Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze za rok 2017

10. 1. 2017

Schůze 8.1.2017

Přítomno 5 členů OV

1/ Na web Veselíčka bude doplněno čerpání financí pro OV Veselíčko za rok 2016 – konkrétní částky k uvedeným příspěvkům – zajistí J.Blažíčková

2/ Plachta na přikrytí pískoviště – bude řešeno v jarních měsících

3/ Veřejné osvětlení – lampy, které nesvítí nahlásí R.Kaláb na MÚ

4/ Příprava Obecního plesu – 11.2.2017 v 19,30 v Hostinci – schváleno vstupné dobrovolné, zajištění muzikantů, plakátky zajistí R.Kaláb, letáčky do schránky J.Blažíčková, každý člen OV zajistí co nejvíce cen do tomboly – cena lístků na tombolu a forma prodeje tomboly bude domluvena na příští schůzce

5/ Příprava na Schůzku s vedením Města 11.1.2017 – zúčastní se p.Blažíček, p.Brabec –

k jednání – Způsob a termín předání biopopelnic

* Odklízení sněhu z chodníku na Veselíčku

* Předpokládaný termín dláždění plochy pod kontejnery u hasičárny

* V jaké fázi je zpracování realizační PD na rekonstrukci sociálního zařízení v KD Veselíčko

* Revitalizace návsi Veselíčko

6/ Další schůze OV Veselíčko se uskuteční 6.2.2017 v 18 hod

Schůze  6.2.2017

Přítomno 5 členů OV

1/ Příprava 2.Obecního plesu – 11.2.2017 v 19,30 v Hostinci –  vyhotoven seznam cen do tomboly, určena cena lístků na  tombolu a forma prodeje tomboly, příprava tomboly proběhne ve čtvrtek 9.2.2017

2/ Veřejné osvětlení – lampy, které nesvítí nahlášeny na MÚ, přislíbena oprava

3/ Odklizení sněhu z chodníku na Veselíčku – znovu podán požadavek na MÚ

4/ Schválen příspěvek na pořízení cen pro soutěžící  na Biatlonové závody   -1 000 kč

5/  Schválen příspěvek na pořízení tomboly, masek a  cen na Dětský karneval  - 2 500 kč

6/ Z MÚ přišla nabídka Osadním výborům na možnost odebrání sedaček demontovaných v Kině ZR – budou rozmontovány v setech po 4 ks, odvoz a doprava na vlastní náklady –zjistí a domluví P.Michal s tím, že by se sedačky daly použít do Kulturního domu

7/  V letošním roce je opět možnost přihlásit se do akce Čistá Vysočina – úklid  prostranství u silnic  na Vysočině ve dnech 10.-23.4.2017, kterou vyhlašuje Kraj Vysočina – přihlášku nutno podat do 28.2.2017, pytle na odpad budou poskytnuty zdarma

 

Schůze  9.3.2017

Přítomno 5 členů OV

 

1/ Biopopelnice budou dle sdělení Města dodány v dubnu. Před dodáním biopopelnic je nutné s Městem Žďár nad Sázavou podepsat Smlouvu o výpůjčce nádoby na bioodpad. Občanům budou  do poštovní schránky doručeny dvě vyhotovení této smlouvy. Jedno paré  zůstane výpujčiteli, druhé vyplněné a podepsané paré Smlouvy je nutno odevzdat do 16.3.2017 na Město Žďár nad Sázavou nebo některému z členů Osadního výboru Veselíčko.

2/ Na MÚ budou koordinátorce paní Remarové zaslány aktuální požadavky OV Veselíčko  

 • Žádost o platbu za komunální odpad v plné výši až od dubna 2017 ne od ledna 2017 z důvodu dodání biopopelnic až v dubnu
 • Dodání kontejneru na papír k hasičárně
 • Připomínka slíbeného termínu na vydláždění plochy pod kontejnery u Hasičárny – jaro 2017

- Zajistí R. Kaláb

3/ Na MÚ zaslána žádost o možnost pořádání veřejných akcí a veřejné produkce v místní části Veselíčko do 02,00 hod., aby mohlo být doplněno do nově navrhované  Obecně závazné vyhlášky Města Žďár nad Sázavou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejném prostranství. Tyto Obecně závazné vyhlášky se budou schvalovat na Zasedání zastupitelstva Města 23.3.2017 – za OV se zúčastní p.Brabec, p.Blažíčková

 

4/ Dne 17.3.2017 v 10 hod se uskuteční  III.výrobní výbor na projektovou dokumentaci na akci „Revitalizace centrální části Veselíčko“, na kterou je osadní výbor přizván – zúčastní se p.Brabec, p.Blažíček

5/  Schválen nákup stolu na stolní tenis do venkovního prostředí – budu umístěn na hřiště, termín – květen 2017, cena cca 13 tisíc.

