.ON ještě neprojektuje, jsme připraveni pracovat souběžně, jakmile Eon zahájí práce, dali jsem projektantovi E.ON objednávku na naše VO - trvá stav
 • oprava sloupu u rybníka: opraveno k 20.10.2017.
 1. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek
 • možné bezplatně převést mapu od KČT, místo musí být zkonzultováno i z hlediska dotace Ing. Lipusovou (zaslán dotaz)
 1. požadavek na novou vývěsku: stávající ve velmi špatném stavu
 • odsouhlasen typ vývěsky s OV
 • 20.02.2018 souhlas od COOP s umístěním
 • 6.2.2018 objednána
 • 6.3.2018 dodána
 1. el. zvonění ke kapličce
 • zadána poptávka, realizace do konce května
 1. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 • V případě zájmu o instalaci svodidla nutno řešit projektem včetně opěrné zdi – OKS nedoporučuje realizaci takovéto nemalé stavební úpravy. Zvážit doplnění DZ o upozornění na úzkou silnici nebo přednost v jízdě v jednom směru …
 • vyžádáno posouzení od oD doplnění DZ
 1. informativní radar
 • prověřit možnosti, napojení na VO, náklady
 1. Biopopelnice:
 • žádost o vývoz 1x týdně v letním období, tj. od začátku dubna do konce října. Budeme sledovat naplněnost nádob, v případě potřeby v sezóně zintenzivníme vývoz. Oproti tomu by byl ponížen svoz směsného komunálního odpadu. Prvotní je předcházení vzniku odpadu např. kompostováním.
 1. Zakrytí studny (není památka)
 • konzultováno s Regionálním muzeem
 • v řešení s památkáři NPÚ (za MěÚ Ing. Zuzana Vostřejšová), posouzení a doporučení vhodného zakrytí
 1. Dne 5.2. 2018 jsme obdrželi rezignaci 2 členů OV, paní Martiny Němcové, pana Milana Zicha. K projednání na radě města dne 12.03.2018 a na zastupitelstvu města dne 22.3.2018.

Nové požadavky OV:

 

 1. Umístění kontejnerů na jedno místo – ve spodní části místní části u rybníka, plochu pod kontejnery zpevnit,
 2. Zábradlí ke schodům, cesta od zastávky.
 3. Prořezání zeleně v okolí zastávek.

 

další schůzka:            25.04.2018      15:00  v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 25.04.2018

Přítomni: Ing. Josef Klement, Ing. Dana Wurzelová, Olga Strašilová, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

 1. město bylo vyzváno k vyjádření ohledně přejezdů obou polních cest na Mělkovicích přes koleje a řešení přejezdu na Veselíčku
 2. proběhlo jednání, zápisy z proběhlých  jednání na místě rozeslány, v řešení doznačení přejezdů u Mělkovic, na Veselíčku není jasné, kdo a co objedná a uhradí , …

beze změny

Mělkovice

 1. autobusové zastávky u kapličky
 • 2 lavičky ze zastávek umístit na hřiště (jaro 2018) v řešení
 1. chodník podél komunikace
 • 20. 9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc
 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města – částečně provedeno, na podzim v době vegetačního klidu bude pokračováno
 • zahájit jednání s majitelem pozemku zasahující ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města
 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 2. žádost o zaměření Hraniční cesty
 3. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • zaslán dopis oP na ZD Nové Město n.M.: Sdělení k pozemku KÚ Veselíčko u ZR
 • 29.03.2018 schůzka přímo na místě s předsedou ZD + panem Kasperem oKS, OV Mělkovice pan Zástěra, OV Veselíčko pan Blažíček: ze strany ZD žádost o zaměření cesty, dle zaměření obnoví cestu, dá do původního stavu
 • zaměření objednáno u paní Tulisová, termín: 03.05.2018 v 14:00 - proběhlo
 1. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení: v řešení

Radonín

 1. kanalizace
 • změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • změna PRVKUK provedena
 • podána žádost na Svaz vodovodů a kanalizací na přípravu projektu.
 1. proběhla náhradní výsadba 2ks stromů 6ks keřů: dne 24.4.2018, na základě rozhodnutí (z ledna 2017) na parcelní číslo 7065/1 oŽP jako náhrada za pokácené stromy (2x olše) v této lokalitě. O umístění náhradních výsadeb v místních částech bude do budoucna  předem informován příslušný osadní výbor.
 2. Nové požadavky:

sečení břehů u cyklostezky

vyčištění skruží, žlabovek v celé délce

 • zaslána informace od VAS o čištění LT DN 150 Radonín - ZR: ve dnech 23.04. – 30.05.2018  

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018

KD dne 27.03.2018 v 11:00 hod za účasti zástupců OV Veselíčka a Mělkovic

Vyjádření OV dne 05.04.2018

 • dodělání kompletně chodby a horní místnosti. (žádost o zachování bočních dveří ze sálu, pro pořádání různých akci jsou tyto dveře důležité.

