Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze OV s vedením města 2020

7. 1. 2020

 

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 18.12.2019

 

 

Přítomni: Ing. Martin Mrkos ACCA, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Josef Klement, Jana Blažíčková, Olga Strašilová, Lubomír Mokrý, Ing. Jan Zástěra, Jiří Pavelka, Radka Remarová

 

 

Poděkování:

Místní části Stržanov a Veselíčko za organizaci vánočního charitativního tvoření.

 

 

Různé:

· odvoz vyřazených elektrospotřebičů na sběrný dvůr bezplatně zajistí SDH Žďár nad Sázavou Zámek 2

· doporučený vegetační klid: listopad-březen.

· nahlášení akcí konaných v místních částech

 

 

Schválený rozpočet na rok 2020

 

Položka Osadní výbory: 206 tis. Kč – částka 333 Kč na obyvatele místní části, z toho:

Mělkovice 41 000 Kč (124 obyv.)

Radonín 21 000 Kč (63 obyv.)

Stržanov 83 000 Kč (248 obyv.)

Veselíčko 61 000 Kč (185 obyv.)

dle Pravidel pro čerpání příspěvku schválených RM dne 14. 12. 2015 a počtu obyvatel k 1. 9. 2019.

 

 

Zvýšení poplatků za psy pro místní části:

· úpravou obecně závazné vyhlášky, schválené zastupitelstvem města dne 12.12.2019, platné od 01.01.2020, dojde k zvýšení poplatků za psy: https://data.zdarns.cz/deska/D0043394.pdf

· v diskusi zástupci OV vyjádřili nesouhlas se skokovým navýšením

 

Ceny za svoz odpadu, změny pro rok 2020:

· dne 12.12.2019 na zasedání zastupitelstva města projednávána nová vyhláška, která byla schválena v navrženém znění, nedojde ke změně výše platby pro občany.

 

 

 

Mělkovice

 

1. chodník podél komunikace:

· předpoklad realizace 2021, v řešení majetkoprávní vztahy:

ü není souhlas majitelky pozemku dotčeného stavbou, v případě řešení jinou variantou, která byla zvažována, v takovém případě nebude moci by město žádat o dotaci a bude ji muset hradit z rozpočtu. Hrubý odhad nákladů je: 5,5 mil Kč.

 

2. zaměření a obnovení cest

· provést prořez na Staré cestě v době vegetačního klidu, jaro 2020: pouze nejnutnější bezpečnostní řezy: provedeno i kácení vč. náhradní výsadby

 

3. žádost o kanalizaci – dlouhodobě

· PRVKUK: napojeno

· rok 2020: požádat o dotaci na projektovou dokumentaci společně se SVAK

 

4. žádost o zaměření Hraniční cesty

· p.č. 8605: město je vlastníkem od právních účinků dne 2.4.2019

· výhledově zaměřit a domluvit s majiteli případnou směnu:

ü v současné době není rozhodnuto o plánu akce, nejsou stanoveny technické podmínky ani finanční prostředky. Z tohoto důvodu vytyčení a zaměření městských pozemků bude provedeno až před samotnou konkrétní realizací opravy komunikace, a to na pozemcích města. Vzhledem k počtu dotčených účastníků bude majetkově řešeno v případě, že oprava na městských pozemcích nebude z technických důvodů možná

 

5. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)

· 31.08.2018 znovu vytyčeno, místní šetření 10.09.2019: zjištěno: výkopová zemina + suť byla na náklady ZD odvezena, propustek neodvezen, cesta dle zjištění není dlouhodobě užívána

· na KÚ Veselíčko závora, znemožněn průjezd:

závoru umístilo Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s., z důvodu černých skládek, pozemky p.č. 1354/1, 1573/2: probíhá směna po zapsání na KÚ zvážíme odstranění závory

 

6. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení (v období vegetačního klidu: jaro 2020: budou provedeny nejnutnější bezpečnostní řezy)

 

7. p.č. 8701/12 leden 2017 uzavřena kupní smlouva

pč.č 8701/11 leden 2017 uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu: termín závisí na projednávání návrhu zadání a návrhu změny č. 2 ÚP s dotčenými orgány a s veřejností. Nejdříve bude schváleno zadání změny (2/ 2020) a změna č. 2 územního plánu by mohla být zastupitelstvem města vydána za 1 rok od schválení zadání v ZM.

 

8. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín (z důvodu problematického přístupu k pozemku: hrací plocha): pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o pozemek p.č. 8699: v jednání

· zkusit směnit zároveň s probíhající směnou: oRUP eviduje

 

 

 

 

Radonín

 

1. Kanalizace: výstavba – předpoklad: dle sdělení SVAK: rok 2021

· probíhá zpracování projektu zajišťované Svakem: DUR (dokumentace územní rozhodnutí) zpracovává, projednávají se věcná břemena

· projekt zadává a hradí Svak, není v rozpočtu města

· havarijní stav stávající jednotné zjištěn při poruše letos, oKS doporučuje okamžitě projektovat i novou dešťovou kanalizaci, upozornit oRUP, spojit projektantem informovat o zjištění havarijního stavu dešťové kanalizaci, předat projekt oKS: nutno uložit ORUP zahrnutí projektu do přípravy

 

2. stav plánované cyklostezky, propojení: ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku)

· vytyčen p.č. 7729/2 žádost o převod pozemku na Státní pozemkový úřad v Jihlavě zaslána dne 13.3.2019

· p.č. 7723/1 rozšíření cesty: projednáno s vlastníkem pozemku, návrh geometrického plánu na směnu části pozemků 7732/1 a 7732/2 za části pozemků 7733 a7734 ve vlastnictví města, po upřesnění výměr dle návrhu GP – vyhlášení záměru na doplnění původního záměru – dnes v RM 17.6.2019, předpoklad pro uzavření směnné smlouvy: po schválení v ZM v září: 05.09.2019: schváleno, směnná smlouva připravena k podpisu s vlastníkem pozemku

· kupní smlouva s vlastníkem pozemku podepsána, v týdnu 29.10. – 01.11.2019 bude podána kupní smlouva do katastru nemovitostí k provedení vkladu vlastnického práva

 

3. dotaz na cyklostezku Hettich – nádraží

· v plánu jsou piktogramy na křižovatce Jihlavská x Chelčického –Chelčickou – Nádražní – 1. Máje ke stezce na Farských

 

požadavky:

· úklid cyklostezky, čištění struh, objednáno: dle počasí do 30.09.2019 provedeno

· vyčištění košů (kanály) na cyklostezce: jaro 2020

· oprava rozježděné cesty po plemenářích: opraveno, kontrola jaro 2020 oKS + OV + plemenáři

· prořez stromů na cyklostezce

 

 

Veselíčko

 

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· rozpočet 2017: 650.000Kč 2018: 650.000Kč 2019: 100.000Kč

· dne: 19.12.2019 ve 12.00 hodin proběhne schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde budou předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku. Na KD Veselíčko proběhlo dle sdělení ing. Pelikána setkání s architektem města ing. Arch. Ryškou, kde projednávali možnosti řešení, předloženy budou panu Ing. Milanu Petrovi ve čtvrtek na plánované schůzce: členové osadního výboru budou pozváni na schůzku, informováni (leden 2020).

