Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze OV s vedením města 2019

31. 1. 2019

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 09.01.2019

 

Přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková, Olga Strašilová, Petra Matulková, Lubomír Mokrý, Jana Blažíčková, Miloš Brabec, Petr Bloudek, Tomáš Chalupa, Radka Remarová

 

Schválený rozpočet pro rok 2019 (www.zdarns.cz/media/files/hospodareni-mesta/r2019.pdf):

Osadní výbory – 201 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho:

Mělkovice 39 tis. Kč (118 obyv.)

Radonín 21 tis. Kč (63 obyv.)

Stržanov 83 tis. Kč (249 obyv.)

Veselíčko 58 tis. Kč (175 obyv.)

dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2018.

 

Bioodpady v místních částech: žádost OV Stržanov o zvýšení četnosti vývozu v měsících květen-září, nebo dodání víceobjemového kontejneru.

 

Mělkovice

 

1. chodník podél komunikace:

* 20. 9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)

* projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc

* zaslány požadavky paní Šánové (parc.č. 6734/13 v k.ú. Město Žďár), osadní výbor bude paní Šánovou kontaktovat, o jednání bude vedení města informovat (dne 27.08.2018 zaslán email, odpověď na dopis paní Šánové), znovu odesláno 15.11.2018 datovou schránkou

* paní místostarostka v kontaktu s paní Šánovou, v jednání

 

2. zaměření a obnovení cest

* p.č. 8620 je již ve vlastnictví města, byla směněna, SMS na KÚ podána 19.10.2018

* cesta byla vytyčena, prořezána, proběhne obnova zeleně: oKS do 15.03.2019

 

3. žádost o kanalizaci – dlouhodobě

* paní místostarostka: zjistí, prověří možnosti dotace (projekt)

* plánovaná valná hromada SVAKu, následně oslovení + projednání

 

4. žádost o zaměření Hraniční cesty

* osloven majetkoprávní odbor, ústně osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR – o způsobu převodu p.č. 8605 (část cesty u silnice I.tř-I/19), bude podána písemná žádost

* písemná žádost byla zaslána ÚZSVM dne 23.5.2018. Ze strany ÚZSVM (ústav pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních) je připravován převod, zaslána žádost o vyjádření na odbor dopravy: v řešení ÚZSVM

 

5. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)

* červen 2018 na oŽP předán podnět k poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, ZD Nové město pozváno k přestupkovému řízení: s předsedou družstva byl konzultován stav

* 31.08. 2018 znovu vytyčeno

* oŽP v kontaktu s předsedou ZD

 

6. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení: v řešení

* v období vegetačního klidu odborně prořezat, ošetřit (doporučený vegetační klid: listopad-březen)

* 10.12.2018 – zjištění stavu vedením města přímo na místě

 

7. Na základě budoucí KS byla uzavřena v prosinci 2016 (zápis v KN v lednu 2017) kupní smlouva na první část pozemku pro hřiště v Mělkovicích, a to p.č. 8701/12 kú Město Žďár

zároveň byla uzavřena budoucí KS na druhou část pozemku p.č. 8701/11, Kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu -cca 40 změn (mimo jiné i na p.č. 8937/1-vlastník ing. Svatoň), (nyní je zpracovaná nabídka na změnu č. 2, proběhlo výběrové řízení na projektanta – bude výběr projektanta, zadání změny, společné projednání, veřejné projednání (dotčené orgány, námitky), projednávání min.1-2 roky, poté schválení změny v ZM.

 

8. Zázemí na uskladnění inventáře z volnočasové, hrací plochy:

* zvážení možností

9. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín (z důvodu problematického přístupu k pozemku: hrací plocha): OV upřesní požadavek

 

 

Radonín

 

1. kanalizace

* ve fázi přípravy projektové dokumentace 2019

Projekt zadává a hradí Svak, v rozpočtu města proto není. Předpokládáme, že objednají DÚR (dokumentace územní rozhodnutí) DSP (dokumentace pro stavební povolení) a prováděcí PD (projektová dokumentace).

* SVAKu předán kontakt na OV s žádostí o přizvání OV na výrobní výbory, kontrolní dny: projektant v kontaktu s OV, plánované jednání, schůzka

 

2. prověřit aktuální stav plánované cyklostezky, propojení: ZR-Radonín

 

Veselíčko

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

* rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč 2019: 100.000Kč

* stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV

* opravit nefunkční čidla: při prohlídce 10.12.2018 vedením města bylo vše v pořádku, zjištění stavu na místě se zástupci OV, domluva na zaškolení obsluhy kotle

* VO zašle návrh na správce, uklízečku

* 10.12.2018 proběhla prohlídka vedením města

 

2. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)

* v řešení (po ukončení prací v KD)

 

3. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ: jaro 2019 naplánována digitalizace, OV požádán o spolupráci

 

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019

* napojení od vlakové zastávky k autobusové

* oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

* digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018

* Katastrální úřad pro Vysočinu zahájil přípravné práce před mapování v k.ú. Veselíčko.

Šetření na místě je naplánováno na jaro roku 2019. Přesné termíny budou s předstihem oznámeny.

5. pamětní deska Methoda Kalába, předat na muzeum: pan Kaláb v kontaktu s Regionálním muzeem, v jednání

6. po volbách OV: předat aktuální kontakty zaměstnancům MěÚ, MP: předány

7. oprava rozhlasu č. 3+7

* servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje

8. oprava VO č.17: objednáno

9. vývěsky v místních částech: OV přeposlán email, informace o vývěskách ze dne: 16.03.2017 zaslaná panem tajemníkem

10. aktuální stav cyklostezky: Mělkovice – Veselíčko v jednání

 

 

Stržanov

 

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

* vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

* žádost podána ze SFDI 15.01.2018: žádost schválena

* v červenci podpořen projekt Cyklodopravy z IROP – zahrnující mj. i cyklostezku do Stržanova. Realizace 2019-2020. Preference na cyklostezku do Stržanova v r. 2019.

* příprava VŘ, předpokládané vyhlášení do února 2019

* výběrové řízení na cyklostezky (projekt IROP) bude projednáno na RM 14.1., následně vyhlášeno

 

 

3. Budova školy:

* žádost o opravu střechy: nosná část (krokve, krovy, trámy)

* požádáno o cenovou nabídku TSBM

* prověření možnosti dotace z FONDU VYSOČINY – OBNOVA VENKOVA VYSOČINY

* nefunkční zásuvky přímo ve třídě: 28.11.opraveno

 

4. Opona:

* uskladnění na depozitáři regionálním muzeu: z důvodu šetrného uskladnění odborníky

* nahlásíme jako nález, zveřejníme: 3 roky, pokud se nikdo nepřihlásí, zařadíme do majetku

* následně zvážíme restaurování odborníky, certifikovanými restaurátory

* zpět dána, převezena do Stržanova na vytipované místo OV

 

5. el. zvonění ke kapličce

* dle požadavku OV se nastaví čas zvonění

 

6. osvětlení kapličky – nasvětlení tzv. cibulky

* k 19.10. hotovo

* vyřešit nevzhledné dráty: OV upřesní přímo na místě požadavek

 

7. Rozhlas

* žádost o opravu: v některých částech místní části je sice slyšet, ale zvuk se tříští, není rozumět: Servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje

8. označit, umístit směrovou ceduli: STRŽ, OV upřesní požadavek

9. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty: v jednání, plánována schůzka se zástupcem SUBREGIONU leden 2019

10. úsekový radar: prověření dotací: Kraj Vysočina dotaci neposkytuje, SFDI dotaci na tento typ investice také neposkytuje, MMR dotaci neposkytuje: v minulosti bylo několik dotací tohoto typu, dnes ji poskytuje max. jeden kraj v celé ČR a to pouze informativní cedule aktuální rychlosti

11. Dlouhodobé investice:

* plynofikace místní části: oslovení dodavatele plynu zda má zájem

* budova bývalé školy: výměna oken, nová fasáda spojená se zateplením

 

další schůzka: 20.02.2019 v 15:00 hod v radě města

 

 

 

ZÁPIS

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 20.02.2019

 

 

Přítomni: Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Olga Strašilová, Petra Matulková, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška, Jana Blažíčková, Miloš Brabec, Petr Bloudek, Ing. Jan Zástěra, Radka Remarová

 

Paní místostarostka informovala osadní výbory o investicích, plánech v roce 2019.