Právě probíhá:

Kompletace  zařizovacích předmětů, radiátorů, dveří, elektro…

Práce na chodbě: oprava omítek soklů, dlažba- tyto práce byly dohodnuty jako náhrada za betonáž podlahy v sále

Jsou objednány 2 ks oken do 2NP

 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště:

připravena schůzka s krajinářkou na 11.5.2018 v 11 hod. na místě (veškeré požadavky budou na místě projednány)

 • pařezy odfrézovány
 1. Žádost o realizaci chodníku(dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 1. Zjistit stav mimoúrovňového řešení (cyklostezka) silnice 1/19 směr Mělkovice, Veselíčko
 2. Požadavky:

prořez stromů

oprava cesty – zalepení děr

nájezd na silnici od hasičské zbrojnice

Informační cedule:     výběr místa: posouzení přímo na místě

kaplička:                    očištění oken: zajistí TSBM (jaro - dle počasí)

 •  

Stržanov

 1. Revitalizace obce:

Poděkování OV, předsedkyni za aktivní přístup, řešení aktuálních problémů a úkolů operativně.

Provedené práce v období 9.4.2018 - 23.4.2018

 • Odvoz a likvidace dřevní hmoty
 • Betonáž základu pod molo SO 02 - Obnova rybníčku
 • Zemní práce na objektu SO 02 - Obnova rybníčku
 • Parkové úpravy kolem Stržanovského rybníku
 • Výsadba dřevin

Plán práce na období 24.4.2018 - 7.5.2018

 • Zemní práce na objektu SO 02 - Obnova rybníčku
 • Výsadba dřevin
 • Dláždění zpevněných ploch kolem kaple
 • MTŽ truhlářských výrobků (mobiliář)

          

 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018- IROP
 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018 - předpoklad rozhodnutí – květen 2018
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • v  23.04.2018  v 7:30  předána stavba, stará škola, z důvodu rekonstrukce WC  v budově školy, přizváni zástupci OV (možnost výběru dlažby, obkladů)
 1. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek
 • možné bezplatně převést mapu od KČT, místo musí být zkonzultováno i z hlediska dotace Ing. Lipusovou (zaslán dotaz)
 • rozcestník, který byl umístěn svépomocí (kůly pro mapu) je již odstraněn (paní Strašilová projednala s vlastníkem). Po dokončení akce - revitalizace zeleně ve Stržanově bude umístěna mapa od KČT v blízkosti stávajícího rozcestníku.
 1. požadavek na novou vývěsku: stávající ve velmi špatném stavu
 • předpoklad výměny do konce května
 1. el. zvonění ke kapličce, osvětlení kapličky – nasvětlení tzv. cibulky
 • zadána poptávka, realizace během června

 

 1. Informace k blokovému čištění
 • předpoklad v prvním květnovém týdnu, konkrétní termín bude upřesněn
 • dle sdělení OV již některé části v místní části hotové.
 1. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 • po ukončení revitalizace posouzení aktuálního stavu
 1. Zakrytí studny (není památka)
 • konzultováno s Regionálním muzeem (návrh zaslán OV)
 • v řešení s památkáři NPÚ (za MěÚIng. Zuzana Vostřejšová), posouzení a doporučení vhodného zakrytí
 1. Zrcadlo u č.p.70
 • 20.03.2018 (dáno na vědomí OV) schůzka za účasti pana Koubka (odbor dopravy) s paní Pasekovou ve věci umístění zrcadel. Při šetření na místě bylo paní Pasekové vysvětleno, že místo, které navrhuje je dostatečně široké, není zde důvod zrcadla umísťovat, je zapotřebí dodržovat dopravní předpisy, najíždět k pravé straně vozovky, nezajíždět vlevo přes půlku silnice.
 1. K  20.10.2017 vyšla nová metodika, která řeší hlukovou zátěž dopravy. Tato metodika je přísnější než předcházející. Studie, která byla zpracována se musí přepracovat, přepočítat HLUK Z DOPRAVY, zahrnout  dle této nové, platné metodiky do studie kterou si ŘSD objednalo u projekční kanceláře zabývající se touto problematikou.