 

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

 

3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021

 

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 

5. aktuální stav cyklostezky: Žďár – Mělkovice - Veselíčko

· nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty

· v jednání, dlouhodobě

 

požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: zasláno vyjádření od OV na oKS s variantami řešení – na SÚ podáme variantu dřevěný plot: předpoklad v roce 2020

pořízení dalších plast, sklo a papír dle fin. možností oKS rok 2019 případně 2020

· pořízení nových laviček (hasičárna, KD, obchod, autobusová zastávka) – prozatím neřešeno, bude nejprve řešen standard provedení laviček pro místní části

· zatrubnění otevřené kanalizační strouhy: oKS dal podnět do návrhu rozpočtu (není zahrnuto v rozpočtu 2020: ověřit požadavek z oS: MSTK)

· prořez stromů komunikace od I/19: OV upřesní požadavek (zákres do mapky)

 

 

 

Stržanov

 

Dlouhodobé investice:

· oprava školy – okna II.část

· zprovoznění studní (užitková voda)

· plynofikace

 

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

· probíhá realizace: předpoklad ukončení srpen 2020

 

2. Budova školy:

· (špaletová) okna I.část: hotovo

 

3. Opona:

· vyplnit záznam o nálezu: OV, po té je možné zveřejnění

· nahlásíme jako nález, zveřejníme: 3 roky, pokud se nikdo nepřihlásí, zařadíme do majetku

· následně zvážíme restaurování odborníky, certifikovanými restaurátory

 

 

4. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty

· schůzka se zástupcem SUBREGIONU proběhla 14.01.2019

· probíhá jednání s CHKO, panem Kinsky, vyřizuje se ÚZEMNÍ SOUHLAS (společný pro celý SUBREGION)

 

5. úsekový radar

· Kraj Vysočina dotaci neposkytuje, SFDI dotaci na tento typ investice také neposkytuje, MMR dotaci neposkytuje: v minulosti bylo několik dotací tohoto typu, dnes ji poskytuje max. jeden kraj v celé ČR a to pouze informativní cedule aktuální rychlosti

· dlouhodobě-výhledově

 

6. Propad kanálů: v řešení

 

7. Cedule STRŽ: probíhá oprava držáku, cedule uložena, při nejbližší cestě plošiny bude instalováno.

 

8. Objednán herní prvek na stávající hřiště (termín dodání cca březen 2020), požádána architektka, krajinářka města o přípravu, návrh (před dodáním herního prvku)

 

 

Další schůzka: ve čtvrtek 20.02.2020 15:00 v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala: Radka Remarová

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 20.02.2020

 

 

Přítomni:  Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Josef Klement, Jana Blažíčková, Miloš Brabec, Olga Strašilová, Adam Jelínek, Lubomír Mokrý, Ing. Jan Zástěra, Radka Remarová 

 

Poděkování členům osadních výborů za práci, spolupráci.

 

 

 

Mělkovice

 

1. chodník podél komunikace

 • předpoklad realizace 2021, v řešení majetkoprávní vztahy:
  • není souhlas majitelky pozemku dotčeného stavbou, v případě řešení jinou variantou, která byla zvažována, v takovém případě nebude moci by město žádat o dotaci a bude ji muset hradit z rozpočtu. Hrubý odhad nákladů je: 5,5 mil Kč.

 

2. žádost o kanalizaci – dlouhodobě

 • PRVKUK: napojeno
 • rok 2020: požádat o dotaci na projektovou dokumentaci společně se SVAK

 

3. žádost o zaměření Hraniční cesty

 • p.č. 8605: město je vlastníkem od právních účinků dne 2.4.2019
 • výhledově zaměřit a domluvit s majiteli případnou směnu:
 • v současné době není rozhodnuto o plánu akce, nejsou stanoveny technické podmínky ani finanční prostředky. Z tohoto důvodu vytyčení a zaměření městských pozemků bude provedeno až před samotnou konkrétní realizací opravy komunikace, a to na pozemcích města. Vzhledem k počtu dotčených účastníků bude majetkově řešeno v případě, že oprava na městských pozemcích nebude z technických důvodů možná.

 

4. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)

 • 31.08.2018 znovu vytyčeno, místní šetření 10.09.2019: zjištěno: výkopová zemina + suť byla na náklady ZD odvezena, propustek neodvezen, cesta dle zjištění není dlouhodobě užívána
 • na KÚ Veselíčko závora, znemožněn průjezd

závoru umístilo Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s., z důvodu černých skládek, pozemky p.č. 1354/1, 1573/2: probíhá směna po zapsání na KÚ zvážíme odstranění závory: vklad vlastnického práva k pozemkům pro město byl katastrálním úřadem proveden dne 22.11.2019: odstranit závoru

 

5. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění      stavu, dořešení (v období vegetačního klidu: jaro 2020 budou provedeny nejnutnější bezpečnostní řezy)

 

6.  p.č. 8701/12          leden 2017 uzavřena kupní smlouva

     pč.č 8701/11          leden 2017 uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu:  termín závisí na projednávání návrhu zadání a návrhu změny č. 2 ÚP s dotčenými orgány a s veřejností. Nejdříve bude schváleno zadání změny (2/ 2020) a  změna č. 2 územního plánu by mohla být zastupitelstvem města vydána za 1 rok od schválení zadání v ZM

 

7. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín (z důvodu problematického přístupu k pozemku: hrací plocha): pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o pozemek p.č. 8699: v jednání

 • zkusit směnit zároveň s probíhající směnou: oRUP eviduje

 

8. vybudování veřejného osvětlení v jedné ulici na Mělkovicích, konkrétně na staré cestě, požadavek se týká části s 1 rodinným domem (RD), zahradami po druhé straně.

KS nedoporučuje realizovat. Pro cestu, kde z jedné strany není žádný obytný objekt a z druhé strany pouze 1 RD a která vede do polí nepovažujeme za ekonomické rozšiřovat nyní VO. Přímo na hranici (špice u silnice) soukromého pozemku dnes již světlo VO umístěno je. Vlastník obydleného objektu může zřídit na svém pozemku své vlastní přístupové osvětlení.

 

9. Uzemní plán Mělkovice: žádost o zajištění schůzky s městským architektem.

 

10. V případě nutnosti mimořádného hlášení městským rozhlasem, požádat městskou policii.

 

 

 

Radonín

 

1. Kanalizace: výstavba – předpoklad: dle sdělení SVAK: rok 2021

 • probíhá zpracování projektu zajišťované Svakem:  DUR (dokumentace územní rozhodnutí) zpracovává, projednávají se věcná břemena
 • projekt zadává a hradí Svak, není v rozpočtu města
 • havarijní stav stávající jednotné zjištěn při poruše letos,  oKS doporučuje okamžitě projektovat i novou dešťovou kanalizaci, upozornit oRUP, spojit projektantem informovat o zjištění havarijního stavu dešťové kanalizaci, předat projekt oKS: nutno uložit ORUP zahrnutí projektu do přípravy
 • projektuje se i dešťová kanalizace  

 

2.  stav plánované cyklostezky, propojení:  ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku)