 

Z důvodu grafické výzdoba chodby II. Patra na MěÚ byly OV požádány o fotografie z místních částí pro Regionální muzeum, které grafické ztvárnění navrhuje.

 

 

Bioodpady v místních částech:

žádost OV Veselíčko a Stržanov o zvýšení četnosti vývozu v měsících květen-září, nebo dodání víceobjemového kontejneru: Prioritou je předcházení vzniku bioodpadu např. kompostováním, pouze doplněk je separovaný sběr do bio kontejnerů a bio popelnic. Pokud má někdo dočasný nebo místní problém, tak ať si pořídí další vlastní bio-popelnici, nahlásí její umístění na OKS paní Kozákové a bio-popelnice mu pak bude vyvážena.

 

Směsný odpad:

Důvodem snížení poplatku v Mělkovicích je 14-ti denní svoz směsného odpadu celoročně.

 

 

 

Mělkovice

 

1. chodník podél komunikace:

* 20. 9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)

* projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc

* zaslány požadavky paní Šánové (parc.č. 6734/13 v k.ú. Město Žďár), osadní výbor bude paní Šánovou kontaktovat, o jednání bude vedení města informovat (dne 27.08.2018 zaslán email, odpověď na dopis paní Šánové), znovu odesláno 15.11.2018 datovou schránkou

* paní místostarostka v kontaktu s paní Šánovou, v jednání

 

2. zaměření a obnovení cest

* p.č. 8620 je již ve vlastnictví města, byla směněna, SMS na KÚ podána 19.10.2018

* cesta byla vytyčena, prořezána, proběhne obnova zeleně: oKS do 15.03.2019

 

3. žádost o kanalizaci – dlouhodobě

* paní místostarostka: zjistí, prověří možnosti dotace (projekt)

* plánovaná valná hromada SVAKu (předpoklad květen 2019), následně oslovení + projednání

 

 

4. žádost o zaměření Hraniční cesty

* osloven majetkoprávní odbor, ústně osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR – o způsobu převodu p.č. 8605 (část cesty u silnice I.tř-I/19), bude podána písemná žádost

* písemná žádost byla zaslána ÚZSVM dne 23.5.2018. Ze strany ÚZSVM (ústav pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních) je připravován převod, zaslána žádost o vyjádření na odbor dopravy: v řešení ÚZSVM: smlouva z UZSVM přišla ke schválení. Bude ji schvalovat ZM města 14.3.2019. Po podpisech bude pozemek vložen k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

5. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)

* červen 2018 na oŽP předán podnět k poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, ZD Nové město pozváno k přestupkovému řízení: s předsedou družstva byl konzultován stav

* 31.08. 2018 znovu vytyčeno

* oŽP v kontaktu s předsedou ZD, jednání s ing. Zajíčkem oŽP plánované na konec III/19

 

6. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení: v řešení

* v období vegetačního klidu odborně prořezat, ošetřit (doporučený vegetační klid: listopad-březen)

 

7. Na základě budoucí KS byla uzavřena v prosinci 2016 (zápis v KN v lednu 2017) kupní smlouva na první část pozemku pro hřiště v Mělkovicích, a to p.č. 8701/12 kú Město Žďár

zároveň byla uzavřena budoucí KS na druhou část pozemku p.č. 8701/11, Kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu -cca 40 změn (mimo jiné i na p.č. 8937/1-vlastník ing. Svatoň), (nyní je zpracovaná nabídka na změnu č. 2, proběhlo výběrové řízení na projektanta – bude výběr projektanta, zadání změny, společné projednání, veřejné projednání (dotčené orgány, námitky), projednávání min.1-2 roky, poté schválení změny v ZM.

 

 

8. Zázemí na uskladnění inventáře z volnočasové, hrací plochy:

* zvážení možností * zaslána nabídka: www.mujzahradnidomek.cz pro OV nevyhovující

* společně s OV hledat další možnosti

 

 

9. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín (z důvodu problematického přístupu k pozemku: hrací plocha): OV upřesní požadavek: jedná se hlavně o pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o pozemek p.č. 8699: v jednání

 

Radonín

 

1. kanalizace

* ve fázi přípravy projektové dokumentace 2019

Projekt zadává a hradí Svak, v rozpočtu města proto není. Předpokládáme, že objednají DÚR (dokumentace územní rozhodnutí) DSP (dokumentace pro stavební povolení) a prováděcí PD (projektová dokumentace).

* SVAKu předán kontakt na OV s žádostí o přizvání OV na výrobní výbory, kontrolní dny: projektant v kontaktu s OV, plánované jednání, schůzka

* probíhá zpracování projektu, zajišťované Svakem. Projektant kontaktuje v současné době majitele pozemků, kterých se akce dotkne

 

2. prověřit aktuální stav plánované cyklostezky, propojení: ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku) – probíhá zpracování projektu stavby. Při přípravě bylo zjištěno, že stávající komunikace neprobíhají po pozemcích města, ale v průběhu doby se v několika místech „vyjezdily“ na pozemky sousedních vlastníků. Probíhají jednání o směnách a zajištění stávajícího průběhu komunikací.

 

Poděkování od OV Radonín za perfektně upravené lyžařské tratě, předáno panu Josefu Holemářovi.

 

 

Veselíčko

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

* rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč 2019: 100.000Kč

* stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV

* opravit nefunkční čidla: při prohlídce 10.12.2018 vedením města bylo vše v pořádku, zjištění stavu na místě se zástupci OV, domluva na zaškolení obsluhy kotle

* VO zašle návrh na správce, uklízečku

* uklízečka není prozatím nutná řešit

* správce KD Jaroslav Blažíček, podepsána smlouva

 

2. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)

* v řešení (po ukončení prací v KD)

 

3. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ: jaro 2019 naplánována digitalizace, OV požádán o spolupráci

 

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019

* napojení od vlakové zastávky k autobusové

* oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

* digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018

* Katastrální úřad pro Vysočinu zahájil přípravné práce před mapování v k.ú. Veselíčko.

Šetření na místě je naplánováno na jaro roku 2019. Přesné termíny budou s předstihem oznámeny.

 

5. pamětní deska Methoda Kalába, předat na muzeum: pan Kaláb v kontaktu s Regionálním muzeem, v jednání

 

6. oprava rozhlasu č. 3+7

* servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje

 

7. oprava VO č.15 (nesvítí), č.17 (hučí): objednáno

 

8. aktuální stav cyklostezky: Žďár – Mělkovice, Veselíčko

* nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty

* prověření stanoviska ŘSD (paní místostarostka)

 

požadavky:

* zjistit zda existuje, kde je umístěna kronika Veselíčka

* prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19

* oprava VO č.17 - hučí, č.15 - bliká, někdy nesvítí

* oprava rozhlasu č.3,7

Poděkování od OV Veselíčko za úpravu tratě pro Párkové závody, předáno panu Josefu Holemářovi.

 

Informace OKS: V tomto roce proběhne oprava části povrchu komunikace od I/19 za spolufinancování z Fondu Vysočiny.

 

 

Stržanov

 

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

* vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

* žádost podána ze SFDI 15.01.2018: žádost schválena

* v červenci podpořen projekt Cyklodopravy z IROP – zahrnující mj. i cyklostezku do Stržanova. Realizace 2019-2020. Preference na cyklostezku do Stržanova v r. 2019.