 

 1. Umístění kontejnerů na jedno místo – ve spodní části místní části u rybníka, plochu pod kontejnery zpevnit: umístění u hřiště na stávající zpevněné ploše: splněno
 2. Zábradlí ke schodům, cesta od zastávky: objednáno.
 3. Žádost: prověřit způsob úhrady fotoknihy (cca 1.000Kč), příjem od poptávajících na kterou položku.
 4. Venkovské prodejny:     Z pravidel: „Obec do 5 000 obyvatel - prodejna musí být umístěna v sídle do 400 obyvatel. Za sídlo je považována samostatná část obce dle číselníku ČSÚ, může se jednat o mateřskou obec nebo místní část. V případě stavebního propojení částí obce nesmí přesáhnout součet počtu obyvatel těchto částí hranici 400 obyvatel.“

Město Žďár nad Sázavou s počtem obyvatel nad 5 000 obyvatel nemůže být žadatelem, tzn. ani žádná z jeho místních částí. 2.5.2018, opět ověřeno na KrÚ.

další schůzka:            13.06.2018      15:00  v kanceláři pana místostarosty

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 13.06.2018

Přítomni: Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Olga Strašilová, Adam Jelínek, Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

Vedení města informovalo o aktuálním stavu sečení trávy:

Město Žďár nad Sázavou se dohodlo na ukončení smlouvy s firmou GFP Service, s.r.o.. Reaguje tak na opakované problémy dodavatele s plněním termínů objednávek sečení travnatých ploch. Ukončení dohody umožňuje městu zapojit do sečení i třetí subjekty, které se do údržby zapojí do konce tohoto týdne. Zároveň bude zahájena příprava nadlimitní veřejné zakázky na tuto službu, ze soutěže pak vzejde nový dodavatel.

 Informace o kompostérech:  městem byly nakoupeny, složeny v areálu Satt, zájemci  nahlášení a zapsaní v seznamu na KS jsou formu SMS vyzývání na termín, kdy je možné na Sattu podepsat smlouvu a vyzvednout kompostér.  Případní zájemci se mohou hlásit na odboru komunálních služeb u paní Kozákové (množství kompostérů omezeno).

Mělkovice

chodník podél komunikace

 • 20. 9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc  
 • zaslány požadavky paní Šánové (parc.č. 6734/13 v k.ú. Město Žďár), osadní výbor bude paní Šánovou kontaktovat, o jednání bude vedení města informovat.
 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města – částečně provedeno, na podzim v době vegetačního klidu bude pokračováno
 • zahájit jednání s majitelem pozemku zasahující ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města
 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 2. žádost o zaměření Hraniční cesty
 • osloven  majetkoprávní  odbor, ústně osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR – o způsobu převodu p.č. 8605 (část cesty u silnice I.tř-I/37), bude podána písemná žádost
 1. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • zaslán dopis oP na ZD Nové Město n.M.: Sdělení k pozemku KÚ Veselíčko u ZR
 • 29.03.2018 schůzka přímo na místě s předsedou ZD + panem Kasperem oKS, OV Mělkovice pan Zástěra, OV Veselíčko pan Blažíček: ze strany ZD žádost o zaměření cesty, dle zaměření obnoví cestu, dá do původního stavu
 • zaměření objednáno u paní Tulisová, termín: 03.05.2018 v 14:00 - proběhlo
 • 5.6. 2018 začali práce na obnovení cesty ZD N.M.
 • 12.06. domluveno telefonicky s předsedou, panem Zajíčkem, na drobné úpravy během léta
 1. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení: v řešení
 • 15.06.2018 proběhne místní šetření se zástupci odboru životního prostředí a osadního výboru

Radonín

1.kanalizace

 • změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina a projekt stavby zajišťuje Svak Žďársko vč. možné dotace na tuto infrastrukturu. Potřebné doklady byly na Svak předány.
 • změna PRVKUK provedena
 • podána žádost na Svaz vodovodů a kanalizací na přípravu projektu.
 • zařazeno do seznamu investic Svazku vodovodů a kanalizací pro rok 2019
 1. požadavky:
 • sečení břehů u cyklostezky

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč    2018: 650.000Kč       
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • předání vnitřní části dne 12.06.2018
 • probíhají venkovní práce
 • za neproběhlé práce v sále (dle domluvy na kontrolním dni) realizováno:

1. zadláždění a vymalování celé přístupové chodby od hlavního vstupu k soc zařízení

včetně opravy elektroinstalace na společných chodbách

2. II. patro – výměna 2ks oken a zasekání a oprava elektroinstalace

 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště: OV připomínkoval špatně odvedenou práci
 • pařezy odfrézovány
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 1. Požadavky:
 • oprava cesty, zalepení děr  
 • nájezd na silnici od hasičské zbrojnice
 • kaplička: očištění oken: objednáno provést do 30.06.2018
 • hřiště: nátěr dřevěného přístřešku: objednáno na začátek července
 • nepotřebný majetek: stoly, židle ve vlastnictví města k dispozici pro OV nemáme, osloveny příspěvkové organizace
 • výjezd na silnici I/19: dle sdělení pana Ing. Jiřího Svobody, ředitel Lesní družstvo obcí, prořez bude proveden v nejbližším možném termínu
 • návrh na pamětní desku pana Medhota Kalába, zaslány podklady: vyžádání vyjádření pracovníků muzea Žďár nad Sázavou
 • prověření vodorovného značení na silnici u staré vodárny