 • vytyčen p.č. 7729/2 žádost o převod pozemku na Státní pozemkový úřad v Jihlavě zaslána dne 13.3.2019 – smlouva uzavřena, vklad vlastnického práva k pozemku pro město byl katastrálním úřadem proveden dne 5.2.2020
 • p.č. 7723/1 rozšíření cesty: projednáno s vlastníkem pozemku, návrh geometrického plánu na směnu části pozemků 7732/1 a 7732/2 za části pozemků 7733 a7734 ve vlastnictví města, po upřesnění výměr dle návrhu GP – vyhlášení záměru na doplnění původního záměru  – dnes v RM 17.6.2019, předpoklad pro uzavření směnné smlouvy: po schválení v ZM v září: 05.09.2019: schváleno, směnná smlouva připravena k podpisu s vlastníkem pozemku
 • směnná smlouva s vlastníkem pozemku podepsána, v týdnu 29.10. – 01.11.2019 bude podána smlouva do katastru nemovitostí k provedení vkladu vlastnického práva  - vklad vlastnického práva k pozemku p.č. 7732/3 pro město (rozšíření cesty) a vklad vlastnického práva  k pozemkům p.č. 7733/2 a p.č. 7734/1 pro p. Kvapila byl katastrálním úřadem proveden dne 5.12.2019

 

 1. dotaz na cyklostezku Hettich – nádraží  
 • v plánu jsou piktogramy na křižovatce Jihlavská x Chelčického –Chelčickou – Nádražní – 1. Máje ke stezce na Farských

 

požadavky:

 • vyčištění košů (kanály) na cyklostezce:  jaro 2020
 • oprava rozježděné cesty po plemenářích: opraveno, kontrola jaro 2020 oKS + OV + plemenáři
 • prořez stromů na cyklostezce

 

 

Veselíčko

 

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

 • rozpočet 2017: 650.000Kč     2018: 650.000Kč         2019: 100.000Kč
 • dne 22.01.2020 proběhla schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde byly předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku: výstup: prověřit, provést: statika, mykologický průzkum (krovy), cenový odhad
 • požadavek na vymalování a zprovoznění topení 2 místností v I.patře z důvodu využití i pro schůze hasičů: prověřit funkčnost stávajícího topení
 1. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

 

 1. digitalizace,  mapování :
 • proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021

 

 1. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ
 • napojení od vlakové zastávky k autobusové
 • oRUP:  zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 

 1. cyklostezka:  Žďár – Mělkovice - Veselíčko
 • nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty
 • v jednání, dlouhodobě

 

požadavky:

 • úprava prostoru, plot kolem hřiště: předpoklad v roce 2020: požadavek osadního výboru místo dřevěného, pletivový plot + popínavé rostliny, plot poptán u dodavatelů, VAS upozorňuje na nutnou úpravu trasy, proběhne šetření na místě a úprava žádosti na stavební úřad: OV bude informován
 • pořízeny další kontejnery plast, sklo a papír: dodáno 12/2019, 01/2020
 • pořízení nových laviček (hasičárna, KD, obchod, autobusová zastávka) – prozatím neřešeno, bude nejprve řešen standard provedení laviček pro místní části
 • zatrubnění otevřené kanalizační strouhy:  v jednání , dle fin.možností  zadání a vypracování projektové dokumentace rok 2020
   
 • prořez stromů komunikace od I/19
 • proběhla schůzka s panem Brabcem na místě samém. Na základě této schůzky proveden nejnutnější řez stromů (úprava podjezdné výšky, odstranění větví ve výhledu, bude podána žádost o pokácení 2 ks stromů).
 • přidat na konec Veselíčka, na stávající sloup: OV upřesní požadavek: mapka, situačka
 • oprava komunikace u kolejí (ŘSD), hlavní přejezd:  OV upřesní požadavek 

 

 

 

 

Stržanov

 

Dlouhodobé investice:

 • oprava školy – okna II. část : dle fin. možností, zvážíme II. polovině roku
 • zprovoznění studny (užitková voda): zaslat návrh na využití        
 • plynofikace

 

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

 • probíhá realizace: předpoklad ukončení srpen 2020

 

4. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty

 • schůzka se zástupcem    SUBREGIONU  proběhla 14.01.2019 
 • probíhá jednání s CHKO, panem Kinsky, vyřizuje se ÚZEMNÍ SOUHLAS (společný pro celý SUBREGION)

 

5. úsekový radar

 • Kraj Vysočina dotaci neposkytuje, SFDI dotaci na tento typ investice také neposkytuje, MMR dotaci neposkytuje: v minulosti bylo několik dotací tohoto typu, dnes ji poskytuje max. jeden kraj v celé ČR a to pouze informativní cedule aktuální rychlosti
 • dlouhodobě-výhledově

 

 1. Propad kanálů: předpoklad: jaro 2020  - bude upřesněno pochůzkou na místě

 

 1.  Cedule STRŽ:  probíhá oprava držáku, cedule uložena, při nejbližší cestě plošiny bude instalováno: není IHNED
 2. Objednán herní prvek na stávající hřiště (termín dodání cca březen 2020), požádána architektka, krajinářka města o přípravu, návrh (před dodáním herního prvku):
 • Vybrán herní prvek, městská architektka požaduje dopadovou plochu:  písek

 

 1. Na oKS požadavek na vyjádření k novému rozvodu optiky SATT(projekt)
 • předjednáno v rámci místní části, předpoklad realizace 2020
 • občané místní části mají zájem se připojit

 

 

Různé: připomenuty veškeré náměty, připomínky, které byly vzneseny dne 20.02.2020 v 9:30 na schůzi ve věci nových rozvodů SATT, za účasti pana starosty, paní Místostarostky a pana Bačovského, za OV Stržanova paní Matulková

 

 • prověřit možnosti autobusových spojů
 • nepořádek u kontejnerů, nevyvezené popelnice: ihned komunikovat s oKS
 • parkování ničení veřejné zeleně, v řešení městské policie
 • prověřit přihlašování a odhlašování trvalých pobytů: povinnosti/prověřit údaj na našich webovkách
 • zbytek starých amplionů odvézt OV pošle foto kde jsou
 • zajištění čerstvého pečiva: prostřednictvím charitativní služby, dobrovolnictvím v rámci místi části, ENPEKA nezajistí tuto službu

 

Další schůzka: ve středu 22.04.2020  15:00 v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala: Radka Remarová

 

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 27.05.2020

 

 

 

 

Přítomni: Martin Mrkos Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Josef Klement, Jana Blažíčková, Blažíček, Olga Strašilová, Radka Remarová

Omluveni: osadní výbor Mělkovice

 

Poděkování za spolupráci, součinnost během nouzovém stavu.

 

Příprava rozpočtového opatření č.3 k projednání 18.06.2020 ZM: členové osadních výborů vyjádřili svůj nesouhlas s úpravou položek místních částí, na veřejné zastupitelstvo byli pozváni.

 

Dne 17.4.2020 v odpoledních hodinách cca (17,00) po schválení předsedou Krizového štábu ORP Žďár nad Sázavou Ing. Mrkosem, ACCA provedla městská JPO II. preventivní dezinfekci veřejných prostor (v majetku města) v místních částech - Stržanov ( autobusová zastávka + lavičky na návsi), Mělkovice ( autobusová zastávka + lavičky na návsi) a Veselíčko ( autobusová zastávka + železniční, dětské hřiště u kulturního domu atd.), Radonín ( autobusová zastávka, u kontejneru na náměstíčku). Desinfekce Anti-Covid.