* výběrové řízení na cyklostezky (projekt IROP) - probíhá komise pro posouzení a hodnocení nabídek (výsledek cca začátek dubna)

 

 

 

3. Budova školy:

* žádost o opravu střechy: nosná část (krokve, krovy, trámy)

* požádáno o cenovou nabídku TSBM

* prověření možnosti dotace z FONDU VYSOČINY – OBNOVA VENKOVA VYSOČINY

* nefunkční zásuvky přímo ve třídě: 28.11.opraveno

* podána žádost o navýšení jističe

 

 

 

4. Opona:

* uskladnění na depozitáři regionálním muzeu: z důvodu šetrného uskladnění odborníky

* nahlásíme jako nález, zveřejníme: 3 roky, pokud se nikdo nepřihlásí, zařadíme do majetku

* následně zvážíme restaurování odborníky, certifikovanými restaurátory

* zpět dána, převezena do Stržanova na vytipované místo OV

* zaslán dopis od paní místostarostky paní předsedkyni OV (předán na vědomí Regoinálnímu muzeu), jako nález bude opona nahlášena po uskladnění na muzeu

 

5. el. zvonění ke kapličce

* dle požadavku OV se nastaví čas zvonění

 

6. osvětlení kapličky – nasvětlení tzv. cibulky

* k 19.10. hotovo

* vyřešit nevzhledné dráty: OV upřesní přímo na místě požadavek

 

7. Rozhlas

* žádost o opravu: v některých částech místní části je sice slyšet, ale zvuk se tříští, není rozumět: Servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje

8. označit, umístit směrovou ceduli: STRŽ, OV upřesní požadavek

 

9. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty: schůzka se zástupcem SUBREGIONU proběhla 14.01.2019: probíhá jednání s CHKO, panem Kinsky, vyřizuje se ÚZEMNÍ SOUHLAS (společní pro celý SUBREGION)

 

10. úsekový radar: Kraj Vysočina dotaci neposkytuje, SFDI dotaci na tento typ investice také neposkytuje, MMR dotaci neposkytuje: v minulosti bylo několik dotací tohoto typu, dnes ji poskytuje max. jeden kraj v celé ČR a to pouze informativní cedule aktuální rychlosti: dlouhodobě-výhledově

 

11. Dlouhodobé investice:

* plynofikace místní části: oslovení dodavatele plynu zda má zájem

* budova bývalé školy: výměna oken, nová fasáda spojená se zateplením

12. do programu venkovské prodejny 2019 mohou podávat žádosti o dotace pouze obce a města do 5 000 obyvatel

13. Informace OKS: V tomto roce v přípravě částečné položení kabelů E.On do země, což vyvolává souběžně stavbu nového VO. Bližší informace Ing. Dvořák.

 

další schůzka: 10.04.2019 v 15:00 hod v zasedací místnosti zastupitelstva města

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 10.04.2019

 

 

Přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Josef Klement, Olga Strašilová,  Zdeněk Zikuška,  Miloš Brabec, Jaroslav Blažíček, Jiří Pavelka, Ing. Jan Zástěra, Radka Remarová

 

 

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu: žádost o zvážení vývozů v sobotu.

 

Mimořádné vývozy kontejnerů objednávat telefonicky na oKS u paní Miluše Kozákové.

 

Znečištění vozovky ohlásit městské policii.

 

 

Mělkovice

 

Poděkování OV: při víkendovém  09. - 10. 3. 2019  větru spadl na staré cestě smrk. OV se postaral o úklid.

 

 1. chodník podél komunikace: 
 • 20. 9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc  
 • zaslány požadavky paní Šánové (parc.č. 6734/13 v k.ú. Město Žďár), osadní výbor bude paní Šánovou kontaktovat, o jednání bude vedení města informovat (dne 27.08.2018 zaslán email, odpověď na dopis paní Šánové), znovu odesláno 15.11.2018 datovou schránkou
 • paní místostarostka v kontaktu s paní Šánovou,  v jednání
 • řešit zároveň s autobusovým zálivem i stáním na kontejnery

 

 1. zaměření a obnovení cest
 • p.č. 8620 je již ve vlastnictví města, byla směněna, SMS na KÚ podána 19.10.2018
 • cesta byla vytyčena, prořezána, proběhne obnova zeleně: oKS  do 15.03.2019
 • oKS zajistí do 15.května.2019

 

 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 • paní místostarostka:  zjistí, prověří možnosti dotace (projekt)
 • plánovaná valná hromada SVAKu (předpoklad květen 2019), následně oslovení, projednání
 • zjistit v PRVKUKu stav, SVAZEk žádost o dotaci na projekt

 

 

 

 

 1. žádost o zaměření Hraniční cesty
 • osloven  majetkoprávní  odbor, ústně osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR – o způsobu převodu p.č. 8605 (část cesty u silnice I.tř-I/19), bude podána písemná žádost
 • písemná žádost byla zaslána ÚZSVM dne 23.5.2018. Ze strany ÚZSVM (ústav pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních) je připravován převod, zaslána žádost o vyjádření na odbor dopravy: v řešení ÚZSVM:  smlouva z UZSVM přišla ke schválení. Bude ji schvalovat ZM města 14.3.2019. Po podpisech bude pozemek vložen  k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 • smlouva je uzavřena a 2.4.2019 byla vložena do katastru nemovitostí k zápisu vlastnického práva  pro město, zjistit zda je již zapsána
 • pole je soukromé, bláto z pole je zaježděno do recyklátu zjistit na oŽP zda probíhá řízení
 • výhledově zaměřit a domluvit s majiteli případnou směnu

 

 

 1. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • červen 2018 na oŽP předán podnět k poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, ZD Nové město pozváno k přestupkovému řízení: s předsedou družstva byl konzultován stav
 • 31.08. 2018 znovu vytyčeno
 • oŽP v kontaktu s předsedou ZD, jednání s ing. Zajíčkem oŽP plánované na konec III/19

do konce příštího týdne (19.04.) oseje cestu trávou a nebude ji už orat. Oznámí, až bude osetí hotovo, oŽP provede kontrolu na místě.

 

 

 1. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení: v řešení
 • v období vegetačního klidu odborně prořezat, ošetřit (doporučený vegetační klid: listopad-březen)
 • dle aktuálního stavu stromů budou provedeny pouze případné řezy zajišťující bezpečnost.
 • příkopy zanikly díky erozi, je třeba je vyčistit. Oslovit, požádat ZD NMNM o vyčištění, vrácení zeminy na pole.

 

 

 1. Na základě budoucí KS byla uzavřena v prosinci 2016 (zápis v KN  v lednu 2017)  kupní smlouva na první část pozemku pro hřiště v Mělkovicích, a to p.č. 8701/12 kú Město Žďár

zároveň byla uzavřena budoucí KS na druhou část pozemku p.č. 8701/11,  Kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu -cca 40 změn (mimo jiné i na p.č. 8937/1-vlastník ing. Svatoň), (nyní je zpracovaná nabídka na změnu č. 2, proběhlo výběrové řízení na projektanta – bude výběr projektanta, zadání změny, společné projednání, veřejné projednání (dotčené orgány, námitky), projednávání min.1-2 roky, poté schválení změny v ZM.

 

 

 1. Zázemí na uskladnění inventáře z volnočasové, hrací plochy:
 • zvážení možností
 • společně s OV hledat další možnosti

 

  

 1. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín (z důvodu problematického přístupu k pozemku: hrací plocha): OV upřesní požadavek:  jedná se hlavně o pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o pozemek p.č. 8699: v jednání
 • jednání proběhne v rámci časových možností
 • zkusit směnit zároveň s probíhající směnou

 

 1. KSÚS: opravit díru na komunikaci Mělkovice

 

 

 

Radonín

 

 1. kanalizace
 • ve fázi přípravy projektové dokumentace 2019

Projekt zadává a hradí Svak, v rozpočtu města proto není. Předpokládáme, že objednají DÚR (dokumentace územní rozhodnutí) DSP (dokumentace pro stavební povolení) a prováděcí PD (projektová dokumentace).

 • SVAKu předán kontakt na OV s žádostí o přizvání OV na výrobní výbory, kontrolní dny: projektant v kontaktu s OV, plánované jednání, schůzka
 • probíhá zpracování projektu, zajišťované Svakem. Projektant kontaktuje v současné době majitele pozemků, kterých se akce dotkne

projektuje se

 

 1. prověřit aktuální stav plánované cyklostezky, propojení:  ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku) – probíhá zpracování projektu stavby. Při přípravě bylo zjištěno, že stávající komunikace neprobíhají po pozemcích města, ale v průběhu doby se v několika místech „vyjezdily“ na pozemky sousedních vlastníků. Probíhají jednání o směnách a zajištění stávajícího průběhu komunikací.
 • vytyčena, přislíbena směna pozemků  vlastníka na část cesty, na pozemkový úřad v Jihlavě byla zaslána žádost o převod pozemku p.č. 7729/2

 

 1. dotaz na cyklostezku Hettich – nádraží

 

 

 

Veselíčko

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč     2018: 650.000Kč         2019: 100.000Kč
 • stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV
 • správce KD Jaroslav Blažíček, podepsána smlouva: 02.04.2019 proběhlo zaškolení obsluhy kotle
 • dopracovat projekt na rekonstrukci celého objektu na zateplení, sál

 

 1. stará vodárna (u hasičské zbrojnice)
 • v řešení (po ukončení prací v KD)

 

 1. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ:  digitalizace:

I. šetření 6.5.2019, OV požádán o předání dopisů dotčeným osobám

 

 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s katastrem, zaslán požadavek na KÚ o digitalizaci: zařazeno do plánu 2019
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)
 • digitalizace mapových podkladů KÚ Veselíčko pravděpodobně již podzim 2018
 • Katastrální úřad pro Vysočinu zahájil přípravné práce před mapování v k.ú. Veselíčko.