 

Schůze  11.4.2017

Přítomno 5 členů OV

1/ Prodej pozemku – na MÚ byla doručena opětovně žádost manželů Švomových, Nové Město na Mor., o prodej pozemku – části p.č. 1263/1 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou ve výměře cca 150 m2, za účelem vypořádání pozemku pod stavbou stávající stodoly na p.č.86  a celkové zarovnání pozemku. MÚ požádal Osadní výbor o vyjádření.

 

 

Po obhlídce na daném pozemku bylo hlasováno o doporučení k prodeji celých 150 m2

– proti 3 , pro -2 – důvodem nesouhlasu k prodeji je  omezení volného prostoru se sousední stavbou p.č.112

OV dále hlasoval o možnosti odprodeje menší části pozemku z důvodu vypořádání pozemku pod stavbou stávající stodoly s tímto výsledkem – proti -1 , pro -4

 

 

Majetkoprávnímu odboru bude sdělen souhlas s prodejem menší části pozemku z důvodu vypořádání pozemku pod stavbou stávající stodoly, zarovnání pozemku na straně sousedící stavby p.č.112 nebude doporučen.

2/ Biopopelnice    

 • V dubnu budou doručeny občanům,  kteří  odevzdali Smlouvu o výpůjčce nádoby na bioodpad
 • Vývoz pro místní části bude 1x za 14 dní, pokud  vznikne potřeba četnějšího vývozu bude Odbor komunálních služeb řešit aktuálně
 • Termín prvního vývozu a den vývozu   bude upřesněn – zaslán dotaz na MÚ

3/  Kontejner na papír k hasičárně dodán, dle sdělení   nové vedoucí  Odboru komunálních služeb musí MÚ prověřit nutnost vydláždění plochy pod kontejnery u hasičárny.

4/  Na MÚ zaslána žádost na opravu  případně demolici Vodárny (vedle hasičské zbrojnice), jejíž střecha je v havarijním stavu

5/  Na MÚ zaslána urgence o úklid komunikací v obci – přislíbeno do konce dubna

6/  Požadavek na prořezávání stromů, větví ve Veselíčku –  dle sdělení MÚ je zahrnuto do plánu, o termínu budou informovat

7/  Schválen příspěvek pro SDH na plánované akce – Pálení Čarodějnic, Stavění máje, Kácení máje – výše příspěvku bude projednána na další schůzi

8/ Dne 17.3.2017  se uskutečnil  III.výrobní výbor na projektovou dokumentaci na akci „Revitalizace centrální části Veselíčko“ .  Projekt řeší veřejný prostor v obci Veselíčko v části v okolí kulturního domu, hřiště u prodejny a spojující komunikace mezi těmito prostory – byla předložena celková situace návrhu úprav – zpevněné plochy, přesun pomníku k prodejně, úprava okolo kaple, kolem KD, hřiště, chodník a oprava komunikace.  Dle požadavku MÚ bude projekt rozdělen na 4 části

 1. Zeleń – 1.část u hřiště, 2.část u KD – možnost čerpání dotace
 2.  Přesun pomníku  - situovat jej u prodejny bez zpevněných ploch, s dokomponováním zelení
 3. Zpevněné plochy u KD
 4. Vize do budoucna – veřejné prostranství u KD –koncipovat jako hlavní komunitní prostor s využitím zázemí KD,  řešit veřejné osvětlení, silnice, chodník, stavby na hřišti – podium, WC, bufet