 

 

 

 

Mělkovice

 

1. chodník podél komunikace:

· předpoklad realizace 2021, v řešení majetkoprávní vztahy:

ü není souhlas majitelky pozemku dotčeného stavbou, v případě řešení jinou variantou, která byla zvažována, v takovém případě nebude moci město žádat o dotaci a bude ji muset hradit z rozpočtu. Hrubý odhad nákladů je: 5,5 mil Kč.

ü na základě sdělení kolegyně z odboru RÚP nedošlo po jednání na podzim 2019 s majitelkou pozemku k dohodě.

 

2. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Veselíčkem)

· PRVKUK: napojeno

· v seznamu investic v SVK tato akce není, problematika by se měla za přítomnosti pana Ing. Zlesáka, ředitele VAS projednávat na Komunální komisi

· projekt:

ü zařadit do akcí SVAK

ü projednávání navrhované akce obvyklým způsoben: (soulad s územním plánem, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení atd.)

ü časový harmonogram: doba více než 5 let

 

3. žádost o zaměření Hraniční cesty

· p.č. 8605: město je vlastníkem od právních účinků dne 2.4.2019

· výhledově zaměřit a domluvit s majiteli případnou směnu:

ü v současné době není rozhodnuto o plánu akce, nejsou stanoveny technické podmínky ani finanční prostředky. Z tohoto důvodu vytyčení a zaměření městských pozemků bude provedeno až před samotnou konkrétní realizací opravy komunikace, a to na pozemcích města. Vzhledem k počtu dotčených účastníků bude majetkově řešeno v případě, že oprava na městských pozemcích nebude z technických důvodů možná.

 

4. zrušena polní cesta mezi Mělkovicemi a Veselíčkem (1573/1)

· 31.08.2018 znovu vytyčeno, místní šetření 10.09.2019: zjištěno: výkopová zemina + suť byla na náklady ZD odvezena, propustek neodvezen, cesta dle zjištění není dlouhodobě užívána

· na KÚ Veselíčko závora, znemožněn průjezd

závoru umístilo Agroslužby Žďár nad Sázavou, a.s., z důvodu černých skládek, pozemky p.č. 1354/1, 1573/2: probíhá směna po zapsání na KÚ zvážíme odstranění závory: vklad vlastnického práva k pozemkům pro město byl katastrálním úřadem proveden dne 22.11.2019: odstranit závoru: provedeno

 

5. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy (pravděpodobně ZD) z jedné strany: oKS požádán o zjištění stavu, dořešení (v období vegetačního klidu: jaro 2020 budou provedeny nejnutnější bezpečnostní řezy) )- bezpečnostní řezy budou provedeny ve vegetačním období v průběhu roku 2020

 

6. p.č. 8701/12 leden 2017 uzavřena kupní smlouva

pč.č 8701/11 leden 2017 uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu: termín závisí na projednávání návrhu zadání a návrhu změny:

· schválení zadání změny ÚP zastupitelstvem města předpoklad ?/2020 (původní termín 02/2020)

· zapracování změn do ÚP projektantem předpoklad ?/2020

· schválení změny ÚP zastupitelstvem města předpoklad ?/2020

7. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín (z důvodu problematického přístupu k pozemku: hrací plocha): pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o pozemek p.č. 8699: v jednání

· zkusit směnit zároveň s probíhající směnou: oRUP eviduje

 

8. vybudování veřejného osvětlení v jedné ulici na Mělkovicích, konkrétně na staré cestě, požadavek se týká části s 1 rodinným domem (RD), zahradami po druhé straně.

KS nedoporučuje realizovat. Pro cestu, kde z jedné strany není žádný obytný objekt a z druhé strany pouze 1 RD a která vede do polí nepovažujeme za ekonomické rozšiřovat nyní VO. Přímo na hranici (špice u silnice) soukromého pozemku dnes již světlo VO umístěno je. Vlastník obydleného objektu může zřídit na svém pozemku své vlastní přístupové osvětlení.

 

9. Uzemní plán Mělkovice

· v průběhu roku zprostředkovat schůzku s městským architektem ohledně rozvojových plánů v místních částech (možnost výstavby nových RD)

 

10. V případě nutnosti mimořádného hlášení městským rozhlasem, požádat městskou policii.

 

 

 

 

 

Radonín

 

 

1. Kanalizace: výstavba – předpoklad: dle sdělení SVAK: rok 2021

· probíhá zpracování projektu zajišťované Svakem (zadává, hradí): DUR (dokumentace územní rozhodnutí) zpracovává, projednávají se věcná břemena

· havarijní stav stávající jednotné zjištěn při poruše v roce 2019, oKS doporučuje okamžitě projektovat i novou dešťovou kanalizaci, upozornit oRUP, spojit projektantem informovat o zjištění

havarijního stavu dešťové kanalizaci, předat projekt oKS: nutno uložit ORUP zahrnutí projektu do přípravy

· RUP byl uložen úkol zajistit projekt dešťové kanalizace. Akce byla zařazena do seznamu investičních akcí. Vzhledem k finančním možnostem nelze předpokládat, že práce budou zahájeny dřív než v roce 2021. Do té doby je nutné zajistit havarijní stav správcem.

· Projektuje se dešťová kanalizace, akce je zařazena v požadavcích, které nejsou finančně kryty.

 

2. stav plánované cyklostezky, propojení: ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku)

· vytyčen p.č. 7729/2 žádost o převod pozemku na Státní pozemkový úřad v Jihlavě zaslána dne 13.3.2019 – smlouva uzavřena, vklad vlastnického práva k pozemku pro město byl katastrálním úřadem proveden dne 5.2.2020

· p.č. 7723/1 rozšíření cesty: projednáno s vlastníkem pozemku, návrh geometrického plánu na směnu části pozemků 7732/1 a 7732/2 za části pozemků 7733 a7734 ve vlastnictví města, po upřesnění výměr dle návrhu GP – vyhlášení záměru na doplnění původního záměru – dnes v RM 17.6.2019, předpoklad pro uzavření směnné smlouvy: po schválení v ZM v září: 05.09.2019: schváleno, směnná smlouva připravena k podpisu s vlastníkem pozemku

· směnná smlouva s vlastníkem pozemku podepsána, v týdnu 29.10. – 01.11.2019 bude podána smlouva do katastru nemovitostí k provedení vkladu vlastnického práva - vklad vlastnického práva k pozemku p.č. 7732/3 pro město (rozšíření cesty) a vklad vlastnického práva k pozemkům p.č. 7733/2 a p.č. 7734/1 pro p. Kvapila byl katastrálním úřadem proveden dne 5.12.2019

 

 

požadavky:

· oprava rozježděné cesty po plemenářích: opraveno, kontrola jaro 2020 oKS + OV + plemenáři

· prořez stromů na cyklostezce: v případě potřeby budou provedeny pouze nejnutnější zásahy ve vegetačním období

· výsadba p.č.7748/1: stanovisko Radilová

· informace ohledně pohřebnictví Jamská

· kaplička: oprava fasády

 

 