Stržanov

1.  Revitalizace obce:

Provedené práce v období 22.5.2018 - 4.6.2018

 • Odvoz a likvidace dřevní hmoty
 • Betonáž základu pod molo SO 02 - Obnova rybníčku
 • Zemní práce na objektu SO 02 - Obnova rybníčku
 • Dláždění zpevněných ploch kolem kaple
 • Parkové úpravy kolem Stržanovského rybníku
 • Mo

Plán práce na období 5.6.2018 - 21.6.2018

 • Zahradnické úpravy na objektu SO 02 - Obnova rybníčku
 • Dláždění zpevněných ploch kolem kaple
 • MTŽ truhlářských výrobků (mobiliář)
 • Montáž betonové prefabrikované výpusti na objektu SO 02 - Obnova rybníčku     
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018- IROP
 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018: žádost schválena, předpoklad realizace 2018-2019, dle výběrového řízení
 1. Rekonstrukce WC v budově školy:
 • v  23.04.2018  v 7:30  předána stavba, stará škola, z důvodu rekonstrukce WC  v budově školy, přizváni zástupci OV (možnost výběru dlažby, obkladů)
 • 8.6.2018 ukončení, předání stavby do užívání
 1. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek
 • možné bezplatně převést mapu od KČT, místo musí být zkonzultováno i z hlediska dotace Ing. Lipusovou (zaslán dotaz)
 • rozcestník, který byl umístěn svépomocí (kůly pro mapu) je již odstraněn (paní Strašilová projednala s vlastníkem). Po dokončení akce - revitalizace zeleně ve Stržanově bude umístěna mapa od KČT v blízkosti stávajícího rozcestníku.
 1. el. zvonění ke kapličce, osvětlení kapličky – nasvětlení tzv. cibulky
 • zadána poptávka, realizace během července
 1. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 • po ukončení revitalizace posouzení aktuálního stavu
 • prověření doplnění dopravním značením, dodatkovou tabulkou: křižovatka
 1. Zakrytí studny (není památka)
 • konzultováno s Regionálním muzeem (návrh zaslán OV)
 • v řešení s památkáři NPÚ (za MěÚIng. Zuzana Vostřejšová), posouzení a doporučení vhodného zakrytí – návrh: dřevěné zakrytí
 • požádáno pana Janouška (truhlář) o návrh, cenovou kalkulaci
 • prověření studny z hlediska vlastnictví
 1. K  20.10.2017 vyšla nová metodika, která řeší hlukovou zátěž dopravy. Tato metodika je přísnější než předcházející. Studie, která byla zpracována se musí přepracovat, přepočítat HLUK Z DOPRAVY, zahrnout  dle této nové, platné metodiky do studie kterou si ŘSD objednalo u projekční kanceláře zabývající se touto problematikou.
 2. Zábradlí ke schodům, cesta od zastávky: objednáno, instalováno nejpozději do 23.06.2018.
 3. Žádost: prověřit způsob úhrady fotoknihy (cca 1.000Kč), příjem od poptávajících na kterou položku. OV, paní Strašilová vyřešila přímo s výrobcem. 

další schůzka:            29.08.2018      15:00  v zasedací místnosti rady města

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 29.08.2018

Přítomni:        Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Josef Klement, Olga Strašilová, Zdeněk Zikuška,                               Radka Remarová

 

Omluveni:      Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Lubomír Mokrý

Mgr. Zdeněk Navrátil  Ing. Josef Klement

Poděkování za spolupráci, odvedenou práci, podporu komunitního života v místních částech, všem členům osadních výborů v tomto volebním období.

Biopopelnice:  Rada města schválila novou smlouvu na výpůjčku s následným darem na nakoupené biopopelnice pro jejich distribuci občanům. V případě zájmu o novou biopopelnici kontaktujte paní Miluši Kozákovou. Přednost mají Ti, kteří jsou zaevidováni u paní Kozákové  a ještě biopopelnici od města nedostali, následují ti, kteří v minulosti obdrželi již použité biopopelnice, které jsou nyní poškozené.