Schůze  1.6.2017

Přítomno 5 členů OV

1/ Prodej pozemku – na MÚ byla doručena  žádost manželů Jaroslava a Marie Kulhánkových Veselíčko č.p.18  o prodej pozemku – části p.č. 929/10, zahrada o výměře 83m2 v k.ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou  za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaného pozemku - jako předzahrádka u rodinného domu. MÚ požádal Osadní výbor o vyjádření.

bylo hlasováno o doporučení k prodeji   - pro -5

 

 2/ Kompostéry – na schůzce s Vedením Města byla nabídnuta možnost odběru 9 ks kompostérů – po zjištění zájemců v Místní části Veselíčko, byly tyto kompostéry předány oproti smlouvě s MěÚ a předávacímu protokolu. Kompostéry byly pouze pro rodinné domky,  kde nemají biopopelnice  nebo v domku, kde bydlí dvě rodiny a to na smlouvu. 

 

3/ Přesun pomníku – dle projektové dokumentace na Revitalizaci Veselíčka má být situován u prodejny. OV zažádal MěÚ o prověření jiného místa, navržené místo dle OV je nevhodné  - dle sdělení MěÚ zamítl původně navrhované místo u kapličky Památkový úřad , výběr jiného místa pro pomník byl v této fázi složitý a byla by ohrožena  plánovaná Revitalizaci a termín přesunu

4/  Dláždění pod kontejnery  u hasičárny – dle zástupce oKS není dláždění nezbytné

5/  Oprava  případně demolice Vodárny – MěÚ se snaží zjistit vlastníka

      katastrální úřad – bez záznamu

       archiv MěÚ – bez záznamu

       Vodárenská a.s. – info pan Šandera – nebyla nikdy ve správě

 

6/  Na MÚ zaslána opětovná urgence o posečení trávy a odvoz trávy již posečené svépomocí – slíbené termíny oKS  – 22.týden a pondělí  5.6. zatím nesplněny

7/   Prořezávání stromů, větví ve Veselíčku –  proběhlo částečně, další prořezávání ještě přislíbeno

8/  Schválen příspěvek pro SDH   - Pálení Čarodějnic – 980 kč

  Kácení máje – muzikanti – 3500kč, Pouťová zábava – muzikanti – 3000 kč

9/   Na pískoviště na hřišti objednána plachta na přikrytí – bude vyrobena na zakázku dle rozměrů pískoviště, termín dodání 30 dní

10/   Stůl na stolní tenis – vybraný stůl pro venkovní prostředí není t.č. na skladě – bude objednán, až bude dostupný – předpoklad srpen 2017

 

Schůze  19.9.2017

Přítomno 5 členů OV

1/  Turnaj v nohejbalu - plánován na neděli 1.10.2017 – plakáty, info na FCB, ceny pro nejlepší zajistí R.Kaláb.  Občersvení na hřišti v režii SDH.

 2/ Turnaj v mariáši – se uskuteční v sobotu 25.11.2017 v hostinci na Veselíčku. Členové OV se pokusí zajistit  ceny pro účastníky od sponzorů.

3/ Přesun pomníku k prodejně – vyřízeno povolení stavebního úřadu a souhlas od Ministerstva obrany - termín přesunu do konce října, 21.9.2017 schůzka na místě s firmou, která bude přesun realizovat

4/  Stará vodárna – MěÚ požádal o vyjádření OV, jaký záměr by měla místní část

-          Pokud bude mít o budovu zájem SDH, bude požádáno o opravu budovy. V opačném případě o demolici budovy.

5/  kácení stromu na hřišti – bylo provedeno na pokyn Odboru životního prostředí bez jakéhokoliv oznámení Osadnímu výboru. Při kácení došlo k poškození asfaltu na hřišti – zaslána žádost na MěÚ o rychlou opravu.