Veselíčko

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· dne 22.01.2020 proběhla schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde byly předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku: výstup: prověřit, provést: statika, mykologický průzkum (krovy), cenový odhad: mykologický průzkum není nutné dle statiků provádět, čekáme na jejich celkové vyjádření, návrh a podmínek

· požadavek na vymalování a zprovoznění topení 2 místností v I.patře z důvodu využití i pro schůze hasičů: prověřit funkčnost stávajícího topení: vyřešeno, zprovozněno, z části vymalováno svépomocí

· dotace: pan Ing. Jan Prokop vede v patrnosti, v současné době není vhodná dotace

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/2021

 

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 

5. cyklostezka: Žďár – Mělkovice - Veselíčko

· nejdříve je nutné dokončit již započaté projekty

· v jednání, dlouhodobě

 

6. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi)

· PRVKUK: napojeno

· v seznamu investic v SVK tato akce není, problematika by se měla za přítomnosti pana Ing. Zlesáka pana ředitele VAS projednávat na Komunální komisi

· projekt:

ü zařadit do akcí SVAK

ü projednávání navrhované akce obvyklým způsoben: (soulad s územním plánem, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení atd.)

ü časový harmonogram: doba více než 5 let

 

 

požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: předpoklad v roce 2020: požadavek osadního výboru místo dřevěného, pletivový plot + popínavé rostliny, plot poptán u dodavatelů, VAS upozorňuje na nutnou úpravu trasy, proběhne šetření na místě a úprava žádosti na stavební úřad: OV bude informován: realizace pozastavena

· pořízení nových laviček (hasičárna, KD, obchod, autobusová zastávka) – prozatím neřešeno, bude nejprve řešen standard provedení laviček pro místní části

· zatrubnění otevřené kanalizační strouhy: v jednání , dle fin.možností zadání a vypracování projektové dokumentace rok 2020

· prořez stromů komunikace od I/19

ü proběhla schůzka s panem Brabcem na místě samém. Na základě této schůzky proveden nejnutnější řez stromů (úprava podjezdné výšky, odstranění větví ve výhledu, bude podána žádost o pokácení 2 ks stromů): vyřešeno

· přidat na konec Veselíčka, na stávající sloup: OV upřesní požadavek: mapka, situačka: hotovo

· oprava komunikace u kolejí (ŘSD), hlavní přejezd: opraveno, reklamace na Veselíčku byla uznána a oprava byla provedena 30.4.2020 (SŽDC).

· kaplička: shnilá okna, rozbitá skla

· vánoční osvětlení na sloupy, stromek (z rezev města: prověřit)

· obnovení studánky v rámci projektu Aktivně pro Žďár: OV zašle rozpočet

· panel: informace o místní části: předáno Regionálnímu muzeu s žádostí o cenovou kalkulaci

· oprava vodárny: provést šetření na místě

· vlaková zastávka, umístění knihobudky: zaslána žádost na SŽDC

 

 

Stržanov

 

Dlouhodobé investice:

· oprava školy – okna II. část : dle fin. možností, zvážíme II. polovině roku

· zprovoznění studny (užitková voda): zaslat návrh na využití

· plynofikace

 

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

· probíhá realizace: předpoklad ukončení srpen 2020

 

2. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty

· schůzka se zástupcem SUBREGIONU proběhla 14.01.2019

· probíhá jednání s CHKO, panem Kinsky, vyřizuje se ÚZEMNÍ SOUHLAS (společný pro celý SUBREGION)

 

3. úsekový radar: dlouhodobě-výhledově: v případě realizace přechodu s ostrůvkem nepožadujeme

 

4. propad kanálů: předpoklad: jaro 2020 bude upřesněno pochůzkou na místě

 

5. cedule STRŽ: probíhá oprava držáku, cedule uložena, při nejbližší cestě plošiny bude instalováno: není IHNED

 

6. Na oKS požadavek na vyjádření k novému rozvodu optiky SATT(projekt)

ü předjednáno v rámci místní části, předpoklad realizace 2020

ü občané místní části mají zájem se připojit

 

7. oprava nájezdu k rodinnému domu č.p. 6 na žádost jejich žádost majitelů

 

Náměty, požadavky:

ü prověřit možnosti autobusových spojů

ü zbytek starých amplionů odvézt, u č.p. 51

ü oprava fasády na kapličce: jednat s firmou provádějící revitalizaci

 

Další schůzka: ve středu 02.09.15:00 ZM v zasedací místnosti zastupitelstva města

 

Zapsala: Radka Remarová

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 27.05.2020

 

rozpočtová opatření odsouhlasená ZM 18.06.2020 cca o 9%

krácení položky místních částí:

Mělkovice - 4.500 Radonín -2.500 Stržanov - 8.000 Veselíčko - 6.000

 

 

Přítomni: Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Dana Wurzelová, Jana Blažíčková, Jaroslav Blažíček, Olga Strašilová, Petra Matulková, Ing. Jan Zástěra, Lubomír Mokrý, Jiří Pavelka, Radka Remarová

 

 

Pohřebnictví: na hřbitově na Jamské ulici je pro uličky 1 – 12 stav neměnný, tj., je zde možné pohřbívat v rakvích do země, ukládat urny nebo pohřbívat do hrobek. Počínaje uličkou č. 13 a dále dozadu je možné nyní jen pohřbívat do hrobek a ukládat urny.

 

Žádost osadních výborů o účast na další schůzce pana Mgr. Adama Joury: rozvojové plány v místních částech (možnost výstavby nových RD), manuál mobiliáře (další případná témata zašlou OV do 30.09.2020.

 

 

 

 

 

Mělkovice

 

1. chodník podél komunikace:

· předpoklad realizace 2021, v řešení majetkoprávní vztahy:

ü není souhlas majitelky pozemku dotčeného stavbou, v případě řešení jinou variantou, která byla zvažována, v takovém případě nebude moci město žádat o dotaci a bude ji muset hradit z rozpočtu. Hrubý odhad nákladů je: 5,5 mil Kč.

ü v jednání, situace trvá, jiná trasa není možná: chodník musí z důvodu dotace splňovat podmínku celistvosti

 

2. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Veselíčkem)

· PRVKUK: napojeno

· v seznamu investic v SVK tato akce není, problematika by se měla za přítomnosti pana Ing. Zlesáka, ředitele VAS projednávat na Komunální komisi: kanalizace na komisi projednávána všeobecně, konkrétně se Mělkovice + Veselíčko neřešilo

· projekt:

ü zařadit do akcí SVAK

ü projednávání navrhované akce obvyklým způsoben: (soulad s územním plánem, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení atd.)

ü časový harmonogram: doba více než 5 let (2025?)

 

3. žádost o zaměření Hraniční cesty (p.č.8605 město vlastníkem od 02.04.2019)

· v současné době není rozhodnuto o plánu akce, nejsou stanoveny technické podmínky ani finanční prostředky. Z tohoto důvodu vytyčení a zaměření městských pozemků bude provedeno až před samotnou konkrétní realizací opravy komunikace, a to na pozemcích města. Vzhledem k počtu dotčených účastníků bude majetkově řešeno v případě, že oprava na městských pozemcích nebude z technických důvodů možná.