 

Mělkovice

 1. chodník podél komunikace
 • 20. 9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc  
 • zaslány požadavky paní Šánové (parc.č. 6734/13 v k.ú. Město Žďár), osadní výbor bude paní Šánovou kontaktovat, o jednání bude vedení města informovat (dne 27.08.2018 zaslán email, odpověď na dopis paní Šánové)
 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města – částečně provedeno, na podzim v době vegetačního klidu bude pokračováno
 • zahájit jednání s majitelem pozemku zasahující ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města: smlouva (směna) připravená k podpisu
 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 2. žádost o zaměření Hraniční cesty
 • osloven  majetkoprávní  odbor, ústně osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR – o způsobu převodu p.č. 8605 (část cesty u silnice I.tř-I/37), bude podána písemná žádost
 1. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • zaslán dopis oP na ZD Nové Město n.M.: Sdělení k pozemku KÚ Veselíčko u ZR
 • 29.03.2018 schůzka přímo na místě s předsedou ZD + panem Kasperem oKS, OV Mělkovice pan Zástěra, OV Veselíčko pan Blažíček: ze strany ZD žádost o zaměření cesty, dle zaměření obnoví cestu, dá do původního stavu
 • zaměření objednáno u paní Tulisová, termín: 03.05.2018 v 14:00 - proběhlo
 • 5.6. 2018 začali práce na obnovení cesty ZD N.M.
 • 12.06. domluveno telefonicky s předsedou, panem Zajíčkem, na drobné úpravy během léta
 • na oŽP předán podnět k poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, ZD Nové město pozváno k přestupkovému řízení:

s předsedou družstva byl konzultován stav

 • cesta je neoseta na podzim ZD NMnM oseje trávou. Nyní je kolem první třetiny cesty vyhloubena mělká rýha pro zadržení srážkové vody popřípadě ornice po dešti jako protierozní opatření.
 1. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení: v řešení
 • 15.06 proběhlo šetření v místní části, neshledáno žádné porušení, nešetrné ošetření stromů
 1. 25.6.2018 proběhlo setkání vedení města se zástupci SUS:  sečení trávy okolo silnic III.třídy, v případě potřeby požádat telefonicky, emailem.

Radonín

 

 1. kanalizace
 • ve fázi přípravy projektové dokumentace
 • SVAK předán kontakt na OV s žádostí o přizvání OV na výrobní výbory, kontrolní dny

 

Veselíčko

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč     2018: 650.000Kč        
 • předpoklad dokončení: 31.05.2018
 • předání vnitřní části dne 12.06.2018
 • probíhají venkovní práce
 • za neproběhlé práce v sále (dle domluvy na kontrolním dni) realizováno:

1. zadláždění a vymalování celé přístupové chodby od hlavního vstupu k soc. zařízení

včetně opravy elektroinstalace na společných chodbách

2. II. patro – výměna 2ks oken a zasekání a oprava elektroinstalace

 • 30.08.2018 vyklizena horní místnost, připraveno na položení lina
 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)
 1. revitalizace Veselíčko (není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště: OV připomínkoval špatně odvedenou práci schůzka 27.8. s oKS pan Kasper – pan Blažíček, domluvena oprava
 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 1. Požadavky:
 • oprava cesty, zalepení děr: díry nenalezeny, na podzim budou ještě provedeny vysprávky Patchmatic  
 • nájezd na silnici od hasičské zbrojnice: hotovo
 • kaplička: očištění oken: zajistí sami
 • hřiště:            nátěr dřevěného přístřešku: 11.07. prověřeno, natřeno
 • nepotřebný majetek: stoly, židle ve vlastnictví města k dispozici pro OV nemáme, osloveny příspěvkové organizace: v červnu předána nabídka od knihovny ZR
 • výjezd na silnici I/19:            dle sdělení pana Ing. Jiřího Svobody, ředitel Lesní družstvo obcí, prořez bude proveden v nejbližším možném termínu: prořezáno
 • prověření vodorovného značení na silnici u staré vodárny, u č.p.72,  že vodorovné dopravní značení bylo zrealizováno na základě stanovení odboru dopravy pod č.j. OD/1188/17/LK-trv ze dne 24.07.2017.

Stržanov

 

1.  Revitalizace obce:

 • stavba dokončena a kolaudace proběhla 17.7.2018.
 1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova
 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018- IROP
 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018: žádost schválena
 • v červenci podpořen projekt Cyklodopravy z IROP – zahrnující mj. i cyklostezku do Stržanova. Realizace 2019-2020. Preference na cyklostezku do Stržanova v r. 2019.
 1. Budova školy:
 • žádost o opravu střechy (krokve, krovy, trámy)

zažádáno do rozpočtu na rok 2019 (TSBM)

 1. Požadavek: na rozcestník umístěný svépomocí: mapa, případně sjednocení označení směru, výměna značek
 • 09.08.  umístěno
 1. el. zvonění ke kapličce, osvětlení kapličky – nasvětlení tzv. cibulky
 • objednáno, realizace v září