7/   Sečení trávy Veselíčko – na hřišti proběhlo dle slíbeného termínu – do 1.9.2017, ostatní veřejné plochy mají být posečeny do 30.9.2017

8/  Schválen příspěvek -  pro SDH   - Železný hasič – 2 000kč a Dětský den – do 2000 kč, na ceny pro vítěze a občerstvení pro účastníky Nohejbalový turnaj – do 2000 kč, na ceny pro nejlepší Mariášový turnaj – do 2000 kč , příspěvek na nájem ledové plochy pro hokejisty – do 2000 kč

9/   Návrh na nákup opasků k historickým hasičským uniformám, návrh na nákup reprosoupravy s mikrofonem – zatím neschváleno, bude znovu projednáváno v prosinci

10/   Příští schůzka OV se uskuteční 16.10.2017 

 

Schůze  17.10.2017

Přítomno 5 členů OV

1/  Na schůzce s Vedením Města 18.10.2017 bude přednesen návrh investic pro rok 2018

-          KD – rekonstrukce sálu, výměna oken, zateplení

-          soc.zařízení v hasičárně

-          výměna vrat v hasičárně

-          realizace chodníku od vlakového nádraží

-          pitná voda na výletiště

-          strouha od kapličky naproti KD

-          oprava nájezdu na silnici u hasičárny

 

 2/ Další požadavky a urgence na Město

-          Vývoz biopopelnic v příštím roce na jaře a na podzim každý týden

-          Sečení trávy na Veselíčku 3x ročně

-          Oprava asfaltu na hřišti – poničeno při kácení stromu

-          Přesun pomníku do konce října

 

3/ Schválen příspěvek 3 500 kč  na akci Podzimní grilování, Soutěž o nejlepší domácí pálenku a soutěž o nejlepší buchtu – akce se uskuteční 28.10.2017 v hasičárně. Příspěvek bude použit na ceny pro nejlepší a zakoupení masa na grilování. Každý občan dostane porci masa zdarma.

4/  Stará vodárna –

-          SDH má o budovu zájem , bude požádáno o opravu budovy.

 

5/  Rozsvícení vánočního stromu – předběžně plánováno na 3.12.2017-podrobnosti budou domluveny na příští schůzi. Pokud se podaří sehnat vhodná svítící kometa nebo hvězda na ozdobu stromku, bude zakoupena.

6/   Příští schůzka OV se uskuteční 20.- 21.11.2017 

 

Schůze 21.11.2017

Přítomno 5 členů OV

1/ Příprava akce Rozsvícení vánočního stromu, která se uskuteční v neděli 3.12.2017 v 17 hod

 • Pozvánky do schránek, nákup drobného občerstvení, příprava balíčků pro děti -zajistí p.Blažíčková
 • Nápoje – svařené víno, čaj –  zajistí p.Kaláb
 • Ozvučení – zjistit možnost zapůjčení repro soupravy – zajistí p.Brabec
 • Instalace světel na stromek – sobota 2.12.2017, zdobení stromku – v rámci akce

2/ Mikulášská besídka pro děti – v letošním roce nebude organizována, Mikulášskou nadílku děti dostanou při Rozsvícení vánočního stromu       

3/ Na Schůzce s vedením Města – 22.11.2017 zjistit:

 •  postup prací a rozsah rekonstrukce Kulturního domu  Veselíčko v letošním roce
 •  plán rekonstrukce a výše investice na KD Veselíčko na rok 2018
 •  možnost  získat od Města vybavení do KD  
 •  požádat o úpravu okolo přemístěného pomníku – výsadba zeleně
 • Zajistit opravu veřejného osvětlení –lampa naproti obchodu

4/ Silvestrovský ohňostroj– termín 31.12.2017 u KD, podrobnosti dořešeny na příští schůzce

5/ Příští chůze proběhne 11.12.2017 v 18 hod.

 

Schůze  12.12.2017

Přítomno 5 členů OV

1/ Příprava akce Silvestrovský ohňostroj – začátek akce 31.12.2017 v 17 hod

 • Ohňostroj již zakoupen
 • Pozvánky do schránek, plakát -zajistí p.Blažíčková
 • Nápoje – svařené víno, čaj –  zajistí p.Kaláb

 2/ Schválen  nákup přenosného reproduktoru s mikrofonem – cena cca 4000 kč

3/ Třetí Obecní ples – termín 3.2.2018 – hudbu zajistí p.Brabec,  nutno zajistit tombolu,  příprava bude řešena na schůzi v lednu

4/  Oprava veřejného osvětlení –lampa naproti obchodu – nahlášeno, opraveno

5/ Na Městě zažádáno o častější zimní údržbu silnic v obci – posyp, prohrnování sněhu – o víkendu v případě nesjízdných cest možno volat na Městskou policii