Šetření na místě je naplánováno na jaro roku 2019. Přesné termíny budou s předstihem oznámeny.

 

 1. pamětní deska Methoda Kalába, předat na muzeum: pan Kaláb v kontaktu s Regionálním muzeem, v jednání

 

 1. oprava rozhlasu č. 3+7
 • servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje

 

 1. aktuální stav cyklostezky:  Žďár – Mělkovice, Veselíčko
 • nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty
 • v jednání, dlouhodobě

 

požadavky:

 • zjistit zda existuje, kde je umístěna kronika Veselíčka: obecní kronika vedená v letech 1928-1978 existuje  a je uložena v okresním archivu (SOkA Žďár nad Sázavou, ulice U Malého lesa)
 • prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19: dle aktuálního stavu stromů budou provedeny pouze případné řezy zajišťující bezpečnost.
 • oprava rozhlasu č.3,7 – objednáno
 • termín úklidu a oprava děr na komunikacích
 • sekání trávy na hřišti 3 x ročně, úprava prostoru+plot kolem hřiště: možnosti
   

V tomto roce proběhne oprava části povrchu komunikace od I/19 za spolufinancování z Fondu Vysočiny: zaslat informace od OKS .

 

 • : zjistit z PRVKUKu napojení.

 

Fi ZETA: zničení, prořezání komunikace z důvodu napojení na kanalizaci, zjistit podmínky stavebního povolení na oS: uvedení do původního stavu.

 

 

Informace o plánovaných akcích:

30.04.2019 Čarodějnice

01.05.2019 Stavění máje

Ukliďme Česko společně s klubem Českých turistů (Zelená hora, Vysoké,Lhotka, Veselíčko)

 

 

 

 

 

 

 

 

Stržanov

 

Na pátek 12.04.2019 je naplánováno čištění Stržanova, žádost o předání informace místním.

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018: žádost schválena
 • v červenci podpořen projekt Cyklodopravy z IROP – zahrnující mj. i cyklostezku do Stržanova. Realizace 2019-2020. Preference na cyklostezku do Stržanova v r. 2019.
 • výběrové řízení na cyklostezky (projekt IROP) - probíhá komise pro posouzení a hodnocení nabídek  (výsledek cca začátek dubna)
 • podepsána smlouva o dílo se společností PORR a.s., začala realizace-odstranění dřevin do konce března, v minulém týdnu (od 25.3.) bylo předáno staveniště a  stavba byla vytyčena a zahájena.
 • požadavek na zasílání termínů KD

 

 

 1. Budova školy:
 • žádost o opravu střechy: nosná část (krokve, krovy, trámy)
 • příprava žádosti dotace z KRAJE VYSOČINA: Obnova venkova Vysočiny 2019 (50%): oprava obecní budovy Stržanov 120.000Kč

 

 1. Opona:
 • uskladnění na depozitáři regionálním muzeu: z důvodu šetrného uskladnění odborníky
 • nahlásíme jako nález, zveřejníme: 3 roky, pokud se nikdo nepřihlásí, zařadíme do majetku
 • následně zvážíme restaurování odborníky, certifikovanými restaurátory
 • zpět dána, převezena do Stržanova na vytipované místo OV
 • zaslán dopis od paní místostarostky paní předsedkyni OV (předán na vědomí Regoinálnímu muzeu), jako nález bude opona nahlášena po uskladnění na muzeu
 • předběžně domluveno na předání pracovníkům muzea dne 16.04.2019, kteří na místě posoudí stav, posoudí, zda se bude opona restaurování

 

 1. Rozhlas
 • žádost o opravu: v některých částech místní části je sice slyšet, ale zvuk se tříští, není rozumět: Servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje
 • vyčkat s opravou rozhlasu po položení kabelů  E.On do země

 

 1.  označit, umístit směrovou ceduli: STRŽ,  OV upřesní požadavek

 

 1.  cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty:  schůzka se zástupcem SUBREGIONU  proběhla 14.01.2019:  probíhá jednání s CHKO, panem Kinsky, vyřizuje se ÚZEMNÍ SOUHLAS (společní pro celý SUBREGION)

 

 

 1.  úsekový radar:   Kraj Vysočina dotaci neposkytuje, SFDI dotaci na tento typ investice také neposkytuje, MMR dotaci neposkytuje: v minulosti bylo několik dotací tohoto typu, dnes ji poskytuje max. jeden kraj v celé ČR a to pouze informativní cedule aktuální rychlosti: dlouhodobě-výhledově
 1. Dlouhodobé investice:
 • plynofikace místní části: oslovení dodavatele plynu zda má zájem:  I. zjištění zájmu místních o službu
 • budova bývalé školy: výměna oken, nová fasáda spojená se zateplením
 1.  Informace OKS: V tomto roce v přípravě částečné položení kabelů  E.On do země, což  vyvolává souběžně stavbu nového VO. Bližší informace Ing. Dvořák.

 

další schůzka: 26.06.2019 v 15:00 hod v zasedací místnosti rady města   

 

 

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 26.06.2019

 

 

Přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Veronika Kalábová, Jiří Pavelka, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Radka Remarová

 

 

Mělkovice

 

1. chodník podél komunikace:

· 20. 9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)

· projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc

· zaslány požadavky paní Šánové (parc.č. 6734/13 v k.ú. Město Žďár), osadní výbor bude paní Šánovou kontaktovat, o jednání bude vedení města informovat (dne 27.08.2018 zaslán email, odpověď na dopis paní Šánové), znovu odesláno 15.11.2018 datovou schránkou

· paní místostarostka v kontaktu s paní Šánovou, v jednání

· řešit zároveň s autobusovým zálivem i stáním na kontejnery

· předpoklad realizace 2020 (žádost o dotaci podzim 2019)

 

2. zaměření a obnovení cest

· p.č. 8620 je již ve vlastnictví města, byla směněna, SMS na KÚ podána 19.10.2018

· cesta byla vytyčena, prořezána, proběhne obnova zeleně: oKS do 15.03.2019

· oKS zajistí do 15.května.2019

· prořezána Fouskova cesta (včetně náhradní výsadby), provést i na Staré cestě

 

3. žádost o kanalizaci – dlouhodobě

· paní místostarostka: zjistí, prověří možnosti dotace (projekt)

· plánovaná valná hromada SVAKu (předpoklad květen 2019), následně oslovení, projednání

· zjistit v PRVKUKu stav, SVAZEk žádost o dotaci na projekt

· PRVKUKU napojeno, rok 2020: požádat o dotaci na projektovou dokumentaci společně se SVAK

 

 

4. žádost o zaměření Hraniční cesty

· osloven majetkoprávní odbor, ústně osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR – o způsobu převodu p.č. 8605 (část cesty u silnice I.tř-I/19), bude podána písemná žádost

· písemná žádost byla zaslána ÚZSVM dne 23.5.2018. Ze strany ÚZSVM (ústav pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních) je připravován převod, zaslána žádost o vyjádření na odbor dopravy: v řešení ÚZSVM: smlouva z UZSVM přišla ke schválení. Bude ji schvalovat ZM města 14.3.2019. Po podpisech bude pozemek vložen k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

· smlouva je uzavřena a 2.4.2019 byla vložena do katastru nemovitostí k zápisu vlastnického práva pro město, zjistit zda je již zapsána: vklad do KN byl zapsán 24.4.2019 (město je vlastníkem od právních účinků dne 2.4.2019).

· výhledově zaměřit a domluvit s majiteli případnou směnu

 

 

5. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)

· červen 2018 na oŽP předán podnět k poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, ZD Nové Město pozváno k přestupkovému řízení: s předsedou družstva byl konzultován stav

· 31.08. 2018 znovu vytyčeno

· oŽP v kontaktu s předsedou ZD, jednání s ing. Zajíčkem oŽP plánované na konec III/19

do konce příštího týdne (19.04.) oseje cestu trávou a nebude ji už orat. Oznámí, až bude osetí hotovo, oŽP provede kontrolu na místě.