6.rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru

 • po ukončení revitalizace posouzení aktuálního stavu: posouzeno 27.08.2018 oKS + oD
 • prověření doplnění dopravním značením, dodatkovou tabulkou: křižovatka
 • oD zaslán požadavek na PČR o návrh nejvhodnějšího řešení vodorovného značení

 

 • K dodatkové tabulce:

podle TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – čl. 9.2.2.4 platí, že: pokud neprobíhá hlavní pozemní komunikace přímo nebo nejde-li o křižovatku s přibližně pravým úhlem křížení, doplňuje se značka č. P 4 dodatkovou tabulkou č. E 2b „Tvar křižovatky“ s vyznačením skutečného tvaru křižovatky a průběhu hlavní a vedlejší pozemní komunikace.

S ohledem na skutečnost, že hlavní komunikace probíhá v přímém směru a napojení vedlejší komunikace na hlavní silnici je kolmé, dodatkovou tabulku tvar křižovatky nebudeme osazovat.

 1. Zakrytí studny (není památka)
 • konzultováno s Regionálním muzeem (návrh zaslán OV)
 • v řešení s památkáři NPÚ (za MěÚIng. Zuzana Vostřejšová), posouzení a doporučení vhodného zakrytí – návrh: dřevěné zakrytí
 • prověření studny z hlediska vlastnictví
 • 30.08. natřeno,  celková oprava zakrytí: zažádáno do rozpočtu 2019 (TSBM)
 1. Zábradlí ke schodům, cesta od zastávky: hotovo.
 2.  označit, umístit směrovou ceduli: STRŽ,  OV upřesní požadavek
 3.  Dlouhodobé investice:
 • plynofikace místní části
 • budova bývalé školy: výměna oken, nová fasáda spojená se zateplením

další schůzka:             21.11.2018 v 15:00 hod

Zapsala:                      Radka Remarová

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou konaného dne 21.11.2018

 

 

Přítomni:        Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Josef Klement, Olga Strašilová, Dana Matulková,Zdeněk Zikuška,Lubomír Mokrý,Jana Blažíčková, Miloš Brabec, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Radka Remarová

 

Bioodpady v místních částech Stržanov, Veselíčko, Radonín

Viz. příloha zápisu

 

V měsíci prosinci proběhne inventura veškerého majetku městského úřadu Žďár nad Sázavou. Zástupci osadních výborů budou na inventury v místních částech přizváni.

 

Vyúčtování všech dokladů, čerpání z položky OVdo 15.12.2018.

 

Návrhy členů do osadních výborů zašlou dosavadní OV do 03.12.2018

 

Pokud bude o víkendu urgentně zapotřebí prohrnout komunikace, volat: o víkendech a večerních hodinách MP (z důvodu stálé služby a aktuálního rozpisu služeb oKS)

 

 

Mělkovice

 

 1. chodník podél komunikace
 • 20.9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc
 • zaslány požadavky paní Šánové (parc.č. 6734/13 v k.ú. Město Žďár), osadní výbor bude paní Šánovou kontaktovat, o jednání bude vedení města informovat (dne 27.08.2018 zaslán email, odpověď na dopis paní Šánové), znovu odesláno 15.11.2018 datovou schránkou
 • paní místostarostka přislíbila pomoc při jednání

 

 1. zaměření a obnovení cest
 • proběhlo zaměření, bude zajištěna údržba zeleně, odstranění nevhodného na pozemcích města – částečně provedeno, na podzim v době vegetačního klidu bude pokračováno
 • zahájit jednání s majitelem pozemku zasahující ve spodní části do cesty na možnou směnu pozemku, aby celá komunikace vedla po pozemcích města: smlouva (směna) připravená k podpisu
 • cesta byla vytyčena, prořezána, proběhne obnova zeleně:oKSdo 15.03.2018
 • p.č. 8620 je již ve vlastnictví města, byla směněna, SMS na KÚ podána 19.10.2018.

 

 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 • paní místostarostka zjistí, prověří možnosti dotace (projekt)

 

 1. žádost o zaměření Hraniční cesty
 • osloven  majetkoprávní  odbor, ústně osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR – o způsobu převodu p.č. 8605 (část cesty u silnice I.tř-I/19), bude podána písemná žádost
 • písemná žádost byla zaslána ÚZSVM dne 23.5.2018. Ze strany ÚZSVM (ústav pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních) je připravován převod, zaslána žádost o vyjádření na odbor dopravy.