 

 

4. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy: bezpečnostní řezy budou provedeny ve vegetačním období podzim 2020

 

5. p.č. 8701/12 leden 2017 uzavřena kupní smlouva (9/2020: nový návrh zadání vyvolaný projednáváním s KÚ, projednání v ZM – posun zpracování a schválení na začátek roku 2021)

pč.č 8701/11 leden 2017 uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu: termín závisí na projednávání návrhu zadání a návrhu změny:

· schválení zadání změny ÚP zastupitelstvem města předpoklad ?/2020 (původní termín 02/2020)

· zapracování změn do ÚP projektantem předpoklad ?/2020

· schválení změny ÚP zastupitelstvem města předpoklad ?/2020

6. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín: pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o pozemek p.č. 8699: ne z důvodu probíhajících jednání s pozemky p.č. 8701/11 8701/1 8701/8 8701/4 8698 8697 8696

 

 

 

 

Radonín

 

 

1. Kanalizace:

· splašková: pro stavbu je vydáno stavební povolení, prozatím nezařazeno do plánu investic (SVaK)

· dešťová: zařazena v požadavcích, předpoklad 2021 (MěÚ)

 

 

 

 

2. stav plánované cyklostezky, propojení: ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku):

· PD na rekonstrukce lesních cest ke Křiváku a Radonínu, podána žádost o povolení spojené územní a stavební řízení, prověřuje se možnost dotace

 

 

požadavky:

· oprava rozježděné cesty po plemenářích: šetření přímo na místě

· prořez stromů na cyklostezce: v případě potřeby budou provedeny pouze nejnutnější zásahy ve vegetačním období: podzim 2020

· výsadba p.č.7748/1: stanovisko městská krajinářka: paní Radilová

· kaplička, oprava fasády: památka: zajistí SÚP, (požádal o kalkulaci) dle fin.možností , dle dotací rok 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselíčko

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

 

· zbudování plotu + popínavé rostliny na hřišti – oddělení hřiště od silnice

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

 

 

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD

· dne 22.01.2020 proběhla schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde byly předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku: výstup: prověřit, provést: statika, mykologický průzkum (krovy), cenový odhad: mykologický průzkum není nutné dle statiků provádět, čekáme na jejich celkové vyjádření, návrh a podmínek

· dotace: pan Ing. Jan Prokop vede v patrnosti, v současné době není vhodná dotace

· předáno 5Ks klíčů

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

3. digitalizace, mapování :

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/ dle sdělení KÚ: platná mapa jaro 2021

 

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 

 

5. cyklostezka: Žďár – Mělkovice - Veselíčko

· dlouhodobě: v jednání, řešení v majetkoprávních vztahů

 

6. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi)

· PRVKUK: napojeno

· v seznamu investic v SVAK tato akce není, problematika by se měla za přítomnosti pana Ing. Zlesáka pana ředitele VAS projednávat na Komunální komisi : kanalizace se na komisi projednávána všeobecně, konkrétně se Mělkovice + Veselíčko neřešilo

· projekt:

ü zařadit do akcí SVAK

ü projednávání navrhované akce obvyklým způsoben: (soulad s územním plánem, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení atd.)

ü časový harmonogram: doba více než 5 let (2025?)

 

 

požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: předpoklad v roce 2020: požadavek osadního výboru místo dřevěného, pletivový plot + popínavé rostliny, plot poptán u dodavatelů, VAS upozorňuje na nutnou úpravu trasy, proběhne šetření na místě a úprava žádosti na stavební úřad: OV bude informován: realizace pozastavena

· zatrubnění otevřené kanalizační strouhy: zatrubnění nedoporučujeme, protože podél komunikace je rezerva pro chodník a otevřený příkop. Úprava bude provedena pouze v rámci celkové revitalizace centra.

 

· kaplička: shnilá okna, rozbitá skla: 01.06.2020 šetření na místě Šorf: kalkulace: výměna oken: v řešení, probíhá

· vánoční osvětlení na sloupy: nepředpokládáme, ale prověříme

· stromek: vánočné ozdoby budou dodány zima 2020 obnovení studánky v rámci projektu Aktivně pro Žďár: spolupráce v rámci místní části + Aktivně pro Žďár

· panel: informace o místní části v řešení

· oprava vodárny: oprava střechy + betonového poklopu, zabezpečit, aby nedošlo k úrazu

· umístění knihobudky (vlaková zastávka): zaslána žádost na SŽDC: složité požadavky ČD: z tohoto důvodu umístěna v autobusové zastávce

 

 

Stržanov

 

 

Dlouhodobé investice:

· probíhá: oprava školy – okna II. část : 6 okna (špaletová) náhlavní silnici pravá strana: dle fin. možností, zvážíme II. polovině roku (výběrové řízení Šorf+ Milan Petr): 01.06.2020 šetření na místě Šorf: kalkulace. Zvážení dotace společně s okny Veselíčko (50% - max 127.000Kč dotace: náklady tedy: 254.000Kč OV fin.spoluúčast 20.000Kč

 

návrh OV pro rok 2021

· zprovoznění studny (užitková voda): zaslat návrh na využití

· plynofikace

· dokončení oprav budovy bývalé školy - výměna zbytku oken a domovních dveří, nová fasáda, odvedení dešťové vody od budovy a její izolace

· fasáda na kapličce

· zastřešení studny u kapličky

· oprava přístupové cesty mezi RD 23,22,20,19 (zvážit asfalt nebo jinou povrchovou úpravu a vyřešení odtoku dešťové vody, která podmáčí domy)

 

1. Realizace cyklostezky z Piláku do Stržanova

kolaudace:

kolaudační souhlas na Stezku ZR – Stržanov byl vydán dne 3.7.2020

 

2. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty

· schůzka se zástupcem SUBREGIONU proběhla 14.01.2019

· probíhá jednání s CHKO, panem Kinsky, vyřizuje se ÚZEMNÍ SOUHLAS (společný pro celý SUBREGION)

 

 

3. úsekový radar: dlouhodobě-výhledově: v případě realizace přechodu s ostrůvkem nepožadujeme:

Studie: z finančních důvodů v současné chvíli není možné, nutné vyřešit:

ü (délka přechodu

ü rozhledy

ü osvětlení

ü navazující chodníky (2x)

ü rychlost max 50Km/h

 

4. propad kanálů: předpoklad: jaro 2020 bude upřesněno pochůzkou na místě: hotovo 3x, další dle zaslané mapky

 

5. cedule STRŽ: instalováno 1x další dle zaslané mapky (4Ks)

 

 

6. Na oKS požadavek na vyjádření k novému rozvodu optiky SATT(projekt)

ü předjednáno v rámci místní části, předpoklad realizace 2021

ü probíhá komunikace mezi OV + SATT

ü není podána žádost na stavební odbor: stav trvá

 

7. oprava nájezdu k rodinnému domu č.p. 6 na žádost jejich žádost majitelů

I. zasakovací opatření

II. odvod do rybník OV: 03.06.2020/ TSBM / předpoklad realizace v září

 

 

Náměty, požadavky:

 

ü ozdoby na sloupy VO: zasláno OV k vyjádření paní Radilové: 21.08.2020

ü poškozený sloup VO mezi domem čp. 95 a čp. 97: (nahlásil majitel domu 95, někdo asi trefil sloup autem, takže je celý nakřivo) poškození je minimální, nehrozí nebezpečí úrazu, příležitostně bude opraveno