 

6. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení: v řešení

· v období vegetačního klidu odborně prořezat, ošetřit (doporučený vegetační klid: listopad-březen)

· dle aktuálního stavu stromů budou provedeny pouze případné řezy zajišťující bezpečnost.

· příkopy zanikly díky erozi, je třeba je vyčistit. Oslovit, požádat ZD NMNM o vyčištění, vrácení zeminy na pole.

 

7. Na základě budoucí KS byla uzavřena v prosinci 2016 (zápis v KN v lednu 2017) kupní smlouva na první část pozemku pro hřiště v Mělkovicích, a to p.č. 8701/12 kú Město Žďár

zároveň byla uzavřena budoucí KS na druhou část pozemku p.č. 8701/11, Kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu -cca 40 změn (mimo jiné i na p.č. 8937/1-vlastník ing. Svatoň), (nyní je zpracovaná nabídka na změnu č. 2, proběhlo výběrové řízení na projektanta – bude výběr projektanta, zadání změny, společné projednání, veřejné projednání (dotčené orgány, námitky), projednávání min.1-2 roky, poté schválení změny v ZM.

 

8. Zázemí na uskladnění inventáře z volnočasové, hrací plochy:

· zvážení možností

· společně s OV hledat další možnosti

 

9. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín (z důvodu problematického přístupu k pozemku: hrací plocha): OV upřesní požadavek: jedná se hlavně o pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o pozemek p.č. 8699: v jednání

· jednání proběhne v rámci časových možností

· zkusit směnit zároveň s probíhající směnou: oRUP eviduje

 

 

10. KSÚS: oprava komunikace + sečení okolo komunikaci: opraveno, posečeno

 

eroze: šetření na místě s panem Zástěrou + zástupcem odboru životního prostředí, oŽP v kontaktu s vlastníky pozemků, probíhají jednání

 

 

 

Radonín

Poděkování za zajištění roznosu Žďárského zpravodaje.

 

kanalizace

· ve fázi přípravy projektové dokumentace 2019, projekt zadává a hradí Svak, v rozpočtu města proto není. Předpokládáme, že objednají DÚR (dokumentace územní rozhodnutí) DSP (dokumentace pro stavební povolení) a prováděcí PD (projektová dokumentace).

· SVAKu předán kontakt na OV s žádostí o přizvání OV na výrobní výbory, kontrolní dny: projektant v kontaktu s OV, plánované jednání, schůzka

· probíhá zpracování projektu zajišťované Svakem

 

 

1. stav plánované cyklostezky, propojení: ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku) – probíhá zpracování projektu stavby.

· probíhají jednání o směnách a zajištění stávajícího průběhu komunikací.

· vytyčena, přislíbena směna pozemků vlastníka na část cesty, na pozemkový úřad v Jihlavě byla zaslána žádost o převod pozemku p.č. 7729/2

· p.č. 7729/2 žádost o převod pozemku na Státní pozemkový úřad v Jihlavě zaslána dne 13.3.2019

· p.č. 7723/1 rozšíření cesty: projednáno s vlastníkem pozemku, návrh geometrického plánu na směnu části pozemků 7732/1 a 7732/2 za části pozemků 7733 a7734 ve vlastnictví města, po upřesnění výměr dle návrhu GP – vyhlášení záměru na doplnění původního záměru – dnes v RM 17.6.2019, předpoklad pro uzavření směnné smlouvy: po schválení v ZM v září

 

2. dotaz na cyklostezku Hettich – nádraží

· v plánu jsou piktogramy na křižovatce Jihlavská x Chelčického –Chelčickou – Nádražní – 1. Máje ke stezce na Farských

 

požadavky:

· úklid cyklostezky: skruže vyčistit, zamést

 

 

Veselíčko

 

Poděkování SDH, OV Veselíčko za úklid černé skládky.

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč 2019: 100.000Kč

· stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV

· dopracovat projekt na rekonstrukci celého objektu na zateplení, sál

 

Změna užívání KD: prověřit na KHS ve Žďáře nad Sázavou možnost varianty na KULTURNÍ DŮM S POŘÁDÁNÍM ZÁBAV, PLESŮ….

 

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

 

3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021

 

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 

5. pamětní deska

· Methoda Kalába, předat na muzeum: pan Kaláb v kontaktu s Regionálním muzeem, v jednání

 

6. oprava rozhlasu č. 3+7

· servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje: oprava do konce července

 

7. aktuální stav cyklostezky: Žďár – Mělkovice - Veselíčko

· nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty

· v jednání, dlouhodobě

 

požadavky:

· prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19: dle aktuálního stavu stromů budou provedeny pouze případné řezy zajišťující bezpečnost.

· sekání trávy na hřišti 3 x ročně

· úprava prostoru, plot kolem hřiště

· KD oprava okapu: opraveno 13.06.2019

· předání klíčů od hlavního vchodu KD: předáno

· oprava dvou dopravních značek – začátek obce: opraveno

· prohloubení příkopu a pročištění propustky vody pod silnicí z Veselíčka na silnici č.19: objednáno: podzim

· oprava děr v místních komunikacích: přípojky k domů od vodárny: podzim, OV upřesní požadavky

V červnu proběhla oprava části povrchu komunikace od I/19.

Kanalizace: zjistit z PRVKUKu napojení.

 

Fi ZETA: zničení, prořezání komunikace z důvodu napojení na kanalizaci uvedení do původního stavu do 05.07.2019

 

 

 

 

Stržanov

 

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

· vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

· žádost podána ze SFDI 15.01.2018: žádost schválena

· v červenci podpořen projekt Cyklodopravy z IROP – zahrnující mj. i cyklostezku do Stržanova. Realizace 2019-2020. Preference na cyklostezku do Stržanova v r. 2019.

· výběrové řízení na cyklostezky (projekt IROP) - probíhá komise pro posouzení a hodnocení nabídek (výsledek cca začátek dubna)

· podepsána smlouva o dílo se společností PORR a.s., začala realizace-odstranění dřevin do konce března, v minulém týdnu (od 25.3.) bylo předáno staveniště a stavba byla vytyčena a zahájena.

· probíhá realizace

 

3. Budova školy:

· žádost o opravu střechy: nosná část (krokve, krovy, trámy): vazba střecha: květen-červen: opraveno (vyztužená, opravená – výměna trámů)

· příprava žádosti dotace z KRAJE VYSOČINA: Obnova venkova Vysočiny 2019 (50%): oprava obecní budovy Stržanov 120.000Kč

· (špaletová) okna: předpoklad červenec-srpen, očekáváme další nabídky

 

4. Opona:

· uskladnění na depozitáři regionálním muzeu: z důvodu šetrného uskladnění odborníky

· nahlásíme jako nález, zveřejníme: 3 roky, pokud se nikdo nepřihlásí, zařadíme do majetku

· následně zvážíme restaurování odborníky, certifikovanými restaurátory

· zpět dána, převezena do Stržanova na vytipované místo OV

· zaslán dopis od paní místostarostky paní předsedkyni OV (předán na vědomí Regoinálnímu muzeu), jako nález bude opona nahlášena po uskladnění na muzeu

· předběžně domluveno na předání pracovníkům muzea dne 16.04.2019, kteří na místě posoudí stav, posoudí, zda se bude opona restaurování

- doporučení MUZEA: v případě výměny oken zvolit dřevěná, překrýt textilií, ponechat na místě

- dle sdělení TSBM v plánu dřevěná okna (předpoklad realizace do konce srpna, viz.bod 3).

· vyplnit záznam o nálezu: OV, po té je možné zveřejnění

 

5. Rozhlas

· žádost o opravu: v některých částech místní části je sice slyšet, ale zvuk se tříští, není rozumět: Servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje, konec července

· vyčkat s opravou rozhlasu po položení kabelů E.On do země

 

6. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty: schůzka se zástupcem SUBREGIONU proběhla 14.01.2019: probíhá jednání s CHKO, panem Kinsky, vyřizuje se ÚZEMNÍ SOUHLAS (společný pro celý SUBREGION)

 

 

7. úsekový radar

· Kraj Vysočina dotaci neposkytuje, SFDI dotaci na tento typ investice také neposkytuje, MMR dotaci neposkytuje: v minulosti bylo několik dotací tohoto typu, dnes ji poskytuje max. jeden kraj v celé ČR a to pouze informativní cedule aktuální rychlosti

· dlouhodobě-výhledově

 

8. Dlouhodobé investice:

· plynofikace místní části: oslovení dodavatele plynu zda má zájem: I. zjištění zájmu místních o službu

· budova bývalé školy: výměna oken (viz.bod.3), nová fasáda spojená se zateplením

9. Informace OKS: V tomto roce v přípravě částečné položení kabelů E.On do země, což vyvolává souběžně stavbu nového VO. Bližší informace Ing. Dvořák.