 

 1. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • zaslán dopis oP na ZD Nové Město n.M.: Sdělení k pozemku KÚ Veselíčko u ZR
 • 29.03.2018 schůzkapřímo na místě s předsedou ZD + panem KasperemoKS, OV Mělkovice pan Zástěra, OV Veselíčko pan Blažíček: ze strany ZD žádost o zaměření cesty, dle zaměření obnoví cestu, dá do původního stavu
 • zaměření objednáno u paní Tulisová, termín: 03.05.2018 v 14:00- proběhlo
 • 5.6. 2018začali práce na obnovení cesty ZD N.M.
 • 12.06. domluveno telefonicky s předsedou, panem Zajíčkem, na drobné úpravy během léta
 • na oŽP předán podnět k poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, ZD Nové město pozváno k přestupkovému řízení:

s předsedou družstva byl konzultován stav

 • cesta je neoseta na podzim ZD NMnM oseje trávou. Nyní je kolem první třetiny cesty vyhloubena mělká rýha pro zadržení srážkové vody popřípadě ornice po dešti jako protierozní opatření.
 • 31.08. znovu vytyčeno
 • oŽP v kontaktu s předsedou ZD, panem Zajíčkem

 

 1. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy(pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení: v řešení
 • 15.06. proběhlo šetření v místní části, neshledáno žádné porušení, nešetrné ošetření stromů
 • v období vegetačního klidu odborně prořezat, ošetřit

 

 1. Na základě budoucí KS byla uzavřena v prosinci 2016 (zápis v KN  v lednu 2017)  kupní smlouva na první část pozemku pro hřiště v Mělkovicích, a to p.č. 8701/12 kú Město Žďár

zároveň byla uzavřena budoucí KS na druhou část pozemku p.č. 8701/11,  Kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu -cca 40 změn (mimo jiné i na p.č. 8937/1-vlastník ing. Svatoň), (nyní je zpracovaná nabídka na změnu č. 2, proběhlo výběrové řízení na projektanta – bude výběr projektanta, zadání změny, společné projednání, veřejné projednání (dotčené orgány, námitky), projednávání min.1-2 roky, poté schválení změny v ZM.

 

 

Radonín

 

 1. kanalizace
 • ve fázi přípravy projektové dokumentace 2019

Projekt zadává a hradí Svak, v rozpočtu města proto není. Předpokládáme, že objednají DÚR (dokumentace územní rozhodnutí) DSP (dokumentace pro stavební povolení) a prováděcí PD (projektová dokumentace).

 • SVAKu předán kontakt na OV s žádostí o přizvání OV na výrobní výbory, kontrolní dny

 

Veselíčko

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč     2018: 650.000Kč        
 • rozpočet 2019:přesná částka bude známa po rozpočtovém zasedání zastupitelstva města
 • kolaudace,rozhodnutí č.j. SÚ/807/18/Ku-6-KolR ze dne 23.10.2018
 • provozní náklady prozatím v režii města, OV zašle předpokládaný seznam akcí, které se budou v KD konat
 • stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou
 • opravit nefunkční čidla

 

 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)

 

 1. revitalizace Veselíčko(není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019 )
 • úprava okolí pomníku, hřiště: OV připomínkoval špatně odvedenou prácischůzka 27.8. s oKSpan Kasper –pan Blažíček, domluvena oprava– provedeno

 

 1. Žádost o realizaci chodníku(dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 • Katastrální úřad pro Vysočinu zahájil přípravné práce před mapování v k.ú. Veselíčko.

Šetření na místě je naplánovánona jaro roku 2019. Přesné termíny budou s předstihem oznámeny.

 

 1. Požadavky:

oprava cesty, zalepení děr: díry nenalezeny, na podzim budou ještě provedeny vysprávky Patchmatic: provedeno

 1. vytýčení místní komunikace: příjezd k silnici I/37, oP: z důvodu majetkoprávního vypořádání
 2. pamětní deska Methoda Kalába, předat na muzeum
 3. po volbách OV: předat aktuální kontakty zaměstnancům MěÚ, MP
 4. prověřit možnost osvětlení křižovatky na silnici I/37 (Nové Město, Mělkovice): z hlediska odboru komunálních služeb je tento návrh irelevantní. Jednalo by se o rozsáhlou investici nejasného  efektu. Dle současných technických podmínek je nutné nasvítit každé rameno do větší vzdálenosti. V žádném případě se nejedná o instalaci 4 stožárů celkem, ale  cca 4 stožárů na každé rameno křižovatky. V dané lokalitě není dosud vyřešeno připojení na el.energii. Provoz tohoto zařízení se jeví diskutabilní.

 

Stržanov

 

Poděkování za uspořádání charitativní akce pro ONKA, konané dne 17.11.2018.

 

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • 6.9.podána žádost o dotaci – předpoklad rozhodnutí – duben 2018- IROP
 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018:žádost schválena
 • v červenci podpořen projekt Cyklodopravy z IROP – zahrnující mj. i cyklostezku do Stržanova. Realizace 2019-2020. Preference na cyklostezku do Stržanova v r. 2019.
 • příprava VŘ, předpokládané vyhlášení do února 2019

 

 1. Budova školy:
 • žádost o opravu střechy (krokve, krovy, trámy)
 • požádáno o cenovou nabídku TSBM
 • zažádáno do rozpočtu na rok 2019 (TSBM)
 • nefunkční zásuvky přímo ve třídě: 28.11.opraveno

 

 1. Opona:
 • uskladnění na depozitáři regionálním muzeu
 • nahlásíme jako nález, zveřejníme: 3 roky, pokud se nikdo nepřihlásí, zařadíme do majetku
 • následně zvážíme restaurování

 

 1. el. zvonění ke kapličce
 • dle požadavku OV se nastaví čas zvonění

 

 1. osvětlení kapličky – nasvětlení tzv.cibulky
 • k 19.10. hotovo
 • vyřešit nevzhledné dráty: OV upřesní přímo na místě požadavek

 

 1. rozšíření vjezdu do Stržanova – první odbočka od Žďáru
 • 27.11.2018proběhlo šetření na místěza účasti paní místostarostky a zástupci odboru dopravy a odboru komunálních služeb
 • S ohledem na níže uvedené není nutno provádět žádnou úpravu komunikace či organizace dopravy.

 

Po prohlídce na místě samém bylo konstatováno, že se jedná o jednopruhovou obousměrnou komunikaci ve smyslu ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací – čl. 8.4.4 Funkční skupina C, které se i v současné době navrhují jako novostavby při intenzitě menší než 500 vozidel/24 h v obou směrech. Navíc v případě této komunikace se jedná o komunikaci, jejíž dopravně technický stav (ve smyslu § 26 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích) trvá od nepaměti.

 

Pro každého účastníka silničního provozu platí povinnost se řídit zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (tzv. pravidla silničního provozu), zde citace některých ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.:

 

§ 4

Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen

a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,

b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto zákonem, …

 

§ 20

Vyhýbání

Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají vpravo, včas a v dostatečné míře. Nemohou-li se bezpečně vyhnout, musí dát přednost v jízdě ten, na jehož straně jízdy je překážka nebo zúžená vozovka. Musí-li jeden z nich couvat, učiní tak ten, pro něhož je to snazší nebo méně nebezpečné.

 1. Rozhlas
 • žádost o opravu: v některých částech místní části je sice slyšet, ale zvuk se tříští, není rozumět
 1. označit, umístit směrovou ceduli: STRŽ,  OV upřesní požadavek
 2. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty
 3. úsekový radar: prověří paní místostarostka
 4.  Dlouhodobé investice:
 • plynofikace místní části
 • budova bývalé školy: výměna oken, nová fasáda spojená se zateplením

 

další schůzka:             09.01.2019 v 15:00 hod

Zapsala:                      Radka Remarová

 

 

Bioodpady v místních částech Stržanov, Veselíčko, Radonín

Dne 17. 4. 2018 byla provedena kontrola plnění biopopelnic v místních částech. Nebylo zjištěno žádné přeplňování ani ukládání mimo nádoby. Ani od řidiče pravidelně vyvážejícího bioodpady nebyly hlášeny žádné problémy z hlediska přeplněnosti.

 

Dne 29. 10. 2018 v odpoledních hodinách bylo provedeno místní šetření v místních částech Stržanov, Veselíčko a Radonín ve věci požadavku osadních výborů na zvýšení četnosti vývozu bioodpadů na 1x týdně. V současné době se vyváží 1x 14 dní– ve Stržanově v úterý, Veselíčko a Radonín – ve středu sudého týdne.

Bylo to den před vývozním termínem a byla pořízena menší fotodokumentace.

 

Stržanov- bylo zkontrolováno cca 15 ks biopopelnic –– nebylo zjištěno přeplňování

Veselíčko – zkontrolováno cca 8 biopopelnic, další nebyly přistaveny – ani zde nebylo zjištěno žádné přeplnění

Radonín – zkontrolováno cca 5 biopopelnic – není přeplněno – navíc v této místní části na požadavek osadního výboru byl do Radonína umístěn 1 ks kontejneru 1100 l na bioodpad

V žádné lokalitě nebyla spatřena přeplněná biopopelnice, přesto, že se jedná o podzimní termín, kdy je odpadu na zahradách k likvidaci nejvíce.

Proto nepovažujeme za nutné zvýšit četnost vývozu na 1x týdně. Také podle informací řidiče vyvážejícího popelnice na bioodpad, v těchto místních částech nedochází k přeplňování  nebo např. hromadění odpadu v okolí nádob.

 

Kontroly provedla – M. Kozáková, odbor komunálních služeb