ü neustálé vypouštění vody na komunikaci z domu čp. 24: v jednání: paní místostarostka

ü přidat kontejner na plasty: dle fin. možností: prosinec

ü Biopopelnice/kompostéry: bohužel Vám je nemůžeme poskytnout, je to na dotaci a pouze pro občany. Pokud si ze svých prostředků zakoupíte svou budeme Vám ji v rámci svozu města zdarma vyvážet. Kompostéry žádné skladem nemáme a je to s nimi jako s biopopelnicí. Kompostér je samozřejmě lepší verze než biopopelnice, ale to již nechám na vašem uvážení…

ü Obnova rybníku u školy: šetření oKS (zjistit odtok, pod dotací, udržitelnost min.5 let od ukončení, není ukončena dotační část

ü Světlo u č.p.30: žádost o umístění: OV zašle mapku

 

 

 

 

Další schůzka: ve středu 04.11.15:00 ZM v zasedací místnosti zastupitelstva města

 

Zapsala: Radka Remarová

 

ZÁPIS

 

ze setkání vedení města a zástupců osadních výborů místních částí města Žďáru nad Sázavou

konaného dne 03.12.2020

 

 

 

 

Přítomni: setkání se z důvodu bezpečnostních opatření nekonalo, jednotlivé body byly probrány, řešeny s předsedy osadních výborů jednotlivě.

 

 

Rozpočet města pro rok 2021 je zařazen do programu zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2020.

 

Veškeré doklady k proplacení odevzdat do 15.12.2020.

 

Požádáno o součinnost při inventurách hmotného majetku v místních částech města.

 

Zimní údržbu zabezpečuje fi SATT, kontakty na osadní výbory a ředitele Technických služeb vzájemně předány.

 

Dne 21.10.2020 v odpoledních hodinách cca (17,00) po schválení předsedou Krizového štábu ORP Žďár nad Sázavou Ing. Mrkosem, ACCA provedla městská JPO II. preventivní dezinfekci veřejných prostor - nástupní ostrůvky autobusového nádraží, zastávky MHD ve Žďáře n.S. (v majetku města) a v místních částech - Stržanov ( autobusová zastávka), Mělkovice ( autobusová zastávka) a Veselíčko ( autobusová zastávka + železniční), Radonín ( autobusová zastávka).

 

- desinfekce Anti-Covid

- v místních částech, dále dle domluvy s jednotkou JPO a Osadními výbory.

 

 

 

 

 

Mělkovice

 

 

1. chodník podél komunikace:

· předpoklad realizace 2021, v řešení majetkoprávní vztahy:

ü není souhlas majitelky pozemku dotčeného stavbou, v případě řešení jinou variantou, která byla zvažována, v takovém případě nebude moci město žádat o dotaci a bude ji muset hradit z rozpočtu. Hrubý odhad nákladů je: 5,5 mil Kč.

ü v jednání, situace trvá, jiná trasa není možná: chodník musí z důvodu dotace splňovat podmínku celistvosti

 

V současnosti se aktualizuje a rozšiřuje studie cyklostezky se smíšeným provozem (tedy i pro pěší) podél železniční tratě, který by se Žďárem propojil Mělkovice i Veselíčko. V delším horizontu se připravuje i lávka přes silnici I/19, která by tuto cyklostezku propojila s připravovanou cyklostezkou na Jamské ulici a směřovala do centra.

 

 

2. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Veselíčkem)

· PRVKUK: napojeno

· v seznamu investic v SVK tato akce není, problematika by se měla za přítomnosti pana Ing. Zlesáka, ředitele VAS projednávat na Komunální komisi: kanalizace na komisi projednávána všeobecně, konkrétně se Mělkovice + Veselíčko neřešilo

· projekt:

ü zařadit do akcí SVAK

ü projednávání navrhované akce obvyklým způsoben: (soulad s územním plánem, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení atd.)

ü časový harmonogram: doba více než 5 let (2025?)

 

Na SVaK nyní není v plánu. Bude se intenzifikovat ČOV, což je velký zásah do rozpočtu. Pokusíme se navrhnout, prověřit, aby se akce přidružila k plánované cyklostezce.

 

 

3. žádost o zaměření Hraniční cesty (p.č.8605 město vlastníkem od 02.04.2019)

· v současné době není rozhodnuto o plánu akce, nejsou stanoveny technické podmínky ani finanční prostředky. Z tohoto důvodu vytyčení a zaměření městských pozemků bude provedeno až před samotnou konkrétní realizací opravy komunikace, a to na pozemcích města. Vzhledem k počtu dotčených účastníků bude majetkově řešeno v případě, že oprava na městských pozemcích nebude z technických důvodů možná.

 

 

4. Na tzv. Staré cestě prořezány stromy: bezpečnostní řezy budou provedeny ve vegetačním období podzim 2020

· 26.10.2020 provedeno šetření na místě za účasti oŽP, skáceny byly 2 stromy, ostatní řezy není nutné provést.

 

5. p.č. 8701/12 leden 2017 uzavřena kupní smlouva (9/2020: nový návrh zadání vyvolaný projednáváním s KÚ, projednání v ZM – posun zpracování a schválení na začátek roku 2021)

pč.č 8701/11 leden 2017 uzavřena budoucí kupní smlouva, kupní smlouva bude uzavřena po schválení změny č. 2 územ.plánu: termín závisí na projednávání návrhu zadání a návrhu změny:

· zapracování změn do ÚP projektantem předpoklad prosinec 2020

· neveřejné společné jednání leden 2021

· posouzení krajským úřadem březen 2021

· úprava změny č.2. po společném jednání květen 2021

· veřejné projednání změny č.2 červenec 2021

· schválení změny ÚP zastupitelstvem města předpoklad září 2021

 

6. možnost odkoupení pozemku od AGRA Měřín: pozemek v k.ú. Město Žďár p.č. 8700 případně i o pozemek p.č. 8699: ne z důvodu probíhajících jednání s pozemky p.č. 8701/11 8701/1 8701/8 8701/4 8698 8697 8696.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radonín

 

 

1. Kanalizace:

· splašková: pro stavbu je vydáno stavební povolení, prozatím nezařazeno do plánu investic (SVaK)

· dešťová: zařazena v požadavcích, předpoklad 2021 (MěÚ)

vyřazeno z rozpočtu pro rok 2021 (předpoklad 2022)

 

 

 

2. stav plánované cyklostezky, propojení: ZR-Radonín: (od učiliště kolem Křiváku):

· PD na rekonstrukce lesních cest ke Křiváku a Radonínu, podána žádost o povolení spojené územní a stavební řízení, prověřuje se možnost dotace

· vydáno stavební povolení

· žádost o dotaci byla vyhodnocena, je v pořádku, není však jisté, zda jí obdržíme. Pokud nebudeme úspěšní, využijeme další výzvu, opět podáme.