10. doplnění herních prvků na hřiště

· výběr herního prvku OV, odsouhlasit městskou krajinářkou

 

11. rybníček u kapličky:

· znečištění je zapříčiněno minimálním průtokem

· zajistit prokysličení: pořídit ponorné čerpadlo a občas vodu „provětrat“ v součinnosti s OV

· budeli zájem, můžeme zajistit několik amurů

 

další schůzka: v úterý 10.09.2019 15:00 hod v zasedací místnosti rady města

Zapsala: Radka Remarová

 

 

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 26.06.2019

 

 

Přítomni:        Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Miloš Brabec, Lubomír Mokrý, Zdeněk Zikuška,  Radka Remarová

 

 

Poděkování:

 • OV Radonín: panu Mokrému, za zajištění roznosu zpravodaje      
 • pomoc, spolupráci panu Ing. Zástěrovi při street art

 

 

Různé:

 • město a všechny jeho příspěvkové organizace nebudou používat na hubení plevelů herbicidy. Místo chemikálií využívá na postřiky obyčejný kuchyňský ocet.

 

 • ve čtvrtek 08.08. a v pondělí 12.08.2019 proběhla oprava, servis městského rozhlasu:  

            místní část Stržanov: stále velmi málo srozumitelné

 

 • žádost Regionálního muzea o zaslání textu o místních částech cca A4, které budou na panelech ve II.patro MěÚ.

 

 • doporučený vegetační klid: listopad-březen.

 

 

Mělkovice

 

 1. chodník podél komunikace
 • 20. 9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)
 • projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc  
 • zaslány požadavky paní Šánové (parc.č. 6734/13 v k.ú. Město Žďár), osadní výbor bude paní Šánovou kontaktovat, o jednání bude vedení města informovat (dne 27.08.2018 zaslán email, odpověď na dopis paní Šánové), znovu odesláno 15.11.2018 datovou schránkou
 • paní místostarostka v kontaktu s paní Šánovou,  v jednání
 • řešit zároveň s autobusovým zálivem i stáním na kontejnery
 • předpoklad realizace 2020 (žádost o dotaci podzim 2019)

 

 

 

 

 1. zaměření a obnovení cest
 • p.č. 8620 je již ve vlastnictví města, byla směněna, SMS na KÚ podána 19.10.2018
 • cesta byla vytyčena, prořezána, proběhne obnova zeleně: oKS  do 15.03.2019
 • oKS zajistí do 15.května.2019
 • prořezána Fouskova cesta (včetně náhradní výsadby), provést i na Staré cestě: vegetační klid: podzim 2019 jaro 2020: pouze nejnutnější bezpečnostní řezy (viz. Bod 6)

 

 1. žádost o kanalizaci – dlouhodobě
 • PRVKUK: napojeno
 • rok 2020: požádat o dotaci na projektovou dokumentaci společně se SVAK

 

 1. žádost o zaměření Hraniční cesty
 • osloven  majetkoprávní  odbor, ústně osloven Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – ČR – o způsobu převodu p.č. 8605 (část cesty u silnice I.tř-I/19), bude podána písemná žádost
 • písemná žádost byla zaslána ÚZSVM dne 23.5.2018. Ze strany ÚZSVM (ústav pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních) je připravován převod, zaslána žádost o vyjádření na odbor dopravy: v řešení ÚZSVM:  smlouva z UZSVM přišla ke schválení. Bude ji schvalovat ZM města 14.3.2019. Po podpisech bude pozemek vložen  k zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
 • smlouva je uzavřena a 2.4.2019 byla vložena do katastru nemovitostí k zápisu vlastnického práva  pro město, zjistit zda je již zapsána: vklad do KN byl zapsán 24.4.2019 (město je vlastníkem od právních účinků dne 2.4.2019).
 • výhledově zaměřit a domluvit s majiteli případnou směnu

 

 

 1. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)
 • červen 2018 na oŽP předán podnět k poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, ZD Nové Město pozváno k přestupkovému řízení: s předsedou družstva byl konzultován stav
 • 31.08. 2018 znovu vytyčeno
 • oŽP v kontaktu s předsedou ZD, jednání s ing. Zajíčkem oŽP plánované na konec III/19

do konce příštího týdne (19.04.) oseje cestu trávou a nebude ji už orat. Oznámí, až bude osetí hotovo, oŽP provede kontrolu na místě

 • místní šetření 10.09.2019: zjištěno: výkopová zemina + suť byla na náklady ZD odvezena, propustek neodvezen, cesta dle zjištění není dlouhodobě užívána

 

 1. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení:
 • v období vegetačního klidu: podzim 2019 - jaro 2020: budou provedeny nejnutnější bezpečnostní řezy (viz. Bod 2)

 

 1. Na základě budoucí KS byla uzavřena v prosinci 2016 (zápis v KN  v lednu 2017)  kupní smlouva na první část pozemku pro hřiště v Mělkovicích, a to p.č. 8701/12 kú Město Žďár

zároveň byla uzavřena budoucí KS na druhou část pozemku p.č. 8701/11,  Kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu -cca 40 změn (mimo jiné i na p.č. 8937/1-vlastník ing. Svatoň), (nyní je zpracovaná nabídka na změnu č. 2, proběhlo výběrové řízení na projektanta – bude výběr projektanta, zadání změny, společné projednání, veřejné projednání (dotčené orgány, námitky), projednávání min.1-2 roky, poté schválení změny v ZM.

 

 

 1. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín (z důvodu problematického přístupu k pozemku: hrací plocha): OV upřesní požadavek:  jedná se hlavně o pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o pozemek p.č. 8699: v jednání
 • jednání proběhne v rámci časových možností
 • zkusit směnit zároveň s probíhající směnou: oRUP eviduje

 

 

 

 

Radonín

 

1. Kanalizace: výstavba – předpoklad: dle sdělení SVAK: rok 2021

 • ve fázi přípravy projektové dokumentace 2019, projekt zadává a hradí Svak, v rozpočtu města proto není. Předpokládáme, že objednají DÚR (dokumentace územní rozhodnutí) DSP (dokumentace pro stavební povolení) a prováděcí PD (projektová dokumentace).
 • probíhá zpracování projektu zajišťované Svakem:  DUR (dokumentace územní rozhodnutí) zpracovává, projednávají se věcná břemena
 • komunikace mezi projektantem a místnímu je velmi špatná: bez předchozí domluvy provádí místní šetření: SVAK upozorněn, požádán o předání kontaktu na předsedu OV projektantovi
 • projekt zadává a hradí Svak, není v rozpočtu města

 

2.  stav plánované cyklostezky, propojení:  ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku)

 • vytyčena, přislíbena směna pozemků  vlastníka na část cesty, na pozemkový úřad v Jihlavě byla zaslána žádost o převod pozemku p.č. 7729/2
 • p.č. 7729/2 žádost o převod pozemku na Státní pozemkový úřad v Jihlavě zaslána dne 13.3.2019
 • p.č. 7723/1 rozšíření cesty: projednáno s vlastníkem pozemku, návrh geometrického plánu na směnu části pozemků 7732/1 a 7732/2 za části pozemků 7733 a7734 ve vlastnictví města, po upřesnění výměr dle návrhu GP – vyhlášení záměru na doplnění původního záměru  – dnes v RM 17.6.2019, předpoklad pro uzavření směnné smlouvy: po schválení v ZM v září: 05.09.2019: schváleno, směnná smlouva připravena k podpisu s vlastníkem pozemku

 

 1. dotaz na cyklostezku Hettich – nádraží  
 • v plánu jsou piktogramy na křižovatce Jihlavská x Chelčického –Chelčickou – Nádražní – 1. Máje ke stezce na Farských

 

požadavky:

 • úklid cyklostezky, čištění struh, objednáno: dle počasí do 30.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselíčko

 

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč     2018: 650.000Kč         2019: 100.000Kč
 • stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV
 • objednána studia: předpoklad zpracování leden 2020

 

 1. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

 

 1. digitalizace,  mapování :
 • proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021

 

 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 

 1. aktuální stav cyklostezky:  Žďár – Mělkovice - Veselíčko
 • nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty
 • v jednání, dlouhodobě

 

požadavky:

 • prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19: dle aktuálního stavu stromů budou provedeny pouze případné řezy zajišťující bezpečnost na pozemcích města: vegetačních klid:  listopad – březen 2020
 • úprava prostoru, plot kolem hřiště:  zasláno vyjádření od OV na oKS s variantami řešení
 • oprava cesty parc.č.1591/2:  objednáno, dle počasí září 2019
 • Fi ZETA: zničení, prořezání komunikace z důvodu napojení na kanalizaci uvedení do původního stavu: opraveno 08.07.2019           
 • přemístění,  posunutí všech tří kontejnerů:  elektro, olej, kov: přesunuto

pořízení dalších plast, sklo a papírdle fin.možností oKS rok 2019 případně 2020

 • hřiště:  4 lavičky: oprava:  oKS prověří stav, zajistí do konce roku 2019
 • pořízení nových laviček (hasičárna, KD, obchod, autobusová zastávka)
 • zajištění odvozu autovraku umístěného u silnice č.19
 • nákup vybavení do KD: stoly, židle, lavičky do šaten, věšáky
 • čištění strouhy Veselíčko: září dle počasí
 • odstranění skládky u hasičárny: předáno oKS

 

 

V červnu proběhla oprava části povrchu komunikace od I/19.

Na opravu komunikace byla poskytnuta krajská dotace. Protože část komunikace směrem k silnici I/19 nebyla ještě stále majetkově vypořádána a zanesena do katastru nemohla být předmětem dotace. Délka úseku byla zvolena podle předpokládaných nákladů na podílu města.  

 

 

 

 

 

 

Stržanov

 

 

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

 • vydáno: spojené územní a stavební řízení – dotace (IROP 72. výzva)

lhůta pro podání dotací: do září (cca 6 měsíců trvá hodnocení projektu), realizace bude záležet i na povolení uzavírky silnice I/37

 • žádost podána ze SFDI 15.01.2018: žádost schválena
 • v červenci podpořen projekt Cyklodopravy z IROP – zahrnující mj. i cyklostezku do Stržanova. Realizace 2019-2020. Preference na cyklostezku do Stržanova v r. 2019.
 • výběrové řízení na cyklostezky (projekt IROP) - probíhá komise pro posouzení a hodnocení nabídek  (výsledek cca začátek dubna)
 • podepsána smlouva o dílo se společností PORR a.s., začala realizace-odstranění dřevin do konce března, v minulém týdnu (od 25.3.) bylo předáno staveniště a  stavba byla vytyčena a zahájena.
 • probíhá realizace: předpoklad ukončení srpen 2020

 

2. Budova školy:

 • (špaletová) okna: předpoklad červenec-srpen, očekáváme další nabídky: objednáno, dodání do 30.09.2019

 

3. Opona:

 • uskladnění na depozitáři regionálním muzeu: z důvodu šetrného uskladnění odborníky
 • nahlásíme jako nález, zveřejníme: 3 roky, pokud se nikdo nepřihlásí, zařadíme do majetku
 • následně zvážíme restaurování odborníky, certifikovanými restaurátory
 • zpět dána, převezena do Stržanova na vytipované místo OV
 • zaslán dopis od paní místostarostky paní předsedkyni OV (předán na vědomí Regoinálnímu muzeu), jako nález bude opona nahlášena po uskladnění na muzeu
 • předběžně domluveno na předání pracovníkům muzea dne 16.04.2019, kteří na místě posoudí stav, posoudí, zda se bude opona restaurování
 • doporučení MUZEA: v případě výměny oken zvolit dřevěná, překrýt textilií, ponechat na místě
 • dle sdělení TSBM v plánu dřevěná okna (předpoklad realizace do konce srpna, viz.bod 3).  
 • vyplnit záznam o nálezu: OV, po té je možné zveřejnění

 

4. Rozhlas

 • žádost o opravu: v některých částech místní části je sice slyšet, ale zvuk se tříští, není rozumět: Servisní organizace přijede za vhodnějších klimatických podmínek, aby provedla všechny požadavky, které odbor KS eviduje, konec července
 • vyčkat s opravou rozhlasu po položení kabelů  E.On do země
 • opraveno viz. různé: stále velmi málo srozumitelné

 

5. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty

 • schůzka se zástupcem    SUBREGIONU  proběhla 14.01.2019 
 • probíhá jednání s CHKO, panem Kinsky, vyřizuje se ÚZEMNÍ SOUHLAS (společný pro celý SUBREGION)

 

 

 1. úsekový radar
 • Kraj Vysočina dotaci neposkytuje, SFDI dotaci na tento typ investice také neposkytuje, MMR dotaci neposkytuje: v minulosti bylo několik dotací tohoto typu, dnes ji poskytuje max. jeden kraj v celé ČR a to pouze informativní cedule aktuální rychlosti
 • dlouhodobě-výhledově

 

 1.  plynofikace místní části: oslovení dodavatele plynu zda má zájem:  I. zjištění zájmu místních o službu.

 

 1. rybníček u kapličky:
 • čerpadlo: instalace září  
 • předán klíč od výpustního zařízení u rybníku

 

 1. Společností E.ON došlo k odstranění starých sloupů, na kterých bylo zároveň i vedení pro pevné linky. CETIN byl osloven s žádostí o zvážení možnosti uvedení pevných linek k funkčnosti.

Vyjádření specialisty pro výstavbu sítí: V části obce Stržanov došlo k rušení sloupových podpěr v majetku e-on. Na těchto podpěrách byly umístěny i kabely společnosti Cetin a.s.. Po zrušení podpěr a demontáži kabelů již nemá společnost Cetin a.s. v této části obce síť, kterou by mohla nabídnout operátorům pro poskytnutí služeb. V obci se nyní neuvažuje o investiční výstavbě nové sítě.

 

 1.  Cedule STRŽ, umístění:  během září dle dokončení prací.

 

 

Další schůzka:  v úterý 30.10.2019 15:00 hod v zasedací místnosti zastupitelstva města

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 30.10.2019

 

 

Přítomni: Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Jana Blažíčková, Jaroslav Blažíček, Olga Strašilová, Miloš Brabec, Lubomír Mokrý, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Radka Remarová

 

 

Různé:

 

· odvoz vyřazených elektrospotřebičů na sběrný dvůr bezplatně zajistí SDH Žďár nad Sázavou Zámek 2 · informace o výzvě se 100% dotací na stromy (výzva 09/2019) zasláno dne: 08.10.2019

· doporučený vegetační klid: listopad-březen.

· zápisy ze setkání OV s vedením:

ü Mělkovice: zveřejněno na webových stránkách místní části

ü Veselíčko: zveřejněno na webových stránkách místní části

ü Stržanov: ve vývěsce

ü Radonín: xxx

· prořez větví: v případě havarijního stavu OV ozorní oKS

 

 

Mělkovice

 

1. chodník podél komunikace:

· 20. 9. proběhlo jednání s majiteli pozemků + oRUP, oP, projektant Ing. Leoš Pohanka (od vlastníků byly vzneseny drobné požadavky, které se zapracovávají)

· projekt upraven, následuje oslovení majitelů pozemku, OV nabídl pomoc

· zaslány požadavky paní Šánové (parc.č. 6734/13 v k.ú. Město Žďár), osadní výbor bude paní Šánovou kontaktovat, o jednání bude vedení města informovat (dne 27.08.2018 zaslán email, odpověď na dopis paní Šánové), znovu odesláno 15.11.2018 datovou schránkou

· řešit zároveň s autobusovým zálivem i stáním na kontejnery

· předpoklad realizace 2021, v řešení majetkoprávní vztahy

 

 

2. zaměření a obnovení cest

· p.č. 8620 ve vlastnictví města

· provést prořez na Staré cestě v době vegetačního klidu, jaro 2020: pouze nejnutnější bezpečnostní řezy

 

 