 

požadavky:

· oprava rozježděné cesty po plemenářích: šetření přímo na místě

· prořez stromů na cyklostezce: v případě potřeby budou provedeny pouze nejnutnější zásahy ve vegetačním období: podzim 2020: v řešení

 

Veselíčko

 

Dlouhodobé investice:

Návrh OV pro rok 2021:

· zbudování plotu + popínavé rostliny na hřišti – oddělení hřiště od silnice

· zpevnění komunikace u č.p. 43, 53 – při větších srážkách dochází k vyplavování štěrku na silnici a křižovatku u obchodu

· údržba veřejného prostranství – odpadkové koše, lavičky, informační tabule

· výměna vrat v hasičárně

· pitná voda na výletiště

· soc. zařízení v hasičárně

 

1. kulturní dům – přestavba z provozovny na KD: , dne 22.01.2020 proběhla schůzka na firmě ing. Milana Pelikána, kde byly předloženy návrhy studie na úpravu bývalého KD na Veselíčku: výstup: prověřit, provést: statika, mykologický průzkum (krovy), cenový odhad: mykologický průzkum není nutné dle statiků provádět, čekáme na jejich celkové vyjádření: statik prověřil stav, nezavrhnul návrh (po opatřeních střechy a stropu), zpracování by bylo součástí dalšího stupně projektové dokumentace

 

2. revitalizace Veselíčko: není zde soulad s KÚ

3. digitalizace, mapování:

· proběhla v období 06.05. – 05.06., probíhá zpracování, následuje odsouhlasení s dotčenými, zanesení do map cca rok 2020/ dle sdělení KÚ: platná mapa jaro 2021

 

 

4. Žádost o realizaci chodníku (dlouhodobě) není soulad s KÚ

· napojení od vlakové zastávky k autobusové

· oRUP: zjištění majetkoprávních vztahů (příprava akce se vzhledem k projednání a schválení majetkoprávního vypořádání mezi městem a Krajem může prodloužit)

 

5. cyklostezka: Žďár – Mělkovice - Veselíčko

· dlouhodobě: v jednání, řešení v majetkoprávních vztahů

· V současnosti se aktualizuje a rozšiřuje studie cyklostezky se smíšeným provozem (tedy i pro pěší) podél železniční tratě, který by se Žďárem propojil Mělkovice i Veselíčko. V delším horizontu se připravuje i lávka přes silnici I/19, která by tuto cyklostezku propojila s připravovanou cyklostezkou na Jamské ulici a směřovala do centra.

 

 

6. žádost o kanalizaci: dlouhodobě (společně s Mělkovicemi)

· PRVKUK: napojeno

· v seznamu investic v SVAK tato akce není, problematika by se měla za přítomnosti pana Ing. Zlesáka pana ředitele VAS projednávat na Komunální komisi : kanalizace se na komisi projednávána všeobecně, konkrétně se Mělkovice + Veselíčko neřešilo

· projekt:

ü zařadit do akcí SVAK

ü projednávání navrhované akce obvyklým způsoben: (soulad s územním plánem, dokumentace pro územní řízení a stavební povolení atd.)

ü časový harmonogram: doba více než 5 let (2025?)

 

Na SVaK nyní není v plánu. Bude se intenzifikovat ČOV, což je velký zásah do rozpočtu. Pokusím se navrhnout, aby se akce přidružila k plánované cyklostezce, ale nevím, jak to vyjde výškově.

 

 

požadavky:

· úprava prostoru, plot kolem hřiště: požadavek osadního výboru místo dřevěného, pletivový plot + popínavé rostliny, plot poptán u dodavatelů, VAS upozorňuje na nutnou úpravu trasy, proběhne šetření na místě a úprava žádosti na stavební úřad: OV bude informován: realizace pozastavena

· zatrubnění otevřené kanalizační strouhy: zatrubnění nedoporučujeme, protože podél komunikace je rezerva pro chodník a otevřený příkop. Úprava bude provedena pouze v rámci celkové revitalizace centra.

· kaplička: shnilá okna, rozbitá skla: 01.06.2020 šetření na místě Šorf: kalkulace: výměna oken: v řešení, : provedeno

· vánoční osvětlení na sloupy: nedodány (nejsou v rezervě města, volné k dispozici )

· stromek: vánoční ozdoby: dodány

· obnovení studánky v rámci projektu Aktivně pro Žďár: spolupráce v rámci místní části + Aktivně pro Žďár: provedeno

· panel: informace o místní části v řešení: Juda Václav do 15.12.2020

· oprava vodárny: oprava střechy + betonového poklopu, zabezpečit, aby nedošlo k úrazu: probíhá oprava (střecha opravená, poklop nový), další venkovní úpravy – fasáda jaro 2021

· Pamětní desky typografa Methoda Kalába - rodáka Veselíčka: v řešení

· velmi špatný signál O2, T-mobile, prověření možnosti zlepšení, pokrytí jejich sítě

 

Na Veselíčku je plánována na rok 2020/2021 oprava kamenného kříže (u KD, né u kapličky). V souvislosti s tím, si pan restaurátor přes zimu odveze KRISTA.

 

 

Stržanov

 

 

Dlouhodobé investice:

· probíhá: oprava školy – okna II. část : 6 okna (špaletová) náhlavní silnici pravá strana: OV fin.spoluúčast 20.000Kč (5 oken: proběhlo)

 

návrh OV pro rok 2021

· zprovoznění studny (užitková voda): zaslat návrh na využití

· plynofikace

· dokončení oprav budovy bývalé školy - výměna zbytku oken a domovních dveří, nová fasáda, odvedení dešťové vody od budovy a její izolace

· fasáda na kapličce

· zastřešení studny u kapličky

· oprava přístupové cesty mezi RD 23,22,20,19 (zvážit asfalt nebo jinou povrchovou úpravu a vyřešení odtoku dešťové vody, která podmáčí domy)

 

1. cesta na STRŽ: spojení se SUBREGION DÁŘKO, propojit cesty

· schůzka se zástupcem SUBREGIONU proběhla 14.01.2019

· probíhá jednání s CHKO, panem Kinsky, vyřizuje se ÚZEMNÍ SOUHLAS (společný pro celý SUBREGION)

 

 

2. úsekový radar: dlouhodobě-výhledově

 

3. cedule STRŽ: instalováno 1x další dle zaslané mapky (4Ks): hotovo

 

4. oprava nájezdu k rodinnému domu č.p. 6 na žádost jejich žádost majitelů

I. zasakovací opatření : hotovo

II. odvod do rybník OV: 03.06.2020/ TSBM / předpoklad realizace v září

V řešení – nutné prověřit sítě.

 

5. obchvat: v případě obchvatu by jednalo o akci ŘSD. Město může maximálně něco doporučit a vytvořit podmínky. V současnosti vzniká Generel dopravy, který by měl být dokončen v dubnu 2021.

 

 

Náměty, požadavky:

 

ü ozdoby na sloupy VO: v řešení společně s výzdobou města

ü neustálé vypouštění vody na komunikaci z domu čp. 24: v jednání: paní místostarostka

ü přidat kontejner na plasty: dle fin. možností: prosinec. po úhradě všech FA

ü Obnova rybníku u školy: šetření oKS (zjistit odtok, pod dotací, udržitelnost min.5 let od ukončení, není ukončena dotační část

ü Světlo u č.p.30: žádost o umístění: v řešení

 

 

 

Další schůzka: ve středu 27.01.15:00 ZM v zasedací místnosti rady města

 

Zapsala: Radka Remarová