3. žádost o kanalizaci – dlouhodobě

· PRVKUK: napojeno

· rok 2020: požádat o dotaci na projektovou dokumentaci společně se SVAK

 

4. žádost o zaměření Hraniční cesty

· p.č. 8605: smlouva je uzavřena a 2.4.2019 byla vložena do katastru nemovitostí k zápisu vlastnického práva pro město, zjistit zda je již zapsána: vklad do KN byl zapsán 24.4.2019 (město je vlastníkem od právních účinků dne 2.4.2019)

· výhledově zaměřit a domluvit s majiteli případnou směnu:

ü v současné době není rozhodnuto o plánu akce, nejsou stanoveny technické podmínky ani finanční prostředky. Z tohoto důvodu vytyčení a zaměření městských pozemků bude provedeno až před samotnou konkrétní realizací opravy komunikace, a to na pozemcích města. Vzhledem k počtu dotčených účastníků bude majetkově řešeno v případě, že oprava na městských pozemcích nebude z technických důvodů možná

 

5. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)

· červen 2018 na oŽP předán podnět k poškození fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy, ZD Nové Město pozváno k přestupkovému řízení: s předsedou družstva byl konzultován stav

· 31.08. 2018 znovu vytyčeno

· místní šetření 10.09.2019: zjištěno: výkopová zemina + suť byla na náklady ZD odvezena, propustek neodvezen, cesta dle zjištění není dlouhodobě užívána

· na KÚ Veselíčko závora, znemožněn průjezd: zjistit na jakém pozemku, důvod umístění (schůzka na místě samém s OV Veselíčko a OV Mělkovice 06.11.2019 v 14:00)

 

6. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení:

· v období vegetačního klidu: jaro 2020: budou provedeny nejnutnější bezpečnostní řezy (viz. Bod 2)

 

7. Na základě budoucí KS byla uzavřena v prosinci 2016 (zápis v KN v lednu 2017) kupní smlouva na první část pozemku pro hřiště v Mělkovicích, a to p.č. 8701/12 kú Město Žďár

zároveň byla uzavřena budoucí KS na druhou část pozemku p.č. 8701/11, Kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu -cca 40 změn (mimo jiné i na p.č. 8937/1-vlastník ing. Svatoň), (nyní je zpracovaná nabídka na změnu č. 2, proběhlo výběrové řízení na projektanta – bude výběr projektanta, zadání změny, společné projednání, veřejné projednání (dotčené orgány, námitky), projednávání min.1-2 roky, poté schválení změny v ZM.

 

8. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín (z důvodu problematického přístupu k pozemku: hrací plocha): OV upřesní požadavek: jedná se hlavně o pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o pozemek p.č. 8699: v jednání

· zkusit směnit zároveň s probíhající směnou: oRUP eviduje

 

požadavky:

· zajistit úklid na zastávkách

· zařadit nákup kontejneru (přislíbeno spolufinancování TSBM): do rozpočtu města na rok 2020

 

 

 

 

Radonín

 

1. Kanalizace: výstavba – předpoklad: dle sdělení SVAK: rok 2021

· probíhá zpracování projektu zajišťované Svakem: DUR (dokumentace územní rozhodnutí) zpracovává, projednávají se věcná břemena

· projekt zadává a hradí Svak, není v rozpočtu města

· havarijní stav stávající jednotné zjištěn při poruše letos, oKS doporučuje okamžitě projektovat i novou dešťovou kanalizaci, upozornit oRUP, spojit projektantem informovat o zjištění havarijního stavu dešťové kanalizaci, předat projekt oKS

 

2. stav plánované cyklostezky, propojení: ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku)

· vytyčen p.č. 7729/2 žádost o převod pozemku na Státní pozemkový úřad v Jihlavě zaslána dne 13.3.2019

· p.č. 7723/1 rozšíření cesty: projednáno s vlastníkem pozemku, návrh geometrického plánu na směnu části pozemků 7732/1 a 7732/2 za části pozemků 7733 a7734 ve vlastnictví města, po upřesnění výměr dle návrhu GP – vyhlášení záměru na doplnění původního záměru – dnes v RM 17.6.2019, předpoklad pro uzavření směnné smlouvy: po schválení v ZM v září: 05.09.2019: schváleno, směnná smlouva připravena k podpisu s vlastníkem pozemku

· kupní smlouva s vlastníkem pozemku podepsána, v týdnu 29.10. – 01.11.2019 bude podána kupní smlouva do katastru nemovitostí k provedení vkladu vlastnického práva

 

3. dotaz na cyklostezku Hettich – nádraží

· v plánu jsou piktogramy na křižovatce Jihlavská x Chelčického –Chelčickou – Nádražní – 1. Máje ke stezce na Farských

 

požadavky:

· úklid cyklostezky, čištění struh, objednáno: dle počasí do 30.09.2019 provedeno

· vyčištění košů na cyklostezce: jaro 2020

· oprava rozježděné cesty po plemenářích

 

 

Veselíčko

 

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč 2019: 100.000Kč

· stanovit pravidla pro užívání KD soukromou osobou – v řešení s OV

· objednána studia: předpoklad zpracování leden 2020: převod 100.000Kč na rok 2020 platba studie

· návrh rozpočtu na rok 2020

· prověřit využití dotace: zatím není žádná vhodná dotace

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021

 

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

5. aktuální stav cyklostezky: Žďár – Mělkovice - Veselíčko

· nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty

· v jednání, dlouhodobě

 

požadavky:

· prořez stromů okolo místní komunikace k hlavní silnici I/19: dle aktuálního stavu stromů budou provedeny pouze případné řezy zajišťující bezpečnost na pozemcích města: vegetačních klid: provedeno

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: zasláno vyjádření od OV na oKS s variantami řešení – na SÚ podáme variantu dřevěný plot: předpoklad v roce 2020

· přemístění, posunutí všech tří kontejnerů: elektro, olej, kov: přesunuto

pořízení dalších plast, sklo a papír dle fin.možností oKS rok 2019 případně 2020

· hřiště: 4 lavičky: oprava: probíhá

· pořízení nových laviček (hasičárna, KD, obchod, autobusová zastávka) – prozatím neřešeno, bude nejprve řešen standard provedení laviček pro místní části

· zajištění odvozu autovraku umístěného u silnice č.19 - odvezen: 19.09.2019

· nákup vybavení do KD: stoly, židle, lavičky do šaten, věšáky: některé již nakoupeny z položky OV

· čištění strouhy Veselíčko: tento týden bude pokračováno: předat info OV kdy

· odstranění skládky u hasičárny: předáno oKS - uklizeno

· zatrubnění otevřené kanalizační strouhy: oKS dal podklad do návrhu rozpočtu (nutné nejdříve zpracovat PD, dle finančních možností města

· doplnění sanitárních věcí: OV zašle soupis emailem

 

 

 

 

Stržanov

 

Dlouhodobé investice:

· oprava školy – okna II.část

· zprovoznění studní (užitková voda)

· plynofikace

 

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

· probíhá realizace: předpoklad ukončení srpen 2020

 

2. Budova školy:

· (špaletová) okna I.část: hotovo

 

3. Opona:

· vyplnit záznam o nálezu: OV, po té je možné zveřejnění

· nahlásíme jako nález, zveřejníme: 3 roky, pokud se nikdo nepřihlásí, zařadíme do majetku

· následně zvážíme restaurování odborníky, certifikovanými restaurátory

 

4. Rozhlas

· proběhlo seřízení, znovu bude kontrola při nejbližším servisu: termín sdělit OV

 

5. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty

· schůzka se zástupcem SUBREGIONU proběhla 14.01.2019

· probíhá jednání s CHKO, panem Kinsky, vyřizuje se ÚZEMNÍ SOUHLAS (společný pro celý SUBREGION)

 

 

6. úsekový radar

· Kraj Vysočina dotaci neposkytuje, SFDI dotaci na tento typ investice také neposkytuje, MMR dotaci neposkytuje: v minulosti bylo několik dotací tohoto typu, dnes ji poskytuje max. jeden kraj v celé ČR a to pouze informativní cedule aktuální rychlosti

· dlouhodobě-výhledově

 

 

7. Propad kanálů: v řešení

 

8. Cedule STRŽ: probíhá oprava držáku, cedule uložena, při nejbližší cestě plošiny bude instalováno.

 

 

Další schůzka: ve středu 18.12.2019 15:00 v zasedací místnosti zastupitelstva města